Norwegian-French translation of tvilende til

Translation of the word tvilende til from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tvilende til in French

tvilende til
tviladjective incrédule, sceptique, douteur [arch.], douteux
Synonyms for tvilende til
Similar words

 
 

More examples
1.(Noe jeg forøvrig blir tvilende til når helheten fremstår så uklart som den gjør i Lorentsens innlegg).
2.De må være riktig heldig, bemerket Eidsivating lagmannsretts administrator, lagdommer Agnes M. Nygaard Haug, som ved flere anledninger stilte seg tvilende til" Anka" Jensens forklaring.
3.Han satte prosesser i gang som ennå virker i meg og i mitt arbeide som bevegelsesterapeut, selv om jeg stiller meg tvilende til endel av hans behandlingsteknikk.
4.Jeg stiller meg svært tvilende til om dagens jordbrukspolitikk er den beste ut fra forsyningshensyn.
5.Rent teoretisk kan det tenkes at det er blitt foretatt slike papirøvelser som nevnt, men jeg stiller meg sterkt tvilende til det, sier Hellum.
6.9 pst., 6 pst., 12 pst. og 6 pst. Fr.p. har flest velgere som er tvilende til om de vil gi partiet fornyet tillit.
7.Administrasjonen i Bærum kommune har stilt seg meget tvilende til om så høy pris og har frarådet at det gis konsesjon.
8.Administrerende direktør Mike Smith i oljeselskapet Mobil Exploration Norway stiller seg tvilende til om myndighetene bør la Statoil overta hans eget selskaps operatøransvar på Statfjordfeltet i Nordsjøen.
9.Administrerende direktør i Catena, Lars Bylund, stiller seg tvilende til at selskapet vil si seg villig til å selge sine aksjer til Norge, dersom det skulle bli en aktuell problemstilling.
10.Amy stiller seg tvilende til om lutefisken virkelig noensinne har svømt i havet.
11.Andre ledende EFpolitikere, som bl.a. EFkommisjonens avgående formann Gaston Thorn, stiller seg imidlertid tvilende til om det i praksis er mulig og ønskelig å gå videre på den politiske samordnings vei før den langvarige, fastlåste striden om britenes budsjettbidrag er løst.
12.Artikkelforfatteren stiller seg tvilende til de valg som er gjort når kvartalet nå fornyes.
13.Artikkelforfatteren stiller seg tvilende til det førstnevnte.
14.Atter andre stiller seg tvilende til behovet for nye utbyggingsområder av så store dimensjoner.
15.Austad stiller seg også tvilende til at man kan holde kontroll med unge bilførere ved å innføre regler om kjøring kun på dagtid, kun innen eget fylke osv.
16.Barn blir jo ikke skremt av ikke å være tilstede, og jeg stiller meg fortsatt tvilende til at de skal være det.
17.Begge de to stiller seg derfor tvilende til at det i denne perioden kan ha blitt fjernet større mengder av viktige papirer.
18.Bergmann stilte seg tvilende til norske påstander om at dersom man ikke får en attraktiv pris for gass fra nye norske felter, først og fremst Troll, kan utbyggingen stilles i bero og oljefelter bygges ut i stedet.
19.Både El Salvador og USA har stillet seg tvilende til skissen, under henvisning til at den ikke gir noen garantier for at det venstreorienterte Sandinistregimet i Nicaragua vil efterleve målsetningene.
20.Datoen er 5. oktober, eller nøyaktig ett år siden han - tvilende til siste øyeblikk - ble fortalt nyheten fra Oslo under en fredelig fisketur.
21.Departementet stiller seg imidlertid noe tvilende til om nye reguleringer og omreguleringer av Grunnlinje / Vannlinjetraseen kan gjennomføres så raskt som påstått av blant andre Veidirektoratet.
22.Derimot kan man i høy grad stille seg tvilende til metoden.
23.Dersom T. Boone Pickens skulle lykkes i å få kontroll hvilket observatører i USA i helgen stilte seg tvilende til - vil norske myndigheter kunne kreve å få et ord med i laget angående Phillips fremtid på norsk sokkel.
24.Det amerikanske tobakkinstitutt og tobakkindustrien har stilt seg tvilende til helsedirektørens uttalelser.
25.Det ble også fra japansk hold forfektet at man stilte seg noe tvilende til om de mange teorier og bedriftsdemokrati, motivasjon og forståelse for målsetning blir annet enn ganske tomme fraser, om ikke alle medarbeidere blir satt i stand til å forstå de helt grunnleggende sammenhenger omkring de økonomiske forhold.
26.Det går frem av hans kritikk i" ART" at han også stiller seg tvilende til MoMas samling som sådan, og at manglene efter hans mening kommer klarere til syne ved større plass og flere rom å spre tingene på.
27.Det het at rapportene er basert på anonyme kilder" som endog talsmannen for det amerikanske utenriksdepartement, John Hughes, stiller seg tvilende til".
28.Det virker forsåvidt rimelig at disse to personkategorier skal" behandles" på forskjellige måter, men jeg stiller meg tvilende til hvor hensiktsmessig en forskjell i straffereaksjonen vil være i denne forbindelse, så lenge denne ikke også prøver å påvirke det sannsynlige storkonsum i høypromillegruppen.
29.Direktør Berg understreket som vidne i retten at nyere forskning stiller seg tvilende til om det egentlig er Rembrandt som malte angjeldende bilde som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet 3. mars 1980.
30.Efter det Aftenposten forstår stiller politikerne seg tvilende til om det er en etatsjefs oppgave å drive med utadrettet informasjonsvirksomhet.
Your last searches