Norwegian-German translation of grense

Translation of the word grense from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grense in German

grense
generellnoun Grenze [f]
  landnoun Grenze [f]
  kunnskapnoun Grenze [f], Abgrenzung [f]
  avgrensingnoun Abgrenzung [f], Grenzlinie [f], Grenze [f], Demarkation [f]
  kantnoun Rand [m], Bord [m], Umrandung [f], Kante [f]
Synonyms for grense
Derived terms of grense
Anagrams of grense
Examples with translation
For perfeksjon som vi vet er det ingen grense.
Selv om det ikke er noen skarp grense mellom skip og båter, så er det likevel i de fleste tilfeller rimelig klart om det dreier seg om et skip eller en båt.
More examples
1.Det går en grense for staten ved Guds bud.
2.Det som er sikkert, er at det går en grense for hvor sterk veksten i de offentlige utgiftene bør være.
3.På denne måten forsøker forfatterne å trekke opp en grense mellom hva som er Kirkens og hva som er et politisk partis oppgave.
4.Spansk presse, som heller ikke normalt har mye tid tilovers for sin nabo nord for Pyreneene, har ikke spart på kruttet de siste dager efter at franske kystfartøy onsdag skjøt på to spanskbasiske trålere som fisket ulovlig innenfor den franske 200 mils grense og såret ni mann.
5.Tattoo - merket for livet" som går på Sentrum kino, er satt opp med 18års grense, og betegnes som et" drama om besettelse".
6.Vi mener dessuten at foresatte som nå kan dokumentere en inntekt under 160 000 kroner må få 10 prosent økning av avgiften, selv om de i 1982 hadde en avgift over denne grense.
7.Willoch og hans statsråder bryter den grense for lønnsvekst som de vil pålegge andre" (5,4 prosent, mot de 5,0 pst. som er Regjeringens ønskemål for vårens tariffoppgjør).
8.Det er de enkelte partigruppenes ansvar om noen av deres representanter finner det nødvendig å foreta en reise utenlands eller innenfor landets grense.
9.Det er en fin grense mellom den bedøvende og den dødelige dosen av stoffet, som er et barbiturat.
10.Det er ikke aktuelt å innføre noen" flat" øvre grense for hvor store renteutgifter man kan trekke fra på selvangivelsen.
11.Det er også en grense for antall baser - basene skal også lønne seg, påpeker han.
12.Det er selvsagt en grense for hvor lav lønnsomhet en bedrift kan tåle.
13.Det finnes en fysisk grense for hvor mange studenter vi kan ta imot, sier rektor Waaler.
14.Det går ingen skarp grense mellom psykiske og fysiske lidelser innen naturmedisin.
15.Det må dog trekkes en grense, ropes det.
16.Diskotekene i Tokyo har 18 års grense, så disse er for unge.
17.Et sted i fremtiden går det en grense for hva oppdrettsnæringen kan gjøre.
18.Folk dømmes efter denne lovgivningen idag, men det spørs om ikke loven kan bli klarere ved å innføre en konkret grense.
19.For meg er det avgjørende at grensen mellom artene - mellom mennesker og ulike dyr også er en etisk grense, sier Jervell til Vårt Land.
20.Honorar i rene penger er allikevel alltid skattepliktig uten nedre grense, fremgår det av Deres uttalelse.
21.Hordaland grense 18,1 mill.
22.Hordaland grense 8,0 mill.
23.Høyesterett har slått fast at det finnes en grense for ytringer, og vi gleder oss over at samfunnet har reagert på denne måten, sa lederen i forbundet, Erik Garsøen.
24.Jeg mener det er viktig å få en permanent grense for så lang tid som mulig, sier Markarådets formann.
25.Jeg regner nemlig med at det fins en grense for hvor langt man kan gå i revisjonistisk retning uten å skyve hele byggverket over ende.
26.Jeg vil påstå at ingen klatrer i Norge vil presse seg ut over sin grense på grunn av økonomiske avtaler.
27.Men heller ikke vi vil nå gå inn for at man skal sette grense ved ett bestemt beløp, sa Berge, som også antydet at overgangsregler blir nødvendige.
28.Nei, det er en klar grense for hvor langt et land kan gå og har lov til å gå - i forhold til internasjonale regler når det gjelder slike støttetiltak.
29.Norges plass i USAs og NATOs strategi er basert først og fremst på at landet har grense til SovjetUnionen.
30.Skiforeningen ønsker å fastlegge en grense for å få et sikrere grunnlag for investeringer i nytt løypenett i Sørmarka.
Similar words

 
 

grense as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) grensegrensendegrenset
Indikative
1. Present
jeggrenser
dugrenser
hangrenser
vigrenser
deregrenser
degrenser
8. Perfect
jeghar grenset
duhar grenset
hanhar grenset
vihar grenset
derehar grenset
dehar grenset
2. Imperfect
jeggrenset
dugrenset
hangrenset
vigrenset
deregrenset
degrenset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde grenset
duhadde grenset
hanhadde grenset
vihadde grenset
derehadde grenset
dehadde grenset
4a. Future
jegvil/skal grense
duvil/skal grense
hanvil/skal grense
vivil/skal grense
derevil/skal grense
devil/skal grense
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha grenset
duvil/skal ha grenset
hanvil/skal ha grenset
vivil/skal ha grenset
derevil/skal ha grenset
devil/skal ha grenset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle grense
duville/skulle grense
hanville/skulle grense
viville/skulle grense
dereville/skulle grense
deville/skulle grense
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha grenset
duville/skulle ha grenset
hanville/skulle ha grenset
viville/skulle ha grenset
dereville/skulle ha grenset
deville/skulle ha grenset
Imperative
Affirmative
dugrens
viLa oss grense
deregrens
Negative
duikke grens! (grens ikke)
dereikke grens! (grens ikke)
Your last searches