Norwegian-French translation of styrke

Translation of the word styrke from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

styrke in French

styrke
generellnoun force [f]
  kraftnoun élan [m]
  fysisk tilstandnoun vigueur [f]
  skikkethetnoun fort [m]
  militærsknoun puissance [f]
  medisinnoun activité [f], force [f]
  maktnoun force [f], puissance [f]
  argumentverb étayer, appuyer, renforcer
  helseverb fortifier, tonifier
  stiveverb renforcer, fortifier
Synonyms for styrke
Derived terms of styrke
Anagrams of styrke
More examples
1.Det er ingen tvil om at en satsing av offentlige midler på disse områdene i dagens situasjon ville være langt mer effektiv for å styrke industriens produksjonsevne og inntjening enn ved å bruke betydelige offentlige midler på å stimulere til aksjeomsetning," sier Berge.
2.Det kan på mange måter synes fornuftig å styrke Sandvika som næringssenter for kommunen", heter det.
3.Det må med styrke slås fast at den homofile har samme menneskeverd som ethvert annet menneske.
4.Dette betyr at vi i tillegg til de meget omfattende arbeidsmarkedstiltak, som nå vil bli utvidet ytterligere, må legge enda større vekt på en politikk som kan gjenskape balansen i norsk økonomi og styrke næringslivets konkurransekraft.
5.Drømmen om Elin" har, i tillegg til Elsa Lystad, sin store styrke i sangtekster, melodier, musikkarrangementer og i fremføringen av disse.
6.Efter det vi kan forstå, har de organisasjonene som er i konflikt oppnådd sine første mål, nemlig å demonstrere sin disiplinerte styrke og å varsle arbeidsgiverne om sine store og langt på vei berettigede misnøye.
7.En av kommunistenes viktigste oppgaver er å forsvare og styrke denne skansen.
8.En må også vurdere å styrke fremmedspråkenes stilling," skriver departementet.
9.Firkløver"regjeringen vil styrke sin stilling med hele 15 mandater, ifølge målingen.
10.Herre Gud, kom meg i hu og gi med styrke bare denne ene gangen, så jeg kan hevne meg på filistrene for ett av synene mine.
11.Hva gjør Mental Barnehjelp for å styrke og bevare familien ?
12.Hvorfor skjuler man for kvinnene den modne alders styrke ?
13.Innstillingen fra Befolkningsutvalget viser hvor påkrevet det nå er å styrke småbarnsfamilienes situasjon.
14.Kleven opptrådte med styrke og overbevisning i foredrag og debatter, men var usikker overfor nye problemer og oppgaver som meldte seg.
15.Kvinners svakhet - menneskets styrke" av J. B. Miller og" Depression, dit navn er kvinde" av J. Willadsen.
16.Lokalavisen" er et av menge tiltak Vi Menn har iverksatt de siste årene for å styrke sin usikre posisjon i et knallhardt ukebladmarked.
17.Ny vekst for Norge", gjenkjenner vi en rekke synsmåter som statsminister Kåre Willoch tidligere har fremhevet med adskillig styrke.
18.Også en undersøkelse Kristelig Folkeparti har fått utført av et opinionsinstitutt, viser at så mange som 45 prosent mener at Kr.F. i enda sterkere grad burde arbeide for å styrke familien.
19.Om å styrke denne tillit handler også Stockholmkonferansen.
20.Symfoni i gult" har som et større dekorativt arbeide likevel styrke i seg i forhold til rommet, og skulpturen" Hellebard" vil på sin måte også kunne engasjere betrakteren og fungere monumentalt i et miljø som foreløbig ikke er oppgitt.
21.Vesteuropeiske initiativer for å styrke avspenningen og bygge opp nye ordninger omkring forsvar og sikkerhet i Europa kan tjene grunnleggende norske interesser.
22.Vi var begge interessert i å styrke forbindelsene mellom våre land, og regner med at det vil skje, og da spesielt hva handelen angår," sa Palme.
23.Vårt siktemål er å få til et langsiktig og planmessig samarbeide for å styrke næringslivet i utviklingslandene gjennom bruk av norske ressurser der hvor Norge har særlig kompetanse.
24.Å være best når det gjelder" har ikke vært hans styrke tidligere.
25.(NTBs korrespondent) Det vesttyske sikkerhetspolitiet (Verfassungsschutz) har vervet og betalt spioner blant militante nynazister i Forbundsrepublikken for å kaste lys over naziorganisasjonenes styrke internasjonalt.
26.(NYT) Utenriksministrene fra 12 vesteuropeiske og ni latinamerikanske land ble i helgen enige om å styrke de økonomiske og politiske tiltak for å skape fred i MellomAmerika.
27.All grunn til å berømme VIF for deres jevnhet og styrke.
28.Amerikas avskrekking er mer troverdig, og det gjør verden til et tryggere sted, tryggere fordi det nå er mindre fare for at den sovjetiske ledelse vil undervurdere vår styrke eller stille spørsmålstegn ved vår besluttsomhet, sier han.
29.At FNs fredsbevarende styrke i SydLibanon fritar Israel og Libanon for deres ansvar, er jeg ikke enig i.
30.Beslutningen er et ledd i STKs langsiktige strategi for å styrke vår posisjon på feltene data og bedriftsintern kommunikasjon, sier direktør Gunnar Tidemann i konsernets teledivisjon til Aftenposten.
Similar words

 
 

styrke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) styrkestyrkendestyrket
Indikative
1. Present
jegstyrker
dustyrker
hanstyrker
vistyrker
derestyrker
destyrker
8. Perfect
jeghar styrket
duhar styrket
hanhar styrket
vihar styrket
derehar styrket
dehar styrket
2. Imperfect
jegstyrket
dustyrket
hanstyrket
vistyrket
derestyrket
destyrket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde styrket
duhadde styrket
hanhadde styrket
vihadde styrket
derehadde styrket
dehadde styrket
4a. Future
jegvil/skal styrke
duvil/skal styrke
hanvil/skal styrke
vivil/skal styrke
derevil/skal styrke
devil/skal styrke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha styrket
duvil/skal ha styrket
hanvil/skal ha styrket
vivil/skal ha styrket
derevil/skal ha styrket
devil/skal ha styrket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle styrke
duville/skulle styrke
hanville/skulle styrke
viville/skulle styrke
dereville/skulle styrke
deville/skulle styrke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha styrket
duville/skulle ha styrket
hanville/skulle ha styrket
viville/skulle ha styrket
dereville/skulle ha styrket
deville/skulle ha styrket
Imperative
Affirmative
dustyrk
viLa oss styrke
derestyrk
Negative
duikke styrk! (styrk ikke)
dereikke styrk! (styrk ikke)
Your last searches