Norwegian-German translation of kollektiv

Translation of the word kollektiv from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kollektiv in German

kollektiv
ansvaradjective gemeinschaftlich, kollektiv, gesamt
  anstrengingadjective kollektiv, gesamt, gemeinschaftlich, vereint, gemeinsam
Synonyms for kollektiv
Derived terms of kollektiv
Similar words

 
 

More examples
1.Kunstnerne er på sett og vis gitt en kollektiv rett, men deres rettigheter forvaltes ikke av valgte kollektive organer, men et statsoppnevnt styre under kontroll av departement og Storting.
2.Med mindre annet er avtalt mellom forsikringstaker og forsikrede skal ytelser ut over de kontraktsmessige i kollektiv pensjonsforsikring forbeholdes de forsikrede for det formål å opprettholde pensjonens kjøpekraft.
3.Vi trenger Olavs minne som inspirasjon og mot med oss inn i en tid der kollektiv gråhet i dataspråk og popkultur utvisker nasjonens grenser og gjør sinnene arme.
4.Det vi danser er" kollektiv dans", eller" gruppedans", forklarer en journalistelev under en pause.
5.Et kollektiv kan tilby både fellesskap og støtte.
6.Hvorfor leter dere ikke efter meg, spurte en av snifferne, en dag vi var ute for å lete efter en som var rømt fra kollektiv.
7.I den skapende prosess er du med i et kollektiv av fagfolk, du er avhengig av så mange underveis.
8.Individ og kollektiv ?
9.Jeg vil gjerne ha en mann og far til barna, men vil helst bo i kollektiv.
10.Jeg vil karakterisere Hagens uttalte overbevisning om at hans kolleger på Stortinget har gjort det samme som ham, som en kollektiv beskyldning.
11.Jo, vi krangler vel litt av og til, slik som det er normalt å gjøre i en familie, smiler den ene av de fire damene som bor i kollektiv i en tidligere betjeningsbolig i Bakkehuset sykehjem i Rælingen.
12.Men en slik kollektiv feiring med unge mennesker ender da stundom i buskene og på de mørke kammers efter storkonsum av sprit - eller hva ?
13.Politiet kan ikke klandres for hva som skjedde i Markveien 61, sa aktor - dette er en alvorlig sak, og man skal lete lenge efter forhold hvor politiet har vært utsatt for en slik kollektiv voldsbruk og brutalitet fra ungdommers side !
14.Tilbud om kollektiv boform er en måte å imøtekomme slike behov på, fremholder utred ningskonsulent i NBBL, Bjørg Ofstad, som har skrevet rapporten.
15.UNI Forsikring og Norsk Kollektiv Pensjonskasse - gikk ut med løsninger som i praksis stiller bedriftene overfor en rekke valgmuligheter.
16.Uten tilstrekkelig muligheter for videre plassering og langtidsbehandling i institusjon, fosterhjem eller kollektiv er vi like langt.
17.60 000 av disse bruker idag privatbil, mens 90 000 bruker kollektiv transport.
18.Adm. direktør Kjell Nordby i Norske Liv kommenterer 10. september en artikkel jeg skrev om kollektiv pensjonsforsikring i Aftenposten 28. august.
19.All kulturell fritidsaktivitet som baseres på kollektiv medvirkning som lagidrett, sang og musikkliv, møtevirksomhet etc. etc. vil, dersom dette forslag blir gjennomført, nærmest bli fratatt alle muligheter til fortsatt meningsfylt aktivitet.
20.Anbefaler Nordbys selskap sine kunder å tegne kollektiv pensjonsforsikring som slik" Tariffestet pensjonsordning" ?
21.Artikkelen gir inntrykk av at UNI har rettet opp en del av de vesentlige svakheter som Industriforbundet har påvist i kollektiv pensjonsforsikring.
22.Bakgrunnen for at kommunen nå vil redusere antall beboere pr. kollektiv på Furuset, er at bokollektivene er blitt for store og dermed sammensatt av for mange som ikke klarer å bo og virke sammen.
23.Banken har i den anledning inngått en samarbeidsavtale med tre livsforsikringsselskaper Samvirke Forsikring, Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Hygea.
24.Beboertettheten i Furuset bokollektiver for alkoholikere skal reduseres fra fire til tre personer pr. kollektiv.
25.Bergen Bank har hittil ikke gått ut med noen planer, men denne banken orienterer seg trolig i retning av Bergensselskapene Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Vestagruppen.
26.Boligsøkere og andre interesserte kan henvende seg til begge disse organisasjonene for nærmere opplysninger og råd om kollektiv boform.
27.Bonusplanen for inneværende år sikre pensjonistene i kollektiv pensjonsforsikring tillegg i pensjonene på syv prosent.
28.DEN kollektive ledelse i politbyrået har vært kollektiv nok til å bevare et skinn av at president og partisjef Andropov hele tiden var i funksjon, også i de nesten seks måneder hvor han ikke var å se.
29.Da ble nesten all jord dyrket kollektivt og alle i et kollektiv tjente omtrent det samme.
30.Dagens system hindrer en effektiv pris og produktkonkurranse i kollektiv pensjonsforsikring.
Your last searches