Norwegian-German translation of beredskap

Translation of the word beredskap from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beredskap in German

beredskap
generellnoun Bereitschaft [f], Vorbereitetsein [n]
Derived terms of beredskap
Similar words

 
 

More examples
1.(NTBs medarbeider) UNIFILinnsatsen i SydLibanon representerer en alvorlig økonomisk belastning innen forsvarsbudsjettet, og fraværet av befal, soldater og materiell innebærer en svekkelse av vår nasjonale beredskap.
2.Alle stridskrefter i hæren, marinen og luftforsvaret, reservestyrkene og den sandinistiske folkemilits er satt i beredskap over hele landet, meldte forsvarsdepartementet mandag.
3.Alle våre 270 vaktstasjoner er bemannet og i beredskap.
4.Da skal OJ holde en liten beredskap.
5.Den eneste måten du kan stanse bøller på, er ved å bruke bøller selv, forkynte han og bad tilhengere holde seg i konstant beredskap for å slå til på kort varsel hvis noen skulle forsøke å åpne skoleportene.
6.Den gang Mona Røkke var stortingsrepresentant uttalte hun at det personlige gassvern for nordmenn var uansvarlig dårlig, men efter at hun ble justisminister og ansvarlig for den sivile beredskap er ikke situasjonen blitt bedre, uttalte redaktør Rolf Thue i Direktoratet for sivilt beredskap i et intervju i Aftenposten nylig.
7.Det bør finnes en beredskap for å gripe inn før en konfliktsituasjon utvikler seg til væpnet konflikt eller til regelrett krig, sier Egge.
8.Det er galt å hevde at annenhver gassmaske som vi disponerer, er helt ubrukbare, sier direktør Tor Rolf Bryntesen i Direktoratet for sivilt beredskap til Aftenposten.
9.Det settes i dag inn betydelige ressurser i forbedret beredskap og sikkerhet på kontinentalsokkelen.
10.En av modellene vi vil vurdere er å danne et aksjeselskap A / S Norsk Oljevernberedskap - hvor offentlig og privat beredskap i større grad samarbeider i bruken av oljevernressursene her i landet, sier avdelingsdirektør Nils Petter Wedege i Statens forurensningstilsyn (SFT) til Aftenposten.
11.En flyplass må i sin beredskap også ha politistasjon og brann og redningsvesen.
12.Er det grunn til å kritisere nasjonene som stiller FNstyrker til rådighet for ikke å holde høy nok beredskap på disse troppene ?
13.Hovedstasjonen har rettet forespørsel til lokale verksteder om produksjon av fire opptagere for operativ beredskap.
14.Hvilken form for beredskap kan man tenke seg ?
15.Jeg kan dessverre ikke uttale meg om bevilgninger før hele budsjettet er saldert, sier kontorsjef Rolv Hartmark i Direktoratet for sivilt beredskap.
16.Konsekvensen er omfattende brakklegging, sterk nedgang i sysselsettingen i jordbruket og sterkt svekket beredskap, mener ideutvalget i Norsk bondeog småbrukarlag.
17.Kunne vi nå få anledning til å fjerne fra Forsvaret oppgaver og virksomheter som ikke direkte produserer forsvarsevne, da kunne vi justere til det akseptable de begrensninger som idag gjelder for øvelser og beredskap.
18.Møtet er et uttrykk for vår høye beredskap i dette spørsmålet ; vi kan når som helst vende tilbake til forhandlingsbordet.
19.Når det gjelder redningstjenesten, står den akutte alarmberedskap direkte under politimesteren i vedkommende distrikt, sier sjefen for innenlands beredskap, Kåre Ottersen.
20.Sammenlignet med andre europeiske land er ikke den sivile beredskap her i landet så dyster som den har vært fremstilt.
21.Vi er i Libanon som ledd i en fredsbevarende aksjon, men det er klart at stort nærmere beredskap og krigstjeneste kommer man ikke - i fred.
22.Vi har derfor satt i gang et større prosjekt for å kartlegge behovet for beredskap, sier direktør Wedege.
23.Vi har pekt på at den norske beredskap må styrkes.
24.Vi vil demonstrere vår vilje til å kjempe for et uavhengig og rettferdig Polen og vårt beredskap til å styrke Solidaritet og forsvare alle politiske fanger, heter det.
25.Aaberg påsto 17. juli at Forsvarskommisjonen av 1948 hadde foreslått et fredstidsorgan for psykologisk beredskap, men 3. august innrømmer han at dette var en feilaktig opplysning.
26.Alle gjør sitt for å sørge for topp medisinsk beredskap så snart mødrene er innenfor sykehusdørene.
27.Alle matchene skal spilles på gress, men i tilfelle regn er grusbaner i beredskap.
28.Alltid i beredskap ved siden av sengen.
29.Alt for 50 millioner kroner, samme sum som ble bevilget til fjorårets beredskap.
30.Ambassadøren (t. h.) ble vist rundt av direktør Tor R. Bryntesen i Direktoratet for sivilt beredskap.
Your last searches