Norwegian-French translation of påvirkning

Translation of the word påvirkning from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

påvirkning in French

påvirkning
kjensleradjective affecté, touché, frappé
Synonyms for påvirkning
Similar words

 
 

More examples
1.Agenter driver påvirkning i Norge... en hovedårsak til at det i Norge nærmest er tabubelagt å antyde KGBkonspirasjon på det politiske plan er trolig utifra det aktverdige ønske om å unngå mistenkeliggjørelse", heter det bl.a. i denne Aftenpostenartikkelen fra mai ifjor.
2.En opphevelse vil gjøre det enda vanskeligere for mange å skaffe seg bolig i de aktuelle strøk, noe som også kan føre til uheldig påvirkning av den sosiale lagdeling i byen.
3.Foreldrenes rett til å velge oppdragelse / påvirkning av barna er grundig slått fast i norsk skole og internasjonale konvensjoner.
4.Influence" er et bedre ord enn" påvirkning", med flere nyanser.
5.Jeg er før ansettelsen blitt informert om at arbeidet kan medføre blypåvirkning, og at dette ved et eventuelt svangerskap kan føre til skadelige påvirkning av fosteret.
6.Den gamle japanske byggekunsten døde nesten ut i begynnelsen av dette århundre, samtidig med at det ble en sterkere vestlig påvirkning.
7.Den påvirkning er vi utsatt for hver dag.
8.Denne formen for påvirkning er farlig.
9.Det er ikke korrekt å hevde at almenhetens mulighet til påvirkning svekkes når det praktiseres delegert myndighet.
10.Det er typisk for tiltalte at han tvilte på sin egen maskuline identitet, og at han følte seg sterkere, flinkere, kjekkere og mer tess under påvirkning av alkohol.
11.Det har vært hevdet at en utvidelse av kringkastingstilbudet skal tjene et kulturpolitisk formål, å demme opp for påvirkning fra utenlandsk satellittfjernsyn, heter det i brevet fra Norsk Medieforskerlag.
12.Det innenlandske kredittmarkedet tilsier neppe særlige endringer i rentenivået i den nærmeste tiden, men påvirkning fra utlandet kan på sikt bidra til å presse frem lettelser i rentepolitikken, sier adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening til Aftenposten.
13.Driver man politisk påvirkning overfor barna i Framfylkingen ?
14.En frukt av påvirkning ?
15.Ensidig promilitær påvirkning i skolen vil naturlig nok bli møtt med motreaksjoner !
16.Flest mulig av oss bør minnes om de mange muligheter for påvirkning ved villedende informasjon.
17.Forklaringen kan være at Danmark ligger nærmere Europa og dets påvirkning.
18.Hva med reklamens påvirkning ?
19.I notatet til Københavnkonferansen understrekes betydningen av folkeopinionen og påvirkning av politikere.
20.Ikke konfrontasjon, men påvirkning er veien å gå.
21.Ikke utover den påvirkning barna er utsatt for i hjemmene og i samfunnet.
22.Moralen har både en inn og en utside, eftersom en kjerne er uforanderlig, samtidig som moralnormene til en viss grad er under påvirkning av ytre samfunnsendringer.
23.Problemenes omfang og art viser med all ønskelig tydelighet at prioriteringene innenfor helsesektoren fortsatt er for dårlig strukturert, og at den politiske styring og påvirkning både når det gjelder drift og planlegging er for svak.
24.På grunnlag av europeisk påvirkning ?
25.Påvirkning i seg selv er ikke farlig, og visse endringer vil alltid finne sted.
26.Slike ordninger åpner for påvirkning både i praktiske spørsmål og i forsvarspolitiske saker med betydelige konsekvenser, sa BullHansen, og gjorde oppmerksom på at påvirkning kan skje frem til de politiske myndigheter såvel gjennom den formelle ansvarskjeden som utenom og direkte.
27.Så sant efterforskningen viser at Treholt har bidratt til det dårlige forhandlingsresultatet gjennom sine opplysninger til russerne og ved sin påvirkning av norske holdninger i forhandlingene, så må dette gi grunnlag for å revurdere hele forhandlingsresultatet når det igjen blir aktuelt å avgjøre om avtalen skal fornyes eller ikke, påpeker Finn Sollie.
28.Vi er ikke mottagelige for slik påvirkning, sier han.
29.Vi får vel aldri bevist 100 prosent sammenheng mellom kjemiske stoffer og skadevirkninger efter påvirkning, sier lege Petter Kristensen i Yrkeshygienisk avdeling i Arbeidstilsynet.
30.. at jeg faktisk ikke var særlig opptatt av den påvirkning som blir utøvet av mulige agenter for fremmede makter.
Your last searches