Norwegian-French translation of ratifisere

Translation of the word ratifisere from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ratifisere in French

ratifisere
fortragverb ratifier
Synonyms for ratifisere
Similar words

 
 

More examples
1.Både oppsigelse og ratifikasjon skjedde samtidig for alle de nordiske land, bortsett fra Finland som skal ratifisere 1976konvensjonen på et litt senere tidspunkt.
2.Derefter har parlamentene i de 12 land like mange måneder på seg for å ratifisere et avtaleverk som forutsettes å tre i kraft fra 1 / 1 1986.
3.Det amerikanske senat har nektet å ratifisere flere av de foregående avtaler om rustningsbegrensninger, blant annet fordi russerne efter Senatets syn ikke har gått med på tilfredsstillende tiltak for å kontrollere at avtalen overholdes.
4.Det er også positivt at landene finner å måtte ratifisere en slik konvensjon, noe som viser at de dypest sett mener at dette er riktig, sier Hoff.
5.Et slikt ansvar har norske myndigheter selv påtatt seg ved å ratifisere internasjonale konvensjoner og avtaler som skal ivareta sikkerheten til sjøs, sier Holtermann.
6.Gemayel sa blant annet i talen at eftersom syriske og israelske styrker fremdeles står i landet, og eftersom forholdet til Israel er kommet inn i en blindgate" som har hindret meg i å ratifisere avtalen mellom de to land", er det nødvendig å fortsette bestrebelsene på å finne løsninger som kan garantere fullstendig tilbaketrekning av fremmede styrker fra libanesisk territorium.
7.I alt må 60 land ratifisere havrettskonvensjonen før den kan tre i kraft.
8.Men selv om Norge skulle ratifisere, og det er ikke noen grunn til å tro noe annet, vil det ta lang tid før havrettstraktaten kan tre i kraft.
9.Mondale ønsker å forhandle seg frem til en felles, kontrollerbar kjernefysisk frysavtale med russerne, og vil igjen forsøke å få Sentatet til å ratifisere SALT IIavtalen om begrensning av strategiske våpen.
10.Siden det var USA som oppga å ratifisere den, og siden Ronald Reagan førte valgkamp mot den i 1980, er amerikanerne neppe tjent med å kjøre for hardt på påstandene om manglende sovjetisk respekt for akkurat denne avtalen.
11.Amnesty mener derfor det er en hastesak for alle regjeringer å ratifisere konvensjonen.
12.De handler om striden mellom Etiopia og Eritrea og om hvorfor Regjeringen ikke har bedt Stortinget om å ratifisere havrettstraktaten.
13.Den portugisiske nasjonalforsamlingen vedtok sent igår kveld å ratifisere traktaten som gjør landet til medlem av EF.
14.Derfor er det umulig for enhver amerikansk administrasjon å få Senatet til å ratifisere nye avtaler om våpenkontroll, så lenge der er alvorlig tvil om SovjetUnionens overholdelse av tidligere avtaler, uansett hjemlig politisk press i allierte land.
15.Det var for sent - selv om det var invasjonen i Afghanistan Kongressen brukte som påskudd til å nekte å ratifisere avtalen.
16.Eller han kunne nevnt at Washington har avvist å ratifisere SALT 2avtalen og dermed faktisk har avsporet den, noe som i seg selv er en grov krenkelse av alment anerkjente internasjonale normer.
17.Men det tok 50 år å ratifisere den, og den inneholder ingen bestemmelser om hvordan et slikt forbud skal kontrolleres.
18.Nasjonalforsamlingen skal efter planen ratifisere denne traktaten 10. juli.
19.Når et land godtar en konvensjon, ved å ratifisere den som det heter, er landet samtidig forpliktet til å innrette sin lovgivning og politiske praksis efter konvensjonen.
20.På denne måten minner IMO" synderne" om at de har påtatt seg disse forpliktelsene ved å ratifisere MARPOLkonvensjonen.
21.REGJERINGEN har gitt samtykke til at Norge skal ratifisere Europarådets konvensjon om vern av ville planter og dyr.
22.Regjeringen har besluttet å ratifisere Bernkonvensjonen av 19. september 1979 om vern av ville, europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder.
23.Senatet, som sist sa nei til å ratifisere SALTII avtalen av 1979, har utpekt en komite av fremtredende senatorer.
24.Senatet skal ratifisere de avtaler USA inngår.
Your last searches