Norwegian-French translation of rettesnor

Translation of the word rettesnor from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rettesnor in French

rettesnor
eksempelnoun indicateur [m]
  moralsk oppførselnoun précepte [m]
Synonyms for rettesnor
Similar words

 
 

More examples
1.Disse setninger ble Stovelands rettesnor i livet.
2.Felles Framtid, felles ansvar" er kampanjens slagord, og med denne rettesnor har de fleste ungdomsorganisasjoner i landet i samarbeide med fem uhjelpsorganisasjoner satt seg som mål å skaffe penger til forskjellige konkrete utviklingsprosjekter i Afrika, Asia og LatinAmerika.
3.Snakk med oss lærer, ikke til oss !" - Denne enkle formulering gir i korthet den moderne pedagogisk rettesnor når det gjelder kunstformidling i skolene.
4.Slippes reklameressurser løs i de private medier og pengene brukes i seernes og lytternes interesser, da er det en bragd å la være å utkonkurrere NRK, synes å være redaktørens rettesnor.
5.Avisens uavhengige linje har vært en rettesnor i alle senere år, og den nåværende redaktør Charles DouglasHome avviser bestemt at The Times idag er mer regjeringsvennlig enn under tidligere eiere.
6.De doseringene av vitaminer og mineraler som er gitt som rettesnor, ligger forøvrig godt over det som regnes som daglige behov.
7.De må ha virket inspirerende, sier vi, og siterer Augustins vise ord om" fasthet i det sentrale, frihet i det perifere og kjærlighet i alt" som rettesnor for god ledelse.
8.De økonomiske realiteter må være en rettesnor for de forskjellige vurderinger og forslag.
9.Den såkalte innvandringsstoppen er idag en viktig rettesnor for kontorets virksomhet.
10.Det gikk slett ikke alltid riktig, men var iallfall en viss rettesnor for travle byfolk.
11.Det heter videre at enhver rimelig tvil skal komme anmeldte til gode - man har vel hatt det alminnelige prinsipp i strafferetten som rettesnor.
12.Det må være en rettesnor at funksjonshemmede ikke bare skal være ressursmottagere.
13.Det området der folkeretten kunne være en rettesnor, gjelder de virkemidler stater bruker for å påvirke hverandre.
14.Dette eksperimentet kan bli en god rettesnor på hvordan interessen for Compact Discs er ute blant det brede publikum.
15.Dette grunnlag har Norsk psykiatrisk forening gjort til en anerkjent rettesnor for psykiaterutdannelsen.
16.Disse normer og leveregler er imidlertid blitt til i en helt annen tid, og Kirken har naturlig nok sett det som sin oppgave å fortolke skriften i lys av samfunnsutviklingen, slik at den skal bli en mer lettfattelig og meningsfylt rettesnor i vår tid.
17.En slags rettesnor for hennes virke var kanskje innholdet i et sirlig skrevet dokument med navnet" Pro Domo" og med undertittel" Et ord til Nytte og Ære for den evangeliske Paramentik".
18.Her er det prinsippet om lik avstand mellom to land som er rettesnor, det vil si midtlinjen.
19.Her er folkeretten god å ha som en rettesnor.
20.Her finnes fremdeles store kretser med rettlinjet bibeltroskap som ideal," personlig omvendelse" som grunnlag," nytt liv" som mål, vekkelse som drøm og pietismens livsførselsregler som rettesnor.
21.Her vil de politiske programmer for hvert enkelt parti være rettesnor og veileder.
22.Hun har vært formann i komiteen, og har sammen med 15 andre snekret sammen forslag til politiske formuleringer som skal være Arbeiderpartiets rettesnor i den neste stortingsperioden på fire år.
23.Hvor langt er det egentlig forsvarlig å gå i tilpasningen, hva skal man være villig til å ofre for å få anledning til å virke videre som kristen kirke i et land der marxismen er alle tings rettesnor ?
24.Ifølge artikkelen anvender sovjetisk film idag i utilstrekkelig omfang den kommunistiske helt, det forbilde som ble innført som rettesnor i kulturlivet under Josef Stalin på 30tallet.
25.Ifølge programmet, som fortsatt er offisiell rettesnor for partiets virksomhet, skulle den kapitalistiske verden ved det nevnte tidspunkt oppleve sine siste krampetrekninger mens sovjetfolket skulle leve i materiell overflod.
26.Igår ble det trommet sammen til møte for å drøfte tiltak som skal få regulariteten opp i de magiske 75 prosent igjen - den internasjonale standard og rettesnor for punktlighet.
27.Ikke en gang Det nye testamentet er rettesnor for ham i hva det kristne budskap bringer, men det er hans subjektive oppfatning av hva i Bibelen den vanlige Olanordmann skulle kunne gi respons til.
28.Jeg tenker på den helhetlige moral, hensynet til medmennesker med hederlighet som rettesnor i alle livets aspekter.
29.Lenge ble folkehæren utelukkende opplært i geriljataktikk med" Maos lille røde" som rettesnor.
30.Med den" vitenskapelige sosialisme" som rettesnor har oberstløytnant Mengistu Haile Mariam og den lille kretsen av offiserer som sitter med makten bygget opp et system som skal omdanne Etiopia fra et føydalt monarki til et kommunistisk diktatur.
Your last searches