Norwegian-French translation of trafikksikkerhet

Translation of the word trafikksikkerhet from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trafikksikkerhet in French

trafikksikkerhet
sikkerhetnoun sécurité routière [f]

 
 

More examples
1.I tillegg til de forskningsoppgaver direktoratet får utført, har departementet ofte på egen hånd behov for å skaffe seg ny viden om trafikksikkerhet.
2.Mopedførerbevis kan bidra til øket trafikksikkerhet, sa samferdselsminister Johan J. Jakobsen (til v.) på årsmøtet i Trafikksikkerhetsforbundet torsdag.
3.Økte køproblemer, forflytting av problemer, svekket trafikksikkerhet og svikt i det lokale næringslivs kundegrunnlag.
4.38 ungdommer fra hele landet deltok i konkurransen som var basert på sykkelferdigheter med høyest mulig trafikksikkerhet som det øverste målet.
5.Arbeidet utføres for å bedre trafikksikkerhet og miljøforhold.
6.Betinget dom for første gangs lavpromillekjørere vil neppe gå ut over trafikksikkerhet eller hensynet til almenprevensjonen.
7.Bistand til bedre trafikksikkerhet vil være god uhjelp, understreker Nilles, som berømmer Norge for en forbilledlig trafikkopplæring.
8.Bydelsutvalget ønsker forbedret trafikksikkerhet ved blant annet å lysregulere flere gatekryss.
9.De skjerpede bestemmelsene er kommet efter at det på en konferanse for trafikksikkerhet ble efterlyst tiltak mot" råkjøring" med sykkel.
10.Denne politikk beskrives i høyst generelle vendinger, og oppsummeres i stikkordene" kollektivtrafikk, miljø og trafikksikkerhet".
11.Derfor er det nærliggende at samarbeide om forskning i trafikksikkerhet koordineres og erfaringer utveksles i størst mulig grad.
12.Dersom sorg, savn og lidelser også skulle tillegges verdi, ville det være grunnlag for en ytterligere sterk satsing på øket trafikksikkerhet.
13.Det er nettopp trafikksikkerhet vi ønsker - vi som mener at det fortsatt bør være fengselsstraff for promillekjøring.
14.Det er og blir trafikksikkerhet vi snakker om !
15.Det må igjen bli populært å prioritere både miljø og trafikksikkerhet, sier Levang.
16.Det trafikktekniske arbeide for øket trafikksikkerhet har ført til at de fleste opplagte ulykkessteder er utbedret.
17.Det vil gjøre det lettere for trafikanten å håndtere situasjoner som uhell, trafikkontroller, parkeringsgebyrer etc., men vi tror også at bilister med innsikt blir bedre bilister - noe som igjen fører til øket trafikksikkerhet.
18.Dette er og bør være en alvorlig tankevekker for dem som steller med trafikksikkerhet og trafikkopplæring her i landet.
19.Dette gjelder både forbindelser i utkantstrøk og dyre nyanlegg for å bedre miljø og trafikksikkerhet i byer.
20.Dette gjelder ikke bare utfra en ren bedriftsøkonomisk vurdering, men også om man tar hensyn til miljø og trafikksikkerhet.
21.Direktør Rolf N. Torgersen i Samferdselsdepartementet sier seg enig, og føyer til at vi burde kvitte oss med det følelsesladede honnørord" trafikksikkerhet".
22.Efterhvert har jeg imidlertid begynt å interessere meg mer for trafikksikkerhet.
23.En representant for" Forbundet for trafikksikkerhet", Horst Knoflacher, mener at hans landsmenn" kjører på en utrolig udisiplinert måte".
24.Farve på trikker og busser, som det kan være flere hundre av i trafikk på en gang, må selvsagt vurderes i lys av bybildet og andre forhold som trafikksikkerhet.
25.Folk bryr seg mindre og mindre om å holde fartsgrensene, og nå vil trafikksikkerhetsforeningen ha en holdningskampanje for å oppfordre til fornuftigere kjøring og dermed større trafikksikkerhet.
26.For ekspertene er trafikksikkerhet stort sett et spørsmål om penger.
27.For å kunne utnytte kapasiteten i det nye kontrollanlegget og derved bidra til større trafikksikkerhet, burde Hoel hatt ti ansatte i kotrollhallene, mens han må nøye seg med seks.
28.Foreningen skal i første rekke samle forskere og andre som arbeider med trafikksikkerhet.
29.Formannskapet ber også om 4,5 millioner kroner til utbedring av Ljabruveien og Enebakkveien på Hauketo i 1985, mens øvrige investeringer innen kollektivtrafikk, miljøtiltak, trafikksikkerhet og gang og sykkelveier tilgodeses med 19 millioner kroner.
30.Grunnen er at Veidirektoratet motsatte seg en slik ordning i Strømsveien, fordi man fryktet redusert trafikksikkerhet.
Your last searches