No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword folkevalgt. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Dette har skapt et" demokratigap" et tomrom uten folkevalgt kontroll, når lover og beslutninger vedtas på et EFnivå der de enkelte lands parlamentarikere vanskelig kan gripe inn.
2.Ikke minst avspeiler dette en massiv folkevalgt vilje til å gjøre det som står i menneskelig makt når det gjelder sikring av liv og helse i oljevirksomheten, sa Mauritzen, som mente at" Kielland"katastrofen dannet et skille i vår unge oljealder.
3.Jeg har selv erfaring fra det å være folkevalgt.
4.Også Datatilsynet må legges inn under folkevalgt kontroll, sa justisminister Mona Røkke da Stortinget igår drøftet Datatilsynets virksomhet, og striden mellom Datatilsynet og Justisdepartementet.
5.Varmas ansøkning vil bli behandlet på samme måte som hvilken som helst annen folkevalgt som først melder seg ut av det parti hvis liste han ble valgt inn på og derefter ønsker å bli medlem i vår bystyregruppe, sier Stoltenberg.
6.At de toneangivende partier nå er blitt enige om en organisasjonsstruktur som sikrer større folkevalgt styring med selskapets store inntekter og maktpotensial, er derfor i dobbelt forstand en seier for demokratiet.
7.Bystyret vl trolig slutte seg til forslaget om forsøk med desentralisert helse og sosialforvaltning i fire prøvebydeler fra nyttår, der bydelsutvalget blir overordnet folkevalgt organ.
8.Både administrasjon og folkevalgt vil kjenne problemet og være kjent av folk flest.
9.DET ligger i sakens natur at de spørsmål som reises iblant kan være ubehagelige for den til enhver tid sittende regjering, eller, i kommunalpolitikken, for administrasjon og folkevalgt ledelse.
10.Den administrative utarbeidelse av Oslos langtidsbudsjett bør være underlagt folkevalgt styring.
11.Derimot kan vi sikre oss en mer reell folkevalgt styring og kontroll med Statoils virksomhet, klarere skillelinjer og bedre oversikt over om Regjeringens arbeide med reformer av organiseringen av oljevirksomheten fører frem til positive vedtak i Stortinget.
12.Dermed kan innholdet i de nye medier bli lagt under folkevalgt kontroll.
13.Dersom bystyret slutter seg til forslaget om byregjering og folkevalgt styring av etaten, er forutsetningen at man bygger opp en sterk sentraladministrasjon i Rådhuset.
14.Desentralisering, alternative måter å løse problemer på og øket folkevalgt makt er viktige stikkord.
15.Det er bakgrunnen for Arbeiderpartiets alternative skolebudsjett, som vi nå går inn i siste runde folkevalgt behandling med.
16.Det er enighet i Regjeringen om at den omorganisering som nå skal skje av Statens deltagelse i oljevirksomheten må gi øket folkevalgt styring.
17.Det er et stykke igjen til folkevalgt behandling av prosjektet, men det er spennende vyer INBY nå har overlatt til oppdragsgiveren, boligetaten i kommunen.
18.Det vakte en smule oppsikt ifjor da Regjeringen fremla sin melding om Maktutredningen, hvor man også poengterte muligheten for øket folkevalgt kontroll hvis man innførte ordningen med åpne høringer i Stortingets komiteer.
19.Egentlig ikke, men det er kuriøst og trøysomt at en tidligere folkevalgt avsverger parlamentarisme og folkestyre ; hun vil ha" væpna revvlusjon", sann !
20.En folkevalgt fra hvert fylke, sykehussjefen i hvert fylke, en representant for fylkeslegene i region 2 og en representant fra Helsedirektoratet / Sosialdeparteme et.
21.En gjennomføring av finansutvalgets vedtak vil bety en vesentlig folkevalgt og administrativ forenkling sammenlignet med dagens system, der flere folkevalgte organer og administrative avdelinger er involvert.
22.En reform som sikrer øket folkevalgt innflydelse over Statoil, gjennomføres fra kommende årsskifte.
23.En slik omdisponering må vedtas av et folkevalgt organ som har myndighet til å foreta budsjettrokkeringer.
24.F. eks. fikk vi gjennom Statoilkompromisset lagt et grunnlag for maktspredning, bedre balanse mellom oljeselskapene og mer reell folkevalgt styring og kontroll med hovedsakene i oljevirksomheten, sa han.
25.FORVALTNINGSKOMITEENS flertall har foreslått at rådmennenes enerett til å instruere administrasjonen - det vil bl.a. si å gi pålegg om oppfølgning av vedtak og prioritering av oppgaver - skal overtas av et folkevalgt byråd, en såkalt byregjering.
26.Finansrådmannen foreslår i tråd med innstillingen fra det såkalte Grundutvalg at bydelsutvalget skal bli overordnet folkevalgt organ og få samme myndighet som de kommunale avdelingsutvalg.
27.For en finansrådmann er det en utålelig situasjon å gå inn i en usikker oppsigelsesperiode frem til bystyret på nytt kan enes om å innføre en form for byregjering med folkevalgt" finansminister" som overtar finansrådmannens instruksjons og forslagsrett.
28.For kort tid siden skjedde likevel det gledelige at både Ap. og Høyre stemte for vårt forslag om at byggesaken for Skøyen Vest skal frem til folkevalgt behandling snarest.
29.For å begrense utflyttingen fra sentrumsområdene, er det nødvendig å treffe tiltak på folkevalgt hold, påpeker rådmannen.
30.For å forhindre dette går SydAfrika og de interne lederne inn for at man forhandler seg frem til en grunnlov forut for en eventuell uavhengighet, og ikke overlater det til en folkevalgt nasjonalforsamling.