Norwegian-French translation of rettslig

Translation of the word rettslig from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rettslig in French

rettslig
rettsvitenskapadjective juridique, judiciaire
Synonyms for rettslig
Derived terms of rettslig
Similar words

 
 

More examples
1.Partene er enige om at det i denne sak ikke er fastslått noe rettslig ansvar for Norcem og fabrikkens tidligere ledere, og at Norcems utbetalinger skjer uten anerkjennelse av rettslig ansvar for de sykdomstilfeller saken gjelder.
2.Rettslig beskyttelse av dataprogrammer", Universitetsforlaget 1973).
3.Som en oppsummering vil jeg trekke den konklusjon at en fylkeskommune har små muligheter rettslig sett til å kontrollere og regulere gjestepasientstrømmen.
4.Det blir alltid hevdet at i enhver rettslig avgjørelse kommer tvilen tiltalte til gode.
5.Alle parter er best tjent med å unngå dramatiske utspill inntil saken er blitt rettslig belyst.
6.Dessuten er det på det rene at det ikke er blitt avsagt noen rettslig kjennelse for avlytting av disse personene, sier Berrefjord.
7.Det er ikke mulig å angripe dette rettslig, sier Pettersen.
8.Det gjenstår en rettslig forklaring før tiltalebeslutning mot de to kan tas ut, men det er allerede avsatt tid i lagmannsretten til rettsforhandlingene, sier Pål Arne Eide.
9.Dette vil vi snart få avklart rettslig, forteller Borgersen.
10.Forsvareren, advokat Feydt, begjærte rettslig avhør av en rekke vidner og flere av efterforskerne i saken.
11.Fra Oslos side er det ikke kommet noe slikt utspill, Oslo formannskap avslo jo vårt ønske om en prisfastsettelse ved rettslig skjønn.
12.Heyerdahl kan ikke hevde et rettslig monopol på dette navnet når det ikke er noen forvekslingsfare.
13.Hvis vi får reise hjem og slipper rettslig forfølgelse, skal vi egenhendig nedbetale hele Colombias utenlandsgjeld på cirka 50 milliarder kroner !
14.I de tilfeller hvor politiet har fått rettslig kjennelse for å avlytte en bestemt person og telefonlinje, er det Televerket som rent teknisk legger forholdene til rette for det, sier teknisk direktør Ole Petter Håkonsen.
15.Inntil praksis er blitt rettslig prøvet, må vi tolke loven slik.
16.Når vi ønsker å få denne saken så utførlig behandlet, er det fordi det er av stor betydning å få prøvd hvor langt arbeidsmiljøloven strekker seg rettslig.
17.På neste styremøte i Statssykehusenes fagforening, som representerer seks statssykehus, vil vi foreslå at Akershus disponeringer i lungepasientsaken blir rettslig belyst.
18.Uansett hva de måtte være dømt for, har de krav på en rettslig granskning.
19.Vi er inneforstått med at Oslo kommune er rettslig ansvarlig ved eventuelle brann på sykehusene efter 1. juni.
20.Vi har stor forflytting over grensene, og det ville være svært uheldig om man rettslig beveget seg i hver sin retning i disse spørsmålene.
21.Vi regner med at bortimot 3000 saker vil bli prøvd innkrevet ved hjelp av rettslig inkasso.
22.1,6 millioner kroner er et forholdsvis lite beløp i oljeskattsammenheng, men Fina ønsker ikke minst av prinsipielle grunner å få en rettslig belysning av saken.
23.53 prosent av Hardangervidda Nasjonalpark ligger på privat grunn, og det er dette forhold saksøkerne ønsker rettslig belyst.
24.Advokat Dag Kise opplyser til Aftenposten at det først og fremst er rettssikkerheten for pasientene som saksøkerne ønsker å få rettslig belyst.
25.Advokat Karl Nandrup Dahl i LO hadde et innlegg i tirsdagens Aftenposten under tittelen" Rettslig kaos i Nordsjøen".
26.Alle de seks opposisjonelle er nå under rettslig granskning for å skulle ha forbrutt seg mot en bestemmelse i straffeloven ved å stå bak" en sammensvergelse med sikte på fiendtlig virksomhet".
27.Anders Jahres dødsbo har allerede reagert mot fylkesskattestyrets kjennesle ved å ta ut en rettslig stevning mot Sandefjord kommune ved Sandefjord byrett.
28.Bare den siste er rettslig bindende i den forstand at krenkelser kan påtales.
29.Barna ble ved arrestasjonen mandag tatt i forvaring av de sosiale myndigheter i påvente av en rettslig avgjørelse.
30.Bedrifter og forretningsfolk inngår avtaler, hvor de gamle kontraktene på papir er erstattet med elektronisk overførte bekreftelser i spesielle former som kan få rettslig bindende kraft.
Your last searches