Norwegian-French translation of utveksling

Translation of the word utveksling from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utveksling in French

utveksling
mekanisknoun engrenage [m]
Synonyms for utveksling
Similar words

 
 

More examples
1.Fri utveksling av tanke og meninger er en av de mest dyrebare menneskerettigheter" lyder sitatet fra den franske menneskerettighetserklæring av 1789, som sveitseren Werner Jeker har trukket frem på sin plakat.
2.Viktigst er det at en utveksling av synspunkter kan komme i gang.
3.Besøket ville gått inn under den utvekslingsavtalen idrettsforbundet har med SovjetUnionen, og jeg regner med at vi får en innbydelse fra den kanten en eller annen gang, sier Kaas, som synes det er trivelig med internasjonal utveksling på trenersektoren, men som selvsagt er interessert i at det ikke må bli en slags enveiskjøring der bare den ene part skal dra nytte av andres erfaringer.
4.Dersom nordisk utveksling av TVprogrammer via satellitten TeleX skal bli en realitet, er det nødvendig at politikerne tar standpunkt til hvordan finansieringen skal ordnes.
5.Dette gir interessante perspektiver med hensyn til intern og ekstern utveksling av data, blant annet med Samferdselsdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og andre, skriver NKS.
6.En særdeles lærerik utveksling av synspunkter.
7.Fordi jeg har mange kontakter der, og har fått flere invitasjoner fra kor som ønsker utveksling.
8.Jeg er likevel alltid forbauset over all den felles jødiskarabiske virksomhet og utveksling som pågår på det personlige plan, til tross for alt vi har vært gjennom i disse årene Yom Kippurkrigen, invasjonene i Libanon og det hele.
9.Men utveksling av informasjon mellom tjenestene i et sektorisert helsevesen er helt avgjørende for å gi det resultat som alle venter når det gjelder bruk av ressurser, bedret pasientbehandling og lignende, sa sykehusrådmann Ian Müller i et foredrag hvor han informerte om sykehusenes behov og planer.
10.Rutiner for utveksling av opplysninger mellom landenes politi og tollmyndigheter bør vurderes fortløpende.
11.Samarbeide og utveksling mellom Europa og De forenede stater innen forskning og utvikling av datahøyteknologi, testprøver og felles innkjøpspolitikk vil være av vital betydning når det gjelder å redusere omkostningene for forsvaret av alliansen.
12.Som møteplass for utveksling av nye ideer og erfaringer, er kurset utvilsomt en suksess, sier arkitekt MNAL Knut Einar Larsen, som har det praktiske ansvar for kurset og som sørger for de enkeltes ve og vel med stor omtanke.
13.Utveksling av erfaringer er nyttig.
14.Vi håper at VestEuropas andel av den kinesiske utenrikshandel og andre former for utveksling vil være stigende, sa han.
15.Vi håper på en fri utveksling av forskningsresultater og på en ytterligere utvikling av det internasjonale samarbeide.
16.Vi mener at tidspunktet er inne for en bred utveksling av den type presidenten har foreslått, sier Speakes.
17.Vi satser på en stor utveksling mellom Norge og Frankrike !
18.Vi satser på en stor utveksling mellom Norge og Frankrike, sier (fra venstre) Ellen Schjelderup Papillon, Gerd Tindeland og Ingrid Kjemphoel Delafontenelle.
19.Vi trenger utveksling av kunnskaper.
20.AFS formidler utveksling mellom over femti forskjellige land.
21.Andre fordeler vil være samarbeide om innkjøp, utveksling av produksjonstekniske erfaringer, et bredere faglig miljø, standardisering av produksjonsutstyr og felles distribusjon på enkelte eksportmarkeder, sier Struksnæs.
22.At det nå blir en patrulje på Vestlandet hilses med tilfredshet av de tre, ikke minst med tanke på utveksling av erfaringer og av hensyn til anstalter i andre deler av landet som Østlandspatruljen ikke har kapasitet til å besøke.
23.Avtalen tar til orde for utveksling av informasjoner og forskningsresultater om miljøvern.
24.Bare utveksling av kjente synspunkter, som viser at øst og vest har helt ulike oppfatninger om hva man skal beskjeftige seg med.
25.Blant de konkrete forslag Reagan er rede til å reise i regelmessige møter på regjeringsnivå, er en gjensidig utveksling av militære femårsplaner.
26.British Council formidler bl.a. stipendier og utveksling av kunstnere, forelesere og studenter, for å nevne noen av dets funksjoner.
27.Både på eget og andre av NTNFs arbeidsområder har han arbeidet for øket kontakt, samarbeide og utveksling mellom franske og norske forskere.
28.Ca. 700 personer er involvert i slik avtalefestet utveksling under kulturavtalene, hvorav minst halvparten til og fra østeuropeiske land.
29.Dagens utstrakte bruk av satellitter for utveksling av data har medført at såvel myndighetenes som private konserners kommunikasjoner i stadig større utstrekning blir gjenstand for avlytning.
30.Dansing, god kontakt med russere, utveksling av adresser med løfte om brevveksling.
Your last searches