Norwegian-French translation of tiltak

Translation of the word tiltak from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tiltak in French

tiltak
oppførendenoun bizarrerie [f], excentricité [f], marotte [f], manie [f], trait particulier [m]
Synonyms for tiltak
Derived terms of tiltak
Anagrams of tiltak
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon Venteliste" må følges opp med ytterligere tiltak for å redusere pasientkøene.
2.Aksjon skolevei" kan iår få disponere 1,9 million kroner til tiltak på kommunale veier, efter at Staten har gitt et tilskudd til prosjektet på 600 000 kroner.
3.Aksjon venteliste" er ett av de mange tiltak som er under gjennomføring.
4.Dersom et tiltak (hun mener hytte) ikke vil være til hinder for relevante arealdisponeringshensyn, bør dispensasjon gis uavhengig av om andre tidligere har fått avslag.
5.Dessuten går fellesrådet inn for at det blir gjennomført ulykkesregulerende tiltak i Svartdalsveien.
6.Det er viktig å satse på tiltak som kan bedre de sosiale forhold i bydelen.
7.Dette gjelder, ifølge avisen, såvel nye, effektive tiltak mot arbeidsledigheten, som tiltak for å bøte på sin sviktende boligproduksjon.
8.Drammens Tidende og Buskeruds Blad konstaterer at prøveperioden med lørdagsstengte polutsalg" ikke har underbygd påstanden om lørdagsstengte polutsalg som et betydningsfullt alkoholpolitisk tiltak".
9.En absolutt forutsetning for å realisere nye, høyt prioriterte tiltak vil være en mer effektiv utnyttelse av ressursene.
10.Fiskeriministerens uttalelser i debatten om at Fiskeridepartementet nå vil drøfte med fiskeindustrien hvilke tiltak som bør gjennomføres for å sikre fiskeindustribedriftene bedre arbeidsbetingelser, vil bli hilst med tilfredshet.
11.Fosfatfri vask er det eneste tiltak mot vannforurensning som alle kan være med på.
12.Færre elever pr. lærer" har vi forlengst lansert som et av de viktigste tiltak å satse på for å kunne gi elevene et bedre tilbud i samsvar med evner og forutsetninger.
13.Hovedavtalen bør bygge på det grunnsyn at en ved utformingen av støtteordningene legger vekt på tiltak som kan effektivisere fisket, tilvirkning og omsetning, og som kan fremme en rasjonell utvikling i næringen som helhet.
14.Hovedmålene for alle tiltak innen samferdselen i Oslo må være å bedre kollektivtrafikken samt å redusere bilbruken.
15.Jeg forstår det slik at uformingen av tiltak for å myke opp reguleringene på eksporten, også kan starte.
16.Lokalavisen" er et av menge tiltak Vi Menn har iverksatt de siste årene for å styrke sin usikre posisjon i et knallhardt ukebladmarked.
17.Men det er all grunn til å være på vakt når en professor i juss er ute med sine terrengbeskrivelser og forslag til tiltak mot påstått utglidning.
18.Når samfunnet registrerer sosiale problemer, reagerer det med tiltak og behandling som efter beste skjønn skal løse problemene.
19.Overhodet må det være en vesentlig oppgave å utvikle andre fredsskapende og krigsforebyggende tiltak, ved siden av det tradisjonelle militære forsvaret.
20.Selv om disse tiltak fører med seg økte omkostninger for bileierne, er det en belastning alle ansvarsbevisste mennesker bør være villig til å bære.
21.Stadfestet reguleringsplan er straks bindende for alle arbeid og tiltak - innenfor planens område.
22.Straksprogrammet" krever en kommunal innsats på nærmere 40 millioner kroner, fordelt på ulike tiltak.
23.Styring" av biltrafikken ved hjelp av lyssignaler er bare ett av flere tiltak.
24.Tiltak og tilbud for funksjonshemmede i Akershus" er tittelen på en rykende fersk brosjyre, som sikkert vil bli mottatt med glede på mange hold.
25.Trafikkalternativ Vest" håper at de foreslåtte tiltak vil redusere gjennomkjøringen med 30 prosent i løpet av seks år og 50 prosent i løpet av ti.
26.Vi håper at konferansen kan føre til tiltak som reduserer faren for overraskende angrep eller militære feilbedømmelser i Europa," uttalte USAs utenriksminister.
27.Visse tiltak blir gjort for sikkerhets skyld.
28.Økonomidagene for NordNorge" er et annet tiltak nytt av året.
29.Økseutvalget" skal også, med sikte på den best mulige helhetsløsning, forberede forslag til 1985 - budsjett og kan da foreslå tiltak som umiddelbart må gjennomføres.
30.(NTBs korrespondent Lena Smedsaas) Tredje sesjon av Stockholmskonferansen om sikkerhet og tillitsskapende tiltak i Europa (KNE) ble avsluttet fredag.
Your last searches