No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword fraflytting. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Men dersom de er fullmektig, hvorfor må søkeren melde fra til både huseier og kontoret ved fraflytting ?
2.Velger vi å sette produktiviteten og effektiviteten som et overordnet mål for all virksomhet innenfor vårt landbruk, vil fraflytting, brukssammenslåing og bruksnedleggelser være et uomgjengelig resultat, sa stortingspresident Odvar Nordli (a), da han åpnet Landbruksveka i Trondheim mandag.
3.Alternativet er fraflytting fra indre by og ytterligere forslumming.
4.Andre viktige grunner til fraflytting er at beboerne fikk tilbud om erstatningsleilighet, og at de hadde utilfredsstillende bokontrakt.
5.Beboerne gikk til rettssak fordi de ikke fikk full erstatning efter fraflytting.
6.Begrunnelsen for disse kommunikasjonslinjene til UtkantNorge er rett og rimelig og full politisk enighet om : stagnasjon, fraflytting og avfolking skal motarbeides med bl.a. bedre kommunikasjoner.
7.De boliger som klubben bygger, blir tildelt efter medlemsansiennitet og går tilbake til klubben efter fraflytting.
8.De huseiere saken gjelder, ca. 18 i tallet, var fraflyttet, da myndighetene bestemte fraflytting av fiskeværet, men mener at de allikevel har rett på erstatning for tap av verdier.
9.Den ene dagen fremsetter Knudsen en klar advarsel til dem som vil fjerne ham fra prestegården om at da må de bruke fysisk makt, hvorpå han ikke så lenge efter sier seg villig til fraflytting.
10.Det foregår en fraflytting til byene, noe som efterhvert kan bli katastrofalt mange steder.
11.Det prinsipielt interessante i denne saken er om konsesjonsloven skal kunne bli et hinder for ny bosetting i en kommune som i årevis har vært preget av fraflytting.
12.Det var et uttalt ønske om å konsentrere befolkningen mer, og det skjedde da også senere, med fraflytting fra mindre steder.
13.Dette skyldes både fødselsunderskudd og fraflytting.
14.Et stortingsvedtak om fraflytting av fiskeværet Bjørnsund har også berørt de familier som var fraflyttet på et tidligere tidspunkt.
15.Flere tilfeller av fraflytting har nærmest hatt karakter av tvang, ble det hevdet på pressekonferansen.
16.I slike tilfeller kan fraflytting true generasjoner tilbake.
17.Idag går dermed overføringene like gjerne til en velbeslått amanuensis med tilstrekkelige antall mål korn, som til bruk som er direkte truet av fraflytting.
18.Men efter å ha foretatt en befaring, og dessuten vurdert saken politisk, er man i Landbruksdepartementet kommet til at gårdsbruket bør bestå som en selvstendig enhet, og at det bare er en fordel at det flytter innsatsvillige folk til Fræna, som i lengre tid har vært preget av fraflytting.
19.Men vedtaket om fraflytting rev næringsgrunnlaget bort fra stedet og rykket opp slekters tradisjoner.
20.Noen steder er det igjen en tendens til fraflytting, sier Johan J. Toft, som er skuffet over at fiskerne de to siste årene ikke har fått Staten med på noen støtteavtale i det hele tatt.
21.På pressekonferansen ble det forøvrig nevnt flere eksempler på fraflytting som hadde karakter av tvangsflytting - som for eksempel ved at vei ikke lenger blir brøytet.
22.Ragnfrid Pedersen hevder i Aftenposten at årsaken til nynorskens svekkede stilling skyldes" fraflytting fra landsbygda og urbanisering av småsteder o.l. - altså forhold som skolen ikke er herre over".
23.Under siste fraflytting ble nytt ventilasjonsanlegg montert.
24.Vedtaket om fraflytting av Bjøernsund rev opp hele øysamfunnet og satte bom for videre næringsdrift på stedet.
25.Årsaken til at nynorskens stilling er blitt svekket i de siste 3040 år, ligger selvsagt ikke i skolen, men i forhold som fraflytting fra landsbygda, urbanisering av småstedene o.l. altså forhold som skolen ikke er herre over.
26.Med denne innsatsen vil distriktene sakke akterut i den teknologiske nyskapning som skjer i sentrale strøk, og vi kan oppleve en ny bølge med fraflytting og sentralisering, mener Odd Einar Dørum.
27.Byen og distriktet var i mange år hemmet av fraflytting.
28.De siste opplysninger fra NSB går ut på at fraflytting først skjer på slutten av 1990tallet.
29.Det er den store fraflytting som bekymrer lokalpolitikerne.
30.Det har særlig sammenheng med ønsket om å etablere nye arbeidsplasser og hindre fraflytting i våre nordlige landsdeler.