Norwegian-German translation of høring

Translation of the word høring from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

høring in German

høring
møtenoun Anhörung [f], Hearing [n]
Synonyms for høring
Similar words

 
 

More examples
1.Ingen av fraksjonene i åpningstidutvalget ønsket å heholde den, og da vi sendte forslaget til ny lov ut på høring, var det ingen av høringsinstansene som tok til orde for å beholde den gamle loven".
2.Prosjekt 88" har vært ute til høring i særforbundene som slutter nesten 100 prosent opp om det.
3.34 LOforbund får nå spørsmålet om konsesjonssøknaden ut til høring, og det er opp til disse og LOs medieutvalg å bestemme hva vi skal gjøre.
4.Departementet har sendt til høring forslag til nye forskrifter for inntak i videregående skoler.
5.Det bør snarest komme istand en offentlig høring om det groteske som skjer under dekning av abortloven.
6.Det hersker utpreget misnøye blant norske artister, og vi bør få sagt det som bør sies nå mens innstillingen til endring av åndsverkloven, lov om Fond for utøvende kunstnere og fotografiloven er til høring.
7.Dette har vi nå gjort i et brev som ble sendt rundt 20. august, og som før det var til høring blant de militære organisasjonene.
8.For å si det rett ut så er den etiopiske regjeringen ikke særlig imøtekommende overfor USAs regjering, og jeg tror ikke vi har større innflydelse, sa McPherson under en høring i Senatets underkomiteer for landbruks og utenriksspørsmål som tar seg av afrikanske spørsmål.
9.Formannskapet vedtok mot to stemmer (F) å bevilge et tilskudd på kr. 50 000 til arrangementet av en internasjonal høring i Oslo 22.24. mars om SydAfrikas destabiliseringspolitikk overfor nabostatene.
10.Formålet med møtet var nærmest å få en høring om den aktuelle situasjonen med bl. a. innføring av Lotto.
11.Jeg regner med at dette er et av de hovedspørsmål som blir diskutert når innstilling fra det såkalte bygdeutvalget sendes ut på høring om kort tid, sa han.
12.Men planen slapp igjennom bygningsrådets første behandling ; den har vært til høring og har også sluppet ubemerket igjennom annen behandling i bygningsrådet og i formannskapet, sier Målfrid Grude Flekkøy, som er engstelig for barna og for at Oslo nå skal gå inn på en barnefiendtlig praksis når det gjelder barn og bil.
13.Nå vil den bli sendt ut på høring med det aller første, forteller samferdselsminister Johan J. Jakobsen til Aftenposten.
14.Når det nå er blitt en løsning som både Helge Hognestad og biskop Andreas Aarflot har funnet akseptabel, så er det ikke nødvendig å sende denne saken ut til høring blant de teologisk sakkyndige, slik Jervell efterlyste.
15.Når utredningen foreligger, vil den bli sendt til høring.
16.Rapporten fra Schaukommisjonen har vært til høring.
17.Saken om Hognestads stilling som Høvikprest har ikke vært til høring hos de vanlige kirkelige organer som ellers uttaler seg i slike spørsmål.
18.Utkastet til nye dykkerforskrifter som nå er ute til høring, har vi arbeidet kontinuerlig med siden 1978, sier avdelingsdirektør Svein Bye i Oljedirektoratet i en kommentar til Aftenposten.
19.Utredningen bør kunne gå til høring med frist ut året, sier hun.
20.Vi henvender oss til alle som er opptatt av problemene omkring antisemittisme og rasisme, sa professor Leo Eitinger da Nansenkomiteen, Norsk komite mot jødeforfølgelser, onsdag presenterte boken fra fjorårets internasjonale høring i Oslo om jødehatets bakgrunn og virkning.
21.20. januar i år la det oppnevnte arbeidsutvalget frem sin innstilling, som derefter var ute til høring hos berørte instanser.
22.22.24. mars vil Fellesrådet arrangere en internasjonal høring i Oslo om SydAfrikas krigføring mot nabolandene.
23.Administrerende direktør Gunnar Brask vil ikke uttale seg på vegne av bransjen før man har fått utredningen til høring.
24.Afrikakomiteen i Representantenes hus vil i en høring torsdag rette søkelyset mot Uganda, og en av dem som er innkalt til å avgi forklaring, er Elliot Abrams.
25.Antislaveriselskapet har nå tatt initiativ til å etablere et fond som skal hjelpe frem urbefolkningsrepresentasjon ved FNorganene, for dokumentasjon av og høring om deres problemer.
26.Arbeidsgruppen for Innvandrerforeninger (AIF) tar sterkt avstand fra utkastet til ny fremmedlov som nå er ute til høring.
27.Arbeidsgruppen vil legge frem en utredning om inseminasjon i løpet av høsten 1984, og utredningen vil bli sendt på en bred høring før saken følges opp med en eventuell lovproposisjon.
28.Astrid Gjertsens forslag til ny lukkelov, som nå er ute på såkalt høring, representerer derfor et kompromiss.
29.Behovet understrekes ved at nesten 20 prosent av forbruksutgiftene for husholdninger med bil er bilutgifter, skriver Norges Bilbransjeforbund (NBF) i sin uttalelse om Personbilutvalgets utredning som nå er ute til høring.
30.Bevisene for grusomhetene ble lagt frem for efterretningskomiteen i Representantenes Hus av CIAtalsmenn og ikke navngitte andre kilder under en høring tidligere i desember, melder avisen.
Your last searches