Norwegian-German translation of budsjettering

Translation of the word budsjettering from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

budsjettering in German

budsjettering
finansnoun Budgetieren [n], Budgetierung [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Men når det gjelder økonomisk analyse, planlegging og budsjettering befinner vi oss så absolutt i baktrappen, påpekte direktør Knut Elgsaas i EDBetaten.
2.Vi har særlig savnet en langsiktig samferdselsplanlegging og budsjettering som kan gi perspektiv og sikkerhet også for rutebilselskapenes egen planlegging, sa Levang i sin tale til landsmøtet her idag.
3.Allikevel varslet finansminister Lawson at neste års lånebehov kan reduseres til syv milliarder pund, to prosent av brutto nasjonalprodukt, på grunn av stram budsjettering og økende inntekter fra Nordsjøen på grunn av dollarkursen.
4.Arbeidet med husholdningsøkonomi omfatter også studier av blant annet forbruksmønster, ressursbruk, budsjettering / planlegging, tidsbruk og levekår.
5.Den lokale grendebestyreren vil dessuten få ansvar for budsjettering, oppfølging av planlegging, husleieinnbetaling og bokholderi.
6.Det krever stram budsjettering, selv om kommunen eftergir husleie og elektrisitets og vannverk bare krever en symbolsk avgift så lenge streiken varer.
7.Dette er nå snudd til overskudd, og det skyldes først og fremst streng prioritering og realistisk budsjettering.
8.Dette ville vi aldri fått til dersom vi ikke tidligere hadde lagt vekt på en stram og ansvarlig budsjettering.
9.Driftsog stillingsmidlene er oppbrukt, og administrative gjøremål som budsjettering og stadig søkning om offentlig tilskudd har tæret hardt på kreftene, medgir" verkstedleder" Bente Lavik.
10.Han fremholdt at den stramme budsjettering burde gi rom for skattelettelser, både for privatpersoner og selskaper.
11.Hun startet med å arbeide som marketingkoordinator, en jobb som innebærer det økonomiske ansvar for et visst antall produkter, budsjettering og prisfastsettelser.
12.I forbindelse med fremtidige budsjetter mener lensmannslaget at det på forhånd må avklares hvilken reservetjenesteordning de forskjellige lensmannsdistrikter skal ha, og ut ifra dette foreta en realistisk budsjettering.
13.I siste revisjonsberetning for Lysverkene, skriver revisjonsdirektør Annar Fængsrud at bedriften har manglende budsjettering og omkostningsoppfølging av de enkelte prosjekter.
14.I siste revisjonsberetning for Lysverkene skriver revisjonsdirektør Annar Fængsrud at bedriften har manglende kostnadsoppfølging og budsjettering av de enkelte prosjekter.
15.Løsningen bør heller ligge i en profesjonell prosjektstyring med klare normer for lønnsomhetskriterier, budsjettering og kostnadsoppfølging.
16.Med fortsatt stram budsjettering kan det fortsatt bli mulig å redusere statens lånebehov og å gjennomføre skattelettelser, til tross for reduserte Nordsjøinntekter.
17.Norges Bank, som vår fremste økonomiske statsinstitusjon, bør gå foran med godt eksempel for offentlig budsjettering og ikke dekke seg bak tidligere uheldig praksis.
18.Rådmannen arbeider nå med en budsjettering og her vil også en eventuell ansøkning om tilleggsbevilgning blir vurdert.
19.Skolestyret besluttet så å utsette budsjettering av lærerlønn i grunnskolen, avtale med Oslo sanitetsforening om fortsatt drift av Brusetkollen friluftsskole og læreransettelser i den videregående skole for neste skoleår.
20.Sp.organet stiller spørsmålet om hvor grensen går for forsvarlig budsjettering - der Regjeringen foreslår eller der Arbeiderpartiet vil ha den ?
21.Støtten skulle ha en preventiv virkning og gi avisene en reell mulighet til å planlegge sin virksomhet, med en sikkerhet som ga grunnlag for en holdbar budsjettering.
22.Undersøkelsen fastslår videre at de fleste sykehus praktiserer en eller annen form for avdelingsvis budsjettering.
23.ICAN har hatt problemer med urealistisk budsjettering, svak markedsføring og dårlig informasjon.
24.Utviklingen bærer preg av at stadig flere og flere lands regjeringer innser nødvendigheten av ansvarlig budsjettering for å komme ut av den inflasjonsproblematikk som har ødelagt for så mange.
25.Denne stigningen på 26 prosent kom i forbindelse med at det ble kunngjort at selskapets administrerende direktør og økonomisjef trekker seg efter nok ett år med" luftig" budsjettering og store skuffelser for selskapets aksjonærer.
26.Der heter det blant annet at selskapet i november 1984 sendte de første anslag over likviditetsutviklingen i 1985 uten at oppstillingen var godkjent av styret eller bygget på konkret budsjettering.
27.Det amerikanske system vil også kunne lette planlegging og budsjettering og dermed gi en bedre ressursstyring.
28.Et nytt inntektssystem for kommunene forutsetter også grundigere budsjettering både når det gjelder års og langtidsbudsjetter for å få en bedre ressursutnyttelse, og derfor er det viktig at man har en egen økonomiavdeling med økonomisk ekspertise.
29.For Regjeringen er det stadig aktuelt å vise at slapp budsjettering aldri fører til effektivisering.
30.Gjennom budsjettering og organisatoriske tiltak vil myndighetene nå få anledning til å vise den reelle vektlegging av tiltakene.
Your last searches