Norwegian-French translation of virksomhet

Translation of the word virksomhet from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

virksomhet in French

virksomhet
arbeidnoun occupation [f], activité [f]
  foretaknoun opération [f], activité [f]
  effektivitetnoun efficacité [f], efficience [f]
Synonyms for virksomhet
Derived terms of virksomhet
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon Publikum" vil fortsette også neste år og Regjeringen håper aksjonen fortsatt skal bidra til at offentlig virksomhet stadig skal bli mer rettet mot folks ønsker, behov og rettigheter.
2.Den indre Sjømannsmisjon ønsker å drive oppsøkende virksomhet og å skape gode velferdsmiljøer, men det fins ikke folk til det.
3.Dens (kulturrevolusjonens) oppgave er å gjøre folket til herrer over alle åndelige rikdommer og å gi alle mennesker muligheter til ikke bare å bli delaktige i kulturskattene, men til også umiddelbart å kunne medvirke i den kreative virksomhet på alle områder av samfunnslivet.
4.Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet", heter det blant annet i stortingsmeldingen.
5.Det eksisterer bestemte kriterier for kringkastingens virksomhet, trukket opp etter retningslinjer som Stortinget har fastlagt.
6.Enhver bedriftsleder må idag følge med i den politiske virksomhet som omgir bedriften, også det som skjer på det kommunale plan.
7.Erfaringer fra de siste årene har vist at det er vanskelig å få til lærlingeordninger i offentlig virksomhet, selv når det dreier seg om institusjoner som har et utpreget behov for å bevare og utvikle fagkunnskap på området.
8.Exempted Companies" er selskaper, registrert på Bermuda, som ikke har lov til å drive virksomhet innenfor Bermuda, kun i utlandet.
9.Fellesaksjonen mot pornografi og prostitusjon" skal intensivere sin virksomhet med det første.
10.God samfunnsøkonomi er når statlige bevilgninger kan stimulere til økt aktivitet og ny virksomhet som ikke krever nye statsbevilgninger," sier Magnus.
11.Har retten mot til å vurdere om Arne Treholts virksomhet har gjort krigsfaren større eller mindre ?
12.I Stavanger har misjonen sammen med Stavanger Havnemisjon bygget opp et moderne senter, Havly Kristelig Sjøfartsheim, som omfatter både overnatting og kristen virksomhet.
13.I hans virksomhet forekom utslag av subjektivisme og voluntarisme", dvs. han gjorde som han ville og det går ikke an i Sovjet - Unionen lenger.
14.Jeg har fordelen av å være bedre informert om pastor Moon og hans virksomhet enn hans kritikere...
15.KabelTV vil bli integrert i et fremtidig telematikknett, foreløbig vil utbygging av anlegg for kabelTV være en konkurranseutsatt del av Televerkets virksomhet.
16.Kiropraktorer utøver idag sin virksomhet som primærkontakt i helsetjenesten.
17.Kr.F. gir derfor sin tilslutning til at det nå blir åpnet adgang for et mindre antall utvalgte utenlandske banker til å etablere virksomhet i Norge.
18.Kultur", bare man kan kalle en virksomhet for" kultur", er man nær sagt berettiget til hva som helst av støtte fra det offentlige.
19.Kunstsamlingenes institutt for vitenskapelig virksomhet" blir en ren forretningsmessig stiftelse, kun bestående av et styre, opplyser direktør Bøe til Aftenposten.
20.Ledige arealer bør bygges ut med boliger, fortrinnsvis småhus og gjerne småindustri og annen miljøvennlig virksomhet, for å øke antallet arbeidsplasser i bydelen og redusere utflytting.
21.Leiemor"virksomhet må forbys, ja til nedfrysing av befruktede egg, forbud mot eksperimentering med slike egg hvis de er mer enn to uker gamle, et barn født som følge av kunstig befruktning skal få vite metoden, men ikke hvem den biologiske far er.
22.Mange års politisk virksomhet har gitt meg en fatalistisk tro på at det kjedsommelige har sin uunngåelige plass i tilværelsen.
23.Martin" - uidentifisert person som har overlatt Dagbladet et nytt" riksarkiv" om Nasjonal Samlings virksomhet, og som ikke må forveksles med saken om Vidkun Quislings personlige papirer.
24.Politiet skal prioritere blant sine oppgaver, og legge hovedvekten på forebyggende virksomhet.
25.Presseomtale av kriminell virksomhet vil bety en mindre belastning for en person som flere ganger tidligere er blitt omtalt i pressen i forbindelse med kriminell virksomhet enn for en person som ikke tidligere har vært under straffeforfølgning.
26.Registrering av personopplysninger skal være saklig begrunnet ut fra hensynet til administrasjon og virksomhet i det organ eller foretak som foretar registreringen.
27.The Heritage Foundation", et stort, privatfinansiert og konservativt utredningsinstitutt, er ikke nådig i sin analyse av den virksomhet" The Schiller Institute" driver.
28.Til inntekt henregnes - enhver fordel, som er vunnet ved - arbeide eller virksomhet - (og) - som er anvendt til egen eller familiens nytte eller behagelighet.
29.Va"ra kafe og gallerïs ettårige virksomhet har vært en eneste lang" happening".
30.(NTBReuterAFP) Fremstående salvadoranske offiserer driver åpen politisk virksomhet og bryter dermed hærens bestemmelser i forbindelse med det forestående valget, fremholder fagforeningsledere i El Salvador.
Your last searches