Norwegian-German translation of avgrense

Translation of the word avgrense from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avgrense in German

avgrense
grenseverb definieren, festlegen
  landmålingverb abgrenzen
  begrenseverb abgrenzen, begrenzen, abzäunen
Synonyms for avgrense
Similar words

 
 

More examples
1.Begrepet tekstbehandling blir stadig vanskeligere å avgrense, eftersom nye mikrodatamaskiner blir satt istand til å behandle tekst som tidligere måtte bearbeides av spesielle anlegg.
2.Den østeuropeiske innflytelse er i denne sammenhengen helt minimal, men det ville være uforsvarlig og uakseptabelt å avgrense LVFs verdensvide preg ved å avskjære disse kirker fra å medvirke i våre styrende organer.
3.Hvordan skal etaten kunne avgrense sin virksomhet i konkurranseutsatte områder fra de sektorer der etaten har monopol ?
4.Relativt betydelige mengder DDT ble brukt i forbindelse med fruktdyrking i dette området av Sogn som er lett å avgrense og dermed egnet for slike undersøkelser.
5.Amnesty innser imidlertid at organisasjonen har måttet avgrense sitt mandat om den skal ha håp om å utrette noe.
6.De vi traff som fortsatt er imot, hevdet blant annet at det vil kunne avgrense stedets utvikling sydover, og at det nettopp er her handel og fornøyelsesliv vil kunne blomstre når Gardermoen blir utbygget til storflyplass.
7.Den nye lov tar i korthet sikte på å avgrense den makt og myndighet som tillegges Norges Bank.
8.Det blir bankenes ledelser som må avgrense hvilke informasjoner den enkelte medarbeider skal ha tilgang til, forteller Olaussen.
9.Det dreier seg om nyanser i vurderingen, og det kan være grunn til å avgrense betydningen av utvalgets skepsis til oljeselskapenes utbyggingsplaner, sa Kristiansen før helgen.
10.Det er særlig et begrep som det er vanskelig å avgrense, nemlig trivsel slik beboerne selv opplever den, som Sekne har villet bygge sin metodiske avhandlingsblokk på.
11.Det er uakseptabelt å avgrense det norske oljemiljø til bare Statoil og Hydro, sier Foss.
12.Det vil trolig bli boret en ny brønn for å avgrense hovedstrukturen, og det vurderes å gjennomføre nye seismiske undersøkelser i blokken.
13.For å avgrense smågruppene har FFO hittil brukt en definisjon som er utformet av Rådet for funksjonshemmede.
14.For å diskutere hva barnehaven kan gi barn, er det nødvendig å avgrense oppholdet fra det som skjer hjemme.
15.Han antydet at en allerede i den første rulleringen av Luftfartsplanen som vil komme i løpet av et par år, kan avgrense enda mer valgmuligheter når det gjelder trafikkfordeling.
16.Hvis Stortinget skulle godta" situasjonsbetinget" militærnekting, vil det ikke finnes myndigheter eller rettsapparat som kan avgrense hva som skal godtas som" situasjonsbetinget".
17.I praksis er det umulig å avgrense signalen til en slik sektor.
18.Markiser og avskjerminger, både diskrete og farveglade, kan avgrense oss mot omverdenen og skjerme mot for mye sol.
19.Men hvem sier at det å avgrense et område er det samme som å avlukke det ?
20.Oppsummerer man her, har vi altså å gjøre med to måter å avgrense en statsdannelse på, den afrikanske, som er håpløs, og den europeiske, som er umulig.
21.Televerket mente det var mulig å avgrense mottagerområdet.
22.Tiltakene skal kunne avgrense omfanget og omkostningene ved ordningene.
23.Utover dette er det av rasjonelle og humanitære grunner et mål å avgrense straffen så langt denne ikke har noen preventiv virkning.
24.Av den grunn har vi valgt å la det formelle kravet om fravær av fastlagt rim og rytme avgrense dikttilfanget.
25.Behovet for slik informasjon antas å være større enn behovet for en formell klagenevnd, som i tillegg til å være kostbar, kan virke byråkratiserende fordi mandat og myndighet for nevnden kan være vanskelig å avgrense.
26.Brannvesenet klarte å avgrense ilden til to leiligheter.
27.Cruiseterminalen og kulturhuset i vest og en parkmessig opparbeidet Akershusstrand med en mindre båtterminal i øst, vil naturlig avgrense Piperviken mot øvrige aktiviteter.
28.Da regjeringen Willoch fremmet proposisjon om gjenreisning av Nationaltheatret, ble det foreslått at man skulle avgrense seg til de arbeider som kunne utføres innenfor en samlet ramme på 50 mill. kroner, med prioritering av grunnarbeider og istandsettelse av publikumsområdene og sceneområdet.
29.De har, og det sier de selv," valgt å la det formelle kravet om fravær av fastlagt rim og rytme avgrense dikttilfanget".
30.Den er ikke så opptatt av å avgrense seg i det kronglete internasjonale kirkemarked, heller ikke å bygge sin egen plattform.
Your last searches