Norwegian-German translation of god vilje

Translation of the word god vilje from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

god vilje in German

god vilje
moralsk oppførselnoun Bereitwilligkeit [f]
Anagrams of god vilje
Examples with translation
Jeg gjorde det ikke med vilje.
Der det er vilje, er det en måte.
Din konstant vilje til å hjelpe imponerer meg, og jeg vil følge din anbefaling.
Similar words

 
 

More examples
1.Enhver med et minimum av fornuft og god vilje har registrert hvor fast og utvetydig de polske myndigheter har reagert på denne skammelige ugjerning, sa Jaruzelski.
2.De over 100 fremmøtte reagerte sterkt på hva de mente var såvel grov feilvurdering av situasjonen som mangel på god vilje overfor de svakeste i sammfunnet hos Høyre og Kristelig Folkeparti.
3.Den borgerlige regjering er tømret på god vilje og evne til konstruktivt samarbeide !
4.Det ungarske partiorgan Nepsabadsag betegnet torsdag besøket som" et symbol på at den vanskelige internasjonale situasjon kan bedres hvis begge parter viser god vilje".
5.Emnefortegnelsen viser god vilje til å forankre det teoretiske stoffet i det praktiske liv.
6.En høy dollarkurs gjør det utvilsomt lettere for de oljeeksporterende land å holde på den nåværende pris, men med de antydninger til fallende kurs som vi har sett de seneste dager, trenges det atskillig god vilje for å få til de produksjonsnedskjæringer som vil være nødvendig for å holde prisen på 29 dollar pr. fat for arabisk lettolje.
7.Fra politisk hold er det ikke nok å vise god vilje.
8.Han synes det er god vilje blant politikerne til å gjennomføre tiltak for barn.
9.Hanna Kvanmo fikk også varm respons da hun forklarte at til tross for god vilje fra den sosialistiske side, er flertallet på Stortinget imot forslag om å bevilge mer til ungdom.
10.Med god vilje fra både arbeidsgiver og arbeidstagere til å vise felles ansvar for bedriftenes utvikling kan mange ressurser frigjøres.
11.Med god vilje skulle man tro at det var mulig å få redusert denne behandlingstiden til en brøkdel.
12.Men god vilje og hjelpsomhet er ikke nok.
13.Nei den største faren ligger i at tilstrekkelig mange enkeltkristne og mennesker av god vilje sløves og slutter å kjempe for det gode og leve kristus nær.
14.Partene dro fra hverandre uten å ha innledet en dialog som med god vilje fra begge sider kunne ha ført til en viss tilnærmelse.
15.Rettskaffenhet og god vilje står svakt i den verden der" makta rår".
16.Samtidig kunne man jo søke om å få de nødvendige godkjennelser av reguleringen så hurtig som dette med god vilje kan la seg gjøre.
17.Vanlige saklighetskrav kan alle lærere med god vilje oppfylle i sin religionsundervisning.
18.Det er god vilje og stemning blant medlemmene.
19.Man markerer god vilje, men er uten politisk makt, var Venstres leder, Odd Einar Dørums, kommentar.
20.Aftenposten slår i en leder 10. september fast at Sovjets offensiv" er langtfra noe uttrykk for god vilje til å føre slike drøftelser.
21.Ambassaden har vist god vilje og villighet, men Knihinicki har hele tiden reagert negativt, heter det i brevet.
22.Ashcroft, som først og fremst er scenekunstner, fremstiller en velmenende kvinne som har mer god vilje enn innsikt når det gjelder å lære den indiske kultur å kjenne.
23.Avtalen ble undertegnet efter tre måneders harde forhandlinger hvor partene gjensidig har skjelt hverandre ut og beskyldt hverandre for ikke å vise god vilje.
24.Både Ragnhild og Arne har opplevd at nordmenn har god vilje til å hjelpe.
25.Den Hellige Ånd arbeider uavbrutt i verden og rører ved alle mennesker av god vilje, så de kan skjønne hva som skjer.
26.Det samme ventet man fra amerikanerne, og" god vilje vil bli besvart med god vilje, tillit med tillit".
27.En fin tekniker med god vilje og stor treningslyst.
28.ISOLERT sett er det - med usedvanlig god vilje - mulig å forsvare Arbeiderpartiets såkalte alternative langtidsprogram bygget opp rundt et oljefond på 20 milliarder kroner.
29.Israel finansierer denne SLAmilits og burde derfor med god vilje kunne kontrollere den.
30.Mange gjør en stor innsats på det humanitære plan, det er mye god vilje og nestekjærlighet.
Your last searches