Norwegian-French translation of relativ

Translation of the word relativ from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

relativ in French

relativ
generelladjective relatif
Derived terms of relativ
Anagrams of relativ
Similar words

 
 

More examples
1.Efter en tids relativ lavkonjunktur, er Høyre påny iferd med å innta sitt naturlige leie godt over 30 prosent.
2.Politikkens kunst er relativ.
3.Et sterkt engasjement i bompengeprosjekter for å løse veiproblemer i byene, kan totalt sett komme til å bety en relativ omfordeling av veibygging til fordel for sentrale, tettbefolkede strøk.
4.Norge ligger gunstig an, og har relativ god standard.
5.Skogskjøtsel og skogbruk som en del av vår nasjonaløkonomi får efterhvert mindre relativ betydning, mener Strand.
6.Alle i bilen har krav på å nyte ytre Sunnmøre i relativ ro.
7.Altså en relativ høy frihet for billedkunsten som tilførte regimet prestisje.
8.Bydelen har en relativ høy boligstandard, med en stor andel av eneboliger.
9.Denne inneholdt følgende prinsipielt viktige elementer : relativ nedgang for de omstridte generelle vare og pengeoverføringene, økt hjelp til tamilske områder, direkte kontakt om den menneskerettslige situasjon med regjeringen i Colombo, men intet avbrudd i det langsiktige utvinkligssamarbeidet med Sri Lanka som hovedsamarbeidsland.
10.Dermed registreres han som midlertidig proffspiller, hvilket betyr en relativ ubetydelig en måneds karantene før han eventuelt kan ta på seg Vikingtrøya igjen.
11.Det ble lagt vekt på tiltaltes alder, at han er uførepensjonist og at det dreide seg om en relativ beskjeden promille.
12.Det har i denne perioden vært en sterkere relativ vekst i bankens valutalån enn i utlån i norske kroner.
13.Dynamikken i den medisinske utvikling er slik at stagnasjon så vel i nasjonal forskning som i videreutviklingen av den utøvende helsetjeneste betyr en relativ tilbakegang i kvaliteten av de ydelser som kan gis til den enkelte pasient.
14.EFTER en lang stund i relativ stillhet, er Åge Aleksandersen tilbake igjen for fullt med vel planlagt lansering av sin nye LP" Levva livet" denne uken.
15.Efter en periode med relativ ro i NordIrland, kan episoden skape nytt vondt blod.
16.Efter en årelang innkjøringsperiode virker disse systemene nå stort sett tilfredsstillende, og samlingene kan oppbevares under jevn temperatur, med en relativ fuktighet sonm varierer med 5 % på begge sider av en idealprosent på 55.
17.Efter to år med relativ høy trafikkvekst på veinettet, viser trafikktellingene nå en langt lavere vekst.
18.En tabell over europeiske land viser at for relativ timefortjeneste inklusive sosiale utgifter, er det bare Sveits som ligger over Norge.
19.En tysk forfatter har sett nærmere på det norske randfolk og visstnok funnet at vår styrke og vår fremtid stikker i en relativ moralsk uskyldstilstand.
20.For det første er det en kjent sak at unge sjakkspillere ofte utvikler seg sprangvis, og Anatolij kan på dette tidspunkt ha vært inne i en periode av relativ stagnasjon.
21.For det vil for Norges del bety en like sterk relativ reduksjon i arbeidstiden i løpet av ti år med svak vekst, som i hele efterkrigstiden med langt sterkere vekst.
22.Forholdene løpsdagen var vanskelige med temperatur på ca. 25C og med høy relativ fuktighet.
23.Forøvrig meldes det om relativ grei trafikkavvikling under morgenrushet idag, bortsett fra at alt som heter busser og tog har vært overfylte.
24.Fred er å ligge i relativ trygghet i aske og skitne vrakrester av et hus.
25.Husholdninger med relativ ung hovedinntektstager.
26.Hvorfor opererer enkelte politikere med en relativ ytringsfrihet ?
27.I denne perioden kan det totalt sett være lav vekst med relativ høy arbeidsledighet.
28.I disse lokaler holdes en konstant relativ luftfuktighet på 45 % året rundt, og for grafikk er dette ideelt.
29.I stedet for å være opptatt av komponentene bak utviklingen i vår indeks for relativ konkurranseevne, burde interessen derfor samles om det valg av politikk som selve resultatene av beregningene inviterer til.
30.Jon O. Norbom har intet imot å omtalte seg selv som" født gammel, men relativ munter".
Your last searches