Norwegian-French translation of sikring

Translation of the word sikring from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sikring in French

sikring
generellnoun assurance [f]
  skytevåpennoun cran de sécurité [m]
  elektrisitet noun plomb [m]
Derived terms of sikring
Similar words

 
 

More examples
1.Videre må sikring mot diskriminering av ekteskapet sammenlignet med andre samlivsformer være et overordnet mål ved utviklingen av skatte og trygdesystemet.
2.Bilistene slurver for mye med sikring av last på biltak og lasteplan, sier direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk i en kommentar til Aftenposten.
3.Den som sitter på sikring på Ila, føler dette like mye som straff i forhold til den som soner ordinær straff, sa Høyer, som mente psykiatrikerne bør komme sterkere inn på behandlingssiden.
4.Derfor er det viktig å få orden på papirene, sier Svein Molaug, som har gjort en pionerinnsats i marinarkeologi og ivret for sikring av minner om kystens og sjøfartens kulturhistorie.
5.Det betyr sikring av arbeidsplasser, men også utviklingsmuligheter, sier Foss.
6.Det er nemlig ikke mulig å bygge opp et sikkerhetssystem som gir sikring mot folk som virkelig vil utøve vold, hevder de to, som minner om at så fort representantene forlater stortingsbygningen, er de likevel helt ubeskyttet.
7.Dette gjøres først og fremst ved at vi gir råd og veiledning i fysisk sikring av bedriftene.
8.En sikring av de tidligere pasientene er på sin plass.
9.En sikring av fortsatt økonomisk vekst.
10.For meg er det helt avgjørende at lokal innsikt og kjennskap både til næringslivet og de som står personlig ansvarlig for investeringene, er en sikring for at pengene fra Folketrygdfondet kommer distriktene til gode på en enkel og grei måte, sa Ueland.
11.Forsvaret har mange tusen våpenog ammunisjonslagre spredt over hele landet, og hundre prosents sikring av alle disse lagrene er umulig, sier han.
12.Husene står ofte i flere år usikret slik at alle kan komme inn til tross for at bygningsloven gir pålegg om sikring av alle hus som kan representere fare eller ubekvemmelighet for omgivelsene.
13.Hvis vi oppnår en styrkelse av konkurranseevnen ved dette oppgjøret, vil det bety meget for sikring av flere arbeidsplasser.
14.Ikke minst avspeiler dette en massiv folkevalgt vilje til å gjøre det som står i menneskelig makt når det gjelder sikring av liv og helse i oljevirksomheten, sa Mauritzen, som mente at" Kielland"katastrofen dannet et skille i vår unge oljealder.
15.Jeg håper lovgivningen i fremtiden vil kunne gi mer anledning til straffenedsettelse og behandling, i stedet for straff og sikring av sinnslidende lovbrytere.
16.Jeg sier ikke at de 41 industristorbrannene ifjor alle kunne ha vært unngått med bedre sikring, sier Thoresen.
17.Mitt håp ved en fremtidig sikring er at jeg kan få den behandling jeg trenger i en institusjon, i så fall har jeg ikke noe imot en sikringsdom.
18.Normalt er yrkessjåfører flinke og tar sikring av last alvorlig, men privatbilister slurver ofte.
19.Når vi har satt opp sikring innenfor muren, er det faktisk for å skjerme de innsatte i luftegården.
20.Rederiets befraktningspolitikk kan best beskrives som først og fremst sikring av de faste kostnadene gjennom langtidskontrakter, opplyses det.
21.Sikring av sårbare og truede plantearter har hittil vært lavt prioritert i naturvernarbeidet fordi vi har hatt liten oversikt over de mest sjeldne plantene våre, og har satset mer på områdevern enn artsvern, sa Margunn Ueland personlig sekretær i Miljøverndepartementet.
22.Tanken om sikring av barna i bilen ser ut til å feste seg hos de fleste ansvarlige, mener Trygg Trafikk.
23.Vår målsetting er å få folk til å tenke sikring, slik at vi gjennom bevisstgjørelse kan få forandret ulykkesstatistikken.
24.. sikring av at produktene tilbys forbrukerne til en rimelig pris.
25.. sikring av produkter til markedet.
26.16åringen som ifjor forbrøt seg mot en 11 år gammel pike fra Fana utenfor Bergen, er i Bergen byrett dømt til fjorten måneders fengsel og fem års sikring.
27.21 års fengsel samt 10 års sikring.
28.23åringen er ikke ilagt sikring.
29.28åringen som nå er fengslet for Vålerengendrapet ble i 1979 overført til soning efter en dom på åtte års fengsel og fem års sikring for drap.
30.Aktor, statsadvokat Bjørn Hareide, la ned påstand om lovens strengeste straff - 21 års fengsel - og 10 års sikring, efter at juryen i Hålogaland lagmannsrett hadde funnet den 44 år gamle Istvan Kovacs skyldig i overlagt drap av sine vel to år gamle sønner.
Your last searches