Norwegian-French translation of norm

Translation of the word norm from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

norm in French

norm
jamførelsenoun norme [f], critère [m], standard [m]
Synonyms for norm
Derived terms of norm
Anagrams of norm
Similar words

 
 

More examples
1.Veien fra Turid" gjenspeiler - i desperat form - en søken efter egentlighet, norm og kjærlighet ; efter fast grunn under liv og føtter.
2.Jeg sover ikke godt om natten når jeg tenker på hvor høy norm som er tillatt for benzen, sier yrkeshygieniker i LO, Bjørn Erikson.
3.Arbeidsgiverne har tilbudt rundt tre prosents lønnsøkning - omtrent det samme som inflasjonen - og" Fleksible arbeidsordninger", men de vil ha 40 timers uke bekreftet som norm.
4.Arbeidsgiverne vil bevare 40 timer som norm, selv om de er villig til fleksible ordninger.
5.De mindre og mellomstore bedriftene, som fortsatt danner grunnmuren i det vesttyske næringsliv, vil ha 40timers uken godtatt som norm før de tør gi seg i kast med mer fleksible arbeidstidsordninger.
6.De undersøkelser som er foretatt, viser at fibermengden ligger rundt 10 prosent under denne norm.
7.Det eneste omfattende oppslagsverk i normert norsk er så vidt jeg vet fortsatt Riksmålsordboken - men den har aldri dannet noen norm.
8.Det er bare en norm, eller en dimensjonerende faktor i samfunnsplanleggingen.
9.Det er behov for ca. 450 nye sykehjemsplasser i perioden for at departementets norm skal oppfylles.
10.Det vanlige er at Statens Lånekasse på grunn av søknadsfrister fastsetter en norm for kommende studieår.
11.Det vi i første rekke ønsker, er en konsekvent og enhetlig norm, sier han.
12.Dialektene kan styrke det nasjonale, men i den grad de settes over en felles norm, kan de bli et stort angrep på det nasjonale, mener Per Lønning i annen og siste del av sin kronikk om det nasjonale.
13.Efterhvert er det utviklet seg en norm for børsnoterte eiendomsselskaper, som går ut på at eiendommene verdsettes til 10 ganger leieinntektene, minus gjeld.
14.En direktør fra FNs miljøvernprogram (UNEP) sier at han vil be de 15 landene om å slutte seg til FNs norm for hvor det er for skittent å bade og fange skalldyr.
15.Fremdeles kan arbeidsgiverne kreve 40 timers uke som norm, noe som særlig er viktig for de mindre bedriftene, og avtale andre fleksible ordninger.
16.Førstnevnte kategori har lønnsomhet som norm for sin eksistensberettigelse, hva sistnevnte ikke har.
17.Gjensidighetsprinsippet (" du skal gjøre mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg"), som er eldre enn kristendommen og som kan gjenfinnes i mange kulturer, anses som en nyttig norm når den tolkes i vid og ikke snever forstand.
18.Gruppen ser ikke at kirken, når det gjelder problemer av en slik art, har noen forutsetning for å foreskrive løsninger som kan opphøyes til en udiskutabel etisk norm.
19.Han foreslo at den årlige arbeidstid skulle nedsettes, ved hjelp av ekstra tariffbestemte fridager, men at åtte timers dag og 40 timers uke skulle beholdes som norm.
20.Han nevner spesielt SovjetUnionen, hvor den normerte Moskvauttale av russisk er norm for hele riket, og at det våkes meget strengt over det som kalles ortoepi," den rette uttale".
21.Hvis man så bruker den" farlige" grensen, som man helt sikkert kommer frem til ute på Fornebu som norm, så får man anledning til å begynne en omlegging av hele byen.
22.I 1935 fikk han Bispemøtet med på en uttalelse om kirkens stilling til krig, hvor folkeretten stilles opp som norm for mellomfolkelig politikk.
23.Jill er opprøreren som både engasjerer seg politisk og kjemper for å få leve sitt eget liv, mens Donna aksepterer det standardiserte kvinnebildet som norm og får bøte dyrt for det.
24.Konkret foreslår de nå 38 timer som norm for alle fra 1. januar 1986, så 37 timer et år senere og derefter en ytterligere nedsettelse hvis tallet på arbeidsløse ved utgangen av 1987 ikke ligger under 500 000.
25.Landmark understreker imidlertid at bedriften er beroliget over at antall fibre ligger" betryggende" under den administrative norm, det vil si den minsteverdi for skadegrense som er fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet.
26.Man behøver ikke ha mye fantasi for å innse at jubelen ikke vil stå i taket på de bevilgende myndigheters kontorer når de private eierne kommer og ber om midler for å kunne bygge om bakken slik at den tilfredsstiller FIS gjeldende norm.
27.Mellomeuropeerne presser på for å få innført en ny norm for stilbedømmelsen i hopping.
28.Men det burde ikke være vanskelig å begripe det forkastelige ved å opphøye denne tyspisk infantile uttrykksmåte til norm i NRK.
29.NEVFs norm" Vilkår for levering av fjernvarme" legger ikke opp til utelukking og bruk av egen oljefyr.
30.NRK er også innstilt på å fravike sine programregler som norm for organisasjonsfjernsynet.
Your last searches