Norwegian-German translation of klarlegge

Translation of the word klarlegge from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klarlegge in German

klarlegge
generellverb verdeutlichen, erklären
  forklareverb erklären, erläutern, verdeutlichen, aufklären, auslegen
  klargjøreverb klarstellen, klarlegen, auflösen, klären
Synonyms for klarlegge
More examples
1.Et utvalg bør få til oppgave å klarlegge de faktiske forhold med hensyn til den økonomiske situasjon i kommuner og fylker, sa Senterpartiets parlamentariske leder Johan Buttedahl på årsmøtet i fylkespartiet i Buskerud.
2.Jeg vil utfordre Høyrefolk i kommunestyrer og fylkesting, Høyrefolk fra distriktene og de med miljøverninteresser, til å klarlegge om de støtter Senterpartiets arbeide for å øke innsatsen for å gi distriktene en bedret kommuneøkonomi og et styrket miljøvern.
3.La en uavhengig revisorgruppe klarlegge de faktiske kostnader for Norges Banks nybygg, foreslår Eilif Holte, som har gått sterkt ut mot kostnadsberegningene.
4.På denne bakgrunn mener jeg tiden er inne til å foreta en gjennomgåelse av hele problemkomplekset, og jeg kunne tenke meg å få nedsatt et utvalg som fikk i oppgave å klarlegge de faktiske forhold.
5.Vi arbeider nå med å klarlegge saksgangen slik den faktisk var, sa Rødland, som understreket at Statoil kan vente seg en reaksjon fra Olje og energidepartementet når saksgangen er klarlagt.
6.Vi blir nå nødt til å undersøke saken igjen for å klarlegge hva som er skjedd, sier forbundssekretær i Norsk Kommuneforbund, Steinar Hannevig, til Aftenposten.
7.Vi fant ikke grunnlag for varetektsfengsling, men efterforskningen vil fortsette for å klarlegge i hvilken grad det ble vist uaktsomhet da 17åringen døde, sier politimester Geir Krogen ved Kongsberg politikammer.
8.AFTENPOSTEN bør klarlegge de faktiske forhold før man angriper administrasjonen, mener sosialrådmannen.
9.Administrerende direktør Finn Enger i Norsk Elektrisk & Brown Boveri sier til Aftenposten at NEBB, Kværner, Sørumsand og National Industri har gjennomført en møteserie med norske myndigheter og finansieringsinstitusjoner for å klarlegge industriens problemer og for å vise hva man har av ressurser og produkter som kan eksporteres.
10.Aker Engineering skal klarlegge ulike tekniske spørsmål som knytter seg til fabrikasjon og installasjon av en mulig Hydeepplattform.
11.Ambassadør DuranLoriga meddelte Utenriksdepartementet at de spanske myndigheter også vil sette alt inn på å klarlegge de faktiske årsakene til at de norske trailerne ble angrepet.
12.Amerikanske og britiske offiserer som deltar i letingen har imidlertid sagt at typeregistrering av eventuelle miner som blir funnet ikke nødvendigvis vil klarlegge og bevise hvem som har utplassert dem.
13.Arbeiderpartiets programkomite skal nå klarlegge virkningene av disse forslag og se disse i sammenheng med det forslag Skattekommisjonen er kommet med.
14.Arne Treholts spionasjevirksomhet har påført Norge betydelig skade - hvor alvorlig vil bare den videre efterforskning klarlegge.
15.Bakgrunnen er ønsket om å klarlegge en del punkter av loven som idag setter begrensninger for forskning og undervisning i forbindelse med obduksjoner.
16.Bonn har benyttet det rumenske besøk til å klarlegge regjeringens holdning i rakettsaken og til å tilbakevise østlige påstander om en ny tysk" revansjisme".
17.DE ansattes organisasjon har skriftlig beklaget at hele debatten om personalets fremtid har vært ført" bakom lyckta dörrar", og at det av den grunn ikke finnes noe referat eller lignende å holde seg til for å klarlegge ledelsens motiv.
18.De har etterlyst ytterligere forskning for å klarlegge årsakene til naturskadene som er observert i Skandinavia og på Kontinentet, og har heller ikke villet binde seg til noen fast prosent reduksjon av svovelutslippene.
19.De miner som Statoil nå må sprenge for å klarlegge en gate på havbunnen før rørleggingsarbeidet kan fortsette, ble lagt ut våren 1918, altså for 66 år siden.
20.Denne boringen anses som meget interessant med henblikk på å klarlegge nærmere mulighetene for å gjøre drivverdige oljefunn i Haltenbankenområdet.
21.Departementet, som det konstitusjonelt og administrativt ansvarlige organ, valgte å ivareta sitt ansvar bl.a. ved å gå veien om en hurtig arbeidende ekspertkommisjon, for å klarlegge hendelsesforløpet ved ulykken og å foreslå tiltak med sikte på å hindre lignende ulykker i fremtiden.
22.Departementet vurderer nå å ta et initiativ for å klarlegge mer fullstendig hvor stor del av de arbeidsledige som ikke er reelle arbeidssøkere, fremholdt statsråden.
23.Derimot kan man gå bevisst og systematisk inn på disse saksområdene og klarlegge hvordan virkemidler derfra konkret kan brukes i et bredt arsenal, for å fremme industriell vekst.
24.Dersom det blir gjort drivverdige funn, må Staten klarlegge hvordan en utbygging best kan skje.
25.Dersom man i fødselsregisteret finner opplysninger om svangerskapskomplikasjoner hos ansatte ved Postgirokontoret og kan påvise fosterskader, kan det bli aktuelt å klarlegge i detalj om moren har arbeidet med skjermterminal, for derefter å sammenligne hennes arbeidssituasjon med arbeidssituasjonen til kolleger med normale svangerskapsforløp.
26.Det eneste som gjensto å klarlegge - trodde vi - var det" paviljong"prosjekt som hadde vært diskutert i Aftenpostens spalter.
27.Det er først og femst de nordiske land som seg imellom må klarlegge rammene og formene i forbindelse med opprettelsen av en kjernevåpenfri sone i det nordiske området.
28.Det er ledelsens ansvar å klarlegge nettopp dette.
29.Det er nedsatt en undersøkelseskommisjon for å klarlegge hendelsesforløpet.
30.Det er også individuelt, og forskerne arbeider nå blant annet for å klarlegge en mulig arvelighetsfaktor.
Similar words

 
 

klarlegge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) klarleggeklarleggendeklarlagt
Indikative
1. Present
jegklarlegger
duklarlegger
hanklarlegger
viklarlegger
dereklarlegger
deklarlegger
8. Perfect
jeghar klarlagt
duhar klarlagt
hanhar klarlagt
vihar klarlagt
derehar klarlagt
dehar klarlagt
2. Imperfect
jegklarla
duklarla
hanklarla
viklarla
dereklarla
deklarla
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde klarlagt
duhadde klarlagt
hanhadde klarlagt
vihadde klarlagt
derehadde klarlagt
dehadde klarlagt
4a. Future
jegvil/skal klarlegge
duvil/skal klarlegge
hanvil/skal klarlegge
vivil/skal klarlegge
derevil/skal klarlegge
devil/skal klarlegge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha klarlagt
duvil/skal ha klarlagt
hanvil/skal ha klarlagt
vivil/skal ha klarlagt
derevil/skal ha klarlagt
devil/skal ha klarlagt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle klarlegge
duville/skulle klarlegge
hanville/skulle klarlegge
viville/skulle klarlegge
dereville/skulle klarlegge
deville/skulle klarlegge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha klarlagt
duville/skulle ha klarlagt
hanville/skulle ha klarlagt
viville/skulle ha klarlagt
dereville/skulle ha klarlagt
deville/skulle ha klarlagt
Imperative
Affirmative
duklarlegg
viLa oss klarlegge
dereklarlegg
Negative
duikke klarlegg! (klarlegg ikke)
dereikke klarlegg! (klarlegg ikke)
Your last searches