Norwegian-German translation of åpenbare

Translation of the word åpenbare from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

åpenbare in German

åpenbare
virkelighetverb offenbaren, enthüllen
  nyheterverb veröffentlichen, bekannt geben°, enthüllen, bloßlegen, aufdecken, offenbaren, preisgeben
Synonyms for åpenbare
Derived terms of åpenbare
More examples
1.Det er åpenbare taktiske grunner til at Arbeiderpartiets ledende talsmenn i Stortingets trontaledebatt og nå sist i finansdebatten har satt inn kraftige angrep på mellompartiene i regjeringen, og da særlig på Senterpartiet.
2.Det kunne være fristende å ironisere over denne åpenbare motstrid mellom to av avisens medarbeidere i samme aftenutgave, men personlig betrakter jeg dette som et sunnhetstegn.
3.Svaret er ja, svaret er vedkommende forlag som ikke refuserer et manuskript med så åpenbare mangler.
4.Trasevalg for E 18 gjennom Oslo sentrum", som er et ensidig partsinnlegg til fordel for Grunnlinjen, lagt frem en betenkelig samling lettvinte påstander, åpenbare forvrengninger og påfallende feilslutninger.
5.Alle som har behov for medisinsk hjelp på grunn av alvorlige sinnslidelser må få slik hjelp på riktig nivå uten at det går tid til spille, heter det i en innstilling fra komiteen som mener det er kritikkverdig at enkelte pasienter som har åpenbare hjelpebehov på grunn av alvorlige sinnslidelser, er blitt avvist med varierende begrunnelser.
6.De sosiale konsekvenser av dette bør være åpenbare for enhver, i alle fall her i Norden.
7.Jeg skjønner ikke at Regjeringen lar denne åpenbare mulighet til både å øke boligbyggingen og til å redusere ledigheten gå fra seg, la Berntsen til.
8.Men noe bør vel kringkastingssjefen kunne luke vekk, så som åpenbare fiaskoserier som ergrer et for en gangs skyld enig norsk folk i uke efter uke ?
9.Ordningen er ikke ideell, men vil kunne rette opp endel av de åpenbare skjevheter og urimeligheter som hefter ved den gjeldende valgordning, heter det i en uttalelse fra sentralstyret.
10.P1 og P2 lider av åpenbare identifikasjonsproblemer.
11.Selvsagt er jeg klar over at dette er en vanskelig sak, men er det industripolitisk vilje til stede og fordelene så åpenbare som jeg mener at de er, bør vanskelighetene overvinnes, sier Finn Kristensen.
12.Stortingets sosialkomite finner det kritikkverdig at pasienter med åpenbare hjelpebehov kan avvises med henvisning til" asylsuvereniteten" !
13.Å gi et svar på forespørselen, ville innebære fare for å åpenbare informasjon som skal holdes hemmelig i henhold til Executive Order 12356, og som direkte ville berøre efterretningskilder og metoder som CIAdirektøren er forpliktet til å beskytte mot innsyn, opplyser Larry R. Strawderman til Aftenposten.
14.At den kristelig velykkede og den åpenbare synder skal stå til ansvar for den samme dommer.
15.Av de ting som er kommet frem i denne saken hittil, synes imidlertid helsedirektøren det mest uheldige er at det har skjedd åpenbare brudd på taushetsplikten blant folk ansatt i helsevesenet.
16.Bare når søkeren er kommet i en uforutsett, akutt situasjon som har satt vedkommende i åpenbare økonomiske vanskeligheter som kan dokumenteres, og problemet ikke kan avhjelpes på annen måte, bør tilbakebetaling finne sted, heter det i en melding fra Skattedirektoratet.
17.Begge de to rådmannsavdelingene ser åpenbare fordeler ved å etablere en" informasjonsbank" i tilknytning til de administrative enheter.
18.Begge undersøkelser har åpenbare mangler.
19.Bjørn Johannessen opplyser til Aftenposten at russerne gjorde helt åpenbare forsøk på å etablere nær kontakt med unge som hadde politiske verv i regjeringspartienes ungdomsorganisasjoner.
20.De gode behandlingsresultater er nå efterhvert blitt så åpenbare, at de vanskelig kan feies under teppet, men tvinger seg frem som en fullverdig behandlingsform.
21.De sosiale konsekvenser er åpenbare.
22.De storpolitiske virkninger vil derimot bli åpenbare for alle dersom Khomeiny prøver å stenge innløpet til Den persiske gulf.
23.De vårlige streif av ømhet som har vært åpenbare i de to foregående bøkene hennes, er borte i denne boken.
24.De økonomiske konsekvenser er like åpenbare.
25.Deler statsråden undertegnedes bekymring for at den åpenbare egeninteresse NRKs ledelse og medarbeidere dermed har i en sosialistisk valgseier vil kunne påvirke monopolets programvirksomhet frem til valget ?
26.Deler statsråden undertegnedes bekymring for at den åpenbare egeninteresse NRKs ledelse og medarbeiderne dermed har i at en sosialistisk valgseier vil kunne påvirke monopolets virksomhet frem til valget ?
27.Den eneste åpenbare suksess han har hatt efter at han nylig kom tilbake, var en strandpicnic for eldre.
28.Den engang så boblende optimismen og åpenbare fryden som preget mangt og meget, er det dessverre vanskelig å få øye på i vår tid.
29.Den inneholder åpenbare feilinformasjoner og opplysninger som i den sammenheng de er gitt vil kunne føre til feilaktige oppfatninger.
30.Den prosess denne utstillingen viste kan ikke reverseres, og den har åpenbare utstillingstekniske konsekvenser som det kunne være mer interessant å drøfte enn spørsmålet slides - ikke slides.
Similar words

 
 

åpenbare as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) åpenbareåpenbarendeåpenbart
Indikative
1. Present
jegåpenbarer
duåpenbarer
hanåpenbarer
viåpenbarer
dereåpenbarer
deåpenbarer
8. Perfect
jeghar åpenbart
duhar åpenbart
hanhar åpenbart
vihar åpenbart
derehar åpenbart
dehar åpenbart
2. Imperfect
jegåpenbarte
duåpenbarte
hanåpenbarte
viåpenbarte
dereåpenbarte
deåpenbarte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde åpenbart
duhadde åpenbart
hanhadde åpenbart
vihadde åpenbart
derehadde åpenbart
dehadde åpenbart
4a. Future
jegvil/skal åpenbare
duvil/skal åpenbare
hanvil/skal åpenbare
vivil/skal åpenbare
derevil/skal åpenbare
devil/skal åpenbare
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha åpenbart
duvil/skal ha åpenbart
hanvil/skal ha åpenbart
vivil/skal ha åpenbart
derevil/skal ha åpenbart
devil/skal ha åpenbart
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle åpenbare
duville/skulle åpenbare
hanville/skulle åpenbare
viville/skulle åpenbare
dereville/skulle åpenbare
deville/skulle åpenbare
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha åpenbart
duville/skulle ha åpenbart
hanville/skulle ha åpenbart
viville/skulle ha åpenbart
dereville/skulle ha åpenbart
deville/skulle ha åpenbart
Imperative
Affirmative
duåpenbar
viLa oss åpenbare
dereåpenbar
Negative
duikke åpenbar! (åpenbar ikke)
dereikke åpenbar! (åpenbar ikke)
Your last searches