Norwegian-French translation of utnytte

Translation of the word utnytte from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utnytte in French

utnytte
situasjonverb profiter de, mettre à profit
  personverb profiter de, exploiter
Synonyms for utnytte
Derived terms of utnytte
Anagrams of utnytte
More examples
1.Et rettferdig skattesystem er et system uten smutthull, som de smarte og velbergede kan utnytte," tilføyer partiledelsen.
2.Hjerteflimmer", sier mor, og dermed er livet blitt en bok og en sofakrok og en efterhvert privilegert stilling som jentungen meget behendig lærer seg til å utnytte.
3.Politisk er det selvfølgelig fristende å utnytte denne saken til å så mistillit til Arbeiderpartiets sikkerhetspolitikk, men utformingen av Arbeiderpartiets sikkerhetspolitikk har aldri vært - og vil heller aldri bli - noen enkeltmenneskers spesialarbeid.
4.Blir forholdene lagt godt nok til rette for at norsk næringsliv skal kunne utnytte mulighetene ?
5.Boligkooperasjonen og kommunene er nødt til å samarbeide for å utnytte knappe ressurser !
6.De enkleste måtene å kvitte seg med problemene på er å redusere forbruket og hindre at økonomiske problemer oppstår, ved å utnytte ressursene man disponerer over fornuftig, sier Willy Jordet.
7.Dernest må vi regne med øket press på uførepensjoneringen, og enslige forsørgere og enkepensjonister vil måtte utnytte sine trygderettigheter i større grad.
8.Dersom regjeringen virkelig vil utnytte energimulighetene på en effektiv måte og samtidig gi industrien muligheter for øket lønnsomhet, må man slutte å klusse med små prosjekter i allerede utbygde elver.
9.Det er et annet spørsmål hvorvidt visse andre land forsøker å utnytte denne bevegelsen til å fremme sine egne interesser.
10.Det er flere måter å utnytte dette prinsippet på i praksis, og efter vår erfaring vil dette i mange tilfeller være en forbedret måte å gjennomføre ventilasjon på i forhold til prinsippet om full omrøring.
11.Det er om å gjøre å utnytte de muligheter vi har i fiskeriene for å opprettholde omfanget.
12.Det er viktig at Norge legger seg i forrreste rekke i utviklingen av å produsere laksyngel som kan utnytte de naturlige beiter i havet, sier direktør Vikan, og han viser til at vårt land har særdeles gode naturlige forutsetninger for en slik forvaltning.
13.Det hjelper ikke nok, pikene tok ut for mye krefter i 1. omgang, og klarer ikke å utnytte fordelen nå, sa en litt frustrert Tveitatrener, Viggo Johnsen.
14.Det ville vært ønskelig med en samordning for å utnytte investeringene best mulig.
15.Dette gjør vi primært for å utnytte produksjonskapasiteten i vårt eget selskap fullt ut, samtidig som vi forsøker å iverksette en tiltaksplan med sikte på å produsere en rekke norske kvalitetskomedier.
16.Dette har ikke noe med optimisme å gjøre, mulighetene ligger der, og jeg vet at vi har evne og kapasitet til å utnytte dem, sier han.
17.Distriktet har stor arbeidsløshet, og vi har selvfølgelig kunnet utnytte støtteordninger for etablering i utkantstrøk.
18.Efter at Arbeiderpartiet på ny har hindret et vedtak om en ny og rettferdig valgordning, er det nødvendig å bøte på den urettferdighet som nå hersker ved å innføre listeforbund uttaler Oslo DLF som nå starter forberedelsene til stortingsvalget neste år, men er innstilt på å utnytte alle muligheter for et samarbeide med andre sentrumspartier som er opptatt av å sikre et ikkesosialistisk flertall på Stortinget, heter det i en uttalelse fra Oslo DLF.
19.En av de største oppgavene innen møbelindustrien idag er å få sterke nok enheter som kan utnytte mulighetene på eksportmarkedene, som er gode for skandinaviske møbler.
20.For første gang vil vi utnytte bredden på vognene fullt ut.
21.For å kunne utnytte denne mulighet fullt ut konstruerte vi et system som gjør at stolrekkene både kan flyttes og justeres i høyden.
22.For å si det kynisk er det å sammenligne med død kapital ikke å utnytte den ressurs kvinnene utgjør i en bedrift, sier adm. direktør Tor Moursund i Kreditkassen.
23.For å utnytte arbeidskraftressursene hos elforsyningen, konsulenter, installatører, entreprenører og industri best mulig, må vi prøve å få til en jevnere utvikling.
24.For å utnytte de muligheter det nye materiellet gir, kreves det et samordnet opplegg for buss og bane.
25.Foreløbig kan vi dessverre ikke utnytte fartøyets kapasitet, som forøvrig kan holde en toppfart på 40,6 knop, på grunn av korrespondanse med øvrige transportmidler, sier Torstad til Aftenposten.
26.Frem mot valget vil vi utnytte vårt store ordførerkorps mer målrettet enn vi har gjort tidligere.
27.Gjennom sin høye kredittverdighet og det lave offeret ved å spare en del av inntektene, har høyinntektstagerene meget bedre muligheter til å utnytte fradragssystemet enn andre.
28.God opplæring er viktig for å kunne utnytte ressursene.
29.Har Orkla planer om å kaste seg, i markedet for økonomiske publikasjoner eller gi ut en ny avis på dette området for å utnytte den økende interessen for økonomi og aksjer i samfunnet ?
30.Hovedårsakene til at årsresultatet blir meget dårlig er at malmgrunnlaget er for svakt til at vi kan utnytte vår produksjonskapasitet fullt ut.
Similar words

 
 

utnytte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utnytteutnyttendeutnyttet
Indikative
1. Present
jegutnytter
duutnytter
hanutnytter
viutnytter
dereutnytter
deutnytter
8. Perfect
jeghar utnyttet
duhar utnyttet
hanhar utnyttet
vihar utnyttet
derehar utnyttet
dehar utnyttet
2. Imperfect
jegutnyttet
duutnyttet
hanutnyttet
viutnyttet
dereutnyttet
deutnyttet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utnyttet
duhadde utnyttet
hanhadde utnyttet
vihadde utnyttet
derehadde utnyttet
dehadde utnyttet
4a. Future
jegvil/skal utnytte
duvil/skal utnytte
hanvil/skal utnytte
vivil/skal utnytte
derevil/skal utnytte
devil/skal utnytte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utnyttet
duvil/skal ha utnyttet
hanvil/skal ha utnyttet
vivil/skal ha utnyttet
derevil/skal ha utnyttet
devil/skal ha utnyttet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utnytte
duville/skulle utnytte
hanville/skulle utnytte
viville/skulle utnytte
dereville/skulle utnytte
deville/skulle utnytte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utnyttet
duville/skulle ha utnyttet
hanville/skulle ha utnyttet
viville/skulle ha utnyttet
dereville/skulle ha utnyttet
deville/skulle ha utnyttet
Imperative
Affirmative
duutnytt
viLa oss utnytte
dereutnytt
Negative
duikke utnytt! (utnytt ikke)
dereikke utnytt! (utnytt ikke)
Your last searches