Norwegian-German translation of avsender

Translation of the word avsender from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avsender in German

avsender
post - mannnoun Absender [m]
  post - kvinnenoun Absenderin [f]
Synonyms for avsender
Anagrams of avsender
Similar words

 
 

More examples
1.Ansvaret for forsendelse av farlig gods med tog hviler på avsender - i dette tilfelle Hydro - ikke på transportøren, altså NSB, sier Andersen.
2.At brevenes avsender måtte være en hun kjente, var et sjokk.
3.Avsender er Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen som på denne måten vil gi sine sudanske kolleger en hjelpende hånd.
4.Avsender er renovasjonsvesenet, som sendte et krav på inntil 61 000 kroner i renovasjonsavgift for private huseiere, og ga andre beskjed om at de hadde tilsvarende høye beløp til gode.
5.Avsender for den noe spesielle julepresangen er AustAgderavdelingen av Norges Naturvernforbund.
6.Både avsender og adressat er dessuten uklare.
7.Denne sterke anklagens avsender er Ivar Eskeland.
8.Det ble noe annet når Marit sa at Turis egen mann hadde vært avsender av de brevene som det siste året nesten hadde drevet henne til nervesammenbrudd.
9.Enkelte har hevdet at det kan ta 10 dager for en slik sending å komme fra avsender til mottager innen Oslo.
10.Fraktpapirene gjorde tollerne enda mer mistenksomme, selv om den nigerianske ambassade i London sto som avsender, og tollerne tok kontakt med utenriksdepartementet og Scotland Yard.
11.Hverken mottager eller avsender av brevet var på det tidspunkt underlagt brevkontroll, protesterte KROMmedlemmet.
12.Jerzy Milewski, som leder Solidaritets opposisjonssentrum i Brussel, opptrer som avsender av brevet til Lis.
13.Men samarbeidet foregår på flere plan, og det er på det rene at en god del av kontaktene skjer bilateralt ; f.eks. mellom" avsender" og" mottager" av en antatt terrorist.
14.Send en hilsen og et plateønske til våre soldater i Libanon, og husk å anføre navn og tropp / avdeling, og navn på avsender.
15.Totalt dreier det seg om et femtitalls brev fra hele landet, de fleste uten navngitt avsender og med et tildels sterk truende innhold.
16.Undersøkelser viser at en betydelig del av godset som transporteres i Norge er uforsikret under selve transporten, ofte uten at avsender og mottager er klar over det.
17.La ikke barnets lek bli en lek med liv og helse" heter en kampanje med Statens forurensningstilsyn som avsender.
18.Allerede for snart to år siden avga vi vår uttalelse til lovforslaget, som da forelå med Miljøverndepartementet som avsender.
19.Annonseteksten" Buktale" med Statens ernæringsråd som avsender ble bedt vurdert.
20.Avsender skal imdlertid ha fått opplyst på forespørsel at en egen tillatelse for transittfrakt gjennom Norge ikke var nødvendig.
21.Avvisningen betyr at den uheldige importør må få varepartiet kjørt på søppeldyngen i Oslo, eller prøve å få returnert det til den utenlandske avsender.
22.Cabaret - en direkte måte å formidle nyheter, kommentarer og satirer på, folk kommer sammen, ser på og oppnår direkte kontakt med" avsender".
23.De to soldatene hadde ført opp egne navn som både avsender og mottaker.
24.Det er også ubegripelig at norske presseorganer later som om det er politisk likegyldig hvem som er avsender for slike brev.
25.Det gav oss en uavhengighet som gjorde det mulig å reagere korrekt og verdig, uten hensyn til det militære styrkeforhold mellom avsender og adressat.
26.Det var et høyt oppdrevet tempo i det satiriske programmet" Ikke nødvendigvis TV", som også hadde USA som avsender.
27.Eller tilbake til avsender.
28.Et fra Oslo Høyre og et hvor Unge Høyres landsforbund er avsender.
29.Fingert avsender og mottager.
30.For avsender av lasten hadde ikke på forhånd skaffet seg tillatelse fra departementet til å frakte våpen i transitt gjennom Norge.
Your last searches