Norwegian-German translation of forhøye

Translation of the word forhøye from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forhøye in German

forhøye
sumverb erhöhen
  høyeverb erhöhen, verstärken
Synonyms for forhøye
Derived terms of forhøye
More examples
1.En belastning har det nok i så fall også vært å måtte forhøye sporveistakster og egenbetaling for barnehaveplass, heve festegrunnlaget og nå sist redusere fritagelsestid for eiendomsskatt for husbankfinansierte boliger.
2.På grunn av de store underskudd i Folketrygden vil det være en naturlig del av en skattereform å forhøye medlemspremien til Folketrygden, med en sterk nedsettelse av andre skatter, sier statsminister Kåre Willoch i sin kommentar til Aftenposten.
3.Analyser viser at den fremtidige virkesproduksjonen kan økes betydelig med å forhøye investeringene i skogkultur.
4.Arbeiderpartiet vil forhøye inntektene eller vedta et underskuddsbudsjett som Staten så må akseptere eller underkjenne.
5.Av leserbrevene synes det å fremgå at det er blitt vanlig å forhøye lønnen for visse stillinger ikke alene ved å forhøye lønnen for lønnstrinnet, men ved også å flytte stillingen opp på et høyere lønnstrinn.
6.De forskjellige etater skal ha forslagene til 1985budsjettet ferdige innen 1. juni, og Reegård minner om at det neppe er forsvarlig å forhøye driftsutgiftenes andel av skatteinntektene særlig mye i forhold til det nivå som allerede er nådd.
7.De nødvendige inntekter i tillegg til dette vil Ap. skaffe med blant annet å forhøye skatteanslaget med 114 millioner mer enn kemnerens og finansrådmannens forslag.
8.De offentlig ansatte protesterer imot at regjeringen ikke vil forhøye lønningene mer enn tre prosent til tross for en prisstigning på syv prosent.
9.Den norske Creditbank har fått Finansdepartementets tillatelse til å forhøye aksjekapitalen med inntil 150 millioner kroner i forbindelse med en emisjon rettet mot utlendinger.
10.Den største endringen i forhold til Regjeringens forslag er at de borgerlige partier er blitt enige om å forhøye bevilgningen til Fri rettshjelp med 7,5 millioner kroner, mens Arbeiderpartiet foreslår en økning på 30 millioner kroner.
11.Dessuten forverres situasjonen fordi enkelte eldre lærer faktisk sørger for å forhøye sitt undervisningstimetall.
12.Det de tjener bidrar til å forhøye både deres status og levestandard.
13.Det er altså tilskuddsprosenten til Oslos videregående skoler som Stortinget kommer til å forhøye.
14.Det er derfor på tide å forhøye fondet i takt med dagens lønnsomhetsgrenser, hevdet Paule.
15.Det er fortsatt uvisst om bensinforhandlerne og Norges Bilbransjeforbund vil forsøke en ny sak for namsretten for å stoppe NAFs boikott av oljeselskapet Shell, som var først ute med å forhøye bensinprisen.
16.Det nystartede selskapet Vestlandsreiser A / S Kvinnherad skal forhøye aksjekapitalen med minimum 1,8 millioner og maksimum fem millioner kroner.
17.Det tap på 6,2 milliarder kroner som Staten dermed får, kan enten innhentes med å forhøye momsen på luksusbetonte varer, eller at Staten kutter ut to milliarder i forbrukersubsidier og reduserer endel av overføringene til jordbruk og fiske.
18.Efter at Regjeringen på vårparten forlenget de midlertidige forskriftene som begrenser adgangen til å forhøye festeavgiften og tomteverdien, falt mye av grunnlaget for kommunens såkalte pristilbud bort.
19.Efter det Aftenposten forstår, har imidlertid Regjeringen gått med på å forhøye Oslos ordinære låneramme med 200 millioner kroner fra 1,1 til 1,3 milliarder kroner.
20.Efter opphevelsen av prisforskriftene kan kommunen forhøye festeavgiftene efter det nye grunnlag som prismyndighetene etablerte kort tid før opphevelsen.
21.Et beløp britiske politikere i dette århundre ikke har våget å forhøye, av frykt for å erte på seg hundeeiernes vrede.
22.Finansminister Rolf Presthus vurderer å forhøye grensen for toll og avgiftsfri import fra 500 til 1000 kroner.
23.For bare noen få år siden fantes det vanligvis ingen annen måte å få redusert årspremie på enn ved å forhøye egenandelen ved skader.
24.For å bøte på vanskelighetene håper flyvåpenet å kunne forhøye lønningene noe, og det svenske forsvarsdepartementet ba nylig SAS om å utarbeide en løsning på problemet.
25.Generalforsamlingen i NEK Kabel ga tirsdag sin tilslutning til styrets forslag om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil tre millioner kroner ved nytegning av 60 000 aksjer a 50 kroner.
26.Generalforsamlingen i Orkla Industrier A / S har besluttet å forhøye selskapets aksjekapital med 11,7 millioner kroner ved utstedelse av en fondsaksje for hver 10. gamle aksje.
27.Høyre fikk i formannskapet flertall for en forsiktig uttalelse hvor Oslo ikke tar klart stilling for eller imot å forhøye antall barn.
28.Kjeden har ingen planer om å forhøye antallet hoteller i år - derimot satser Rica på den nye restaurantkjeden.
29.Kommunalråd Arne Kvalheim (a) sier til Aftenposten at det er meget viktig for Oslo kommune å forhøye inntektene, også på lengre sikt.
30.Lov om statens pensjonskasse 42 bestemmer at dersom Stortinget forhøyer lønningene til Statens arbeidstagere eller bevilger tillegg til disse, skal spørsmålet om å forhøye pensjonene eller bevilge tillegg til disse legges frem for Stortinget.
Similar words

 
 

forhøye as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forhøyeforhøyendeforhøyet
Indikative
1. Present
jegforhøyer
duforhøyer
hanforhøyer
viforhøyer
dereforhøyer
deforhøyer
8. Perfect
jeghar forhøyet
duhar forhøyet
hanhar forhøyet
vihar forhøyet
derehar forhøyet
dehar forhøyet
2. Imperfect
jegforhøyet
duforhøyet
hanforhøyet
viforhøyet
dereforhøyet
deforhøyet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forhøyet
duhadde forhøyet
hanhadde forhøyet
vihadde forhøyet
derehadde forhøyet
dehadde forhøyet
4a. Future
jegvil/skal forhøye
duvil/skal forhøye
hanvil/skal forhøye
vivil/skal forhøye
derevil/skal forhøye
devil/skal forhøye
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forhøyet
duvil/skal ha forhøyet
hanvil/skal ha forhøyet
vivil/skal ha forhøyet
derevil/skal ha forhøyet
devil/skal ha forhøyet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forhøye
duville/skulle forhøye
hanville/skulle forhøye
viville/skulle forhøye
dereville/skulle forhøye
deville/skulle forhøye
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forhøyet
duville/skulle ha forhøyet
hanville/skulle ha forhøyet
viville/skulle ha forhøyet
dereville/skulle ha forhøyet
deville/skulle ha forhøyet
Imperative
Affirmative
duforhøy
viLa oss forhøye
dereforhøy
Negative
duikke forhøy! (forhøy ikke)
dereikke forhøy! (forhøy ikke)
Your last searches