Norwegian-German translation of kommune

Translation of the word kommune from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kommune in German

kommune
generellnoun Kommune [f], Stadtbezirk [m], Stadtgemeinde [f]
  politikk - USAnoun Bezirk [m]
Synonyms for kommune
Derived terms of kommune
Similar words

 
 

More examples
1.Angrep på streikeretten" og" skritt i retning av korporativt samfunnssystem", er reaksjoner på antydninger i det siste om at man bør overveie andre oppgjørsformer for stat og kommune.
2.At en del foresatte til barn med barnehaveplass har varslet betalingsboikott og unnlater å betale sin gjeld til Oslo kommune, kan medføre en reduksjon av barnehavetilbudet i byen" (Aftenposten 7 / 3).
3.Database Sør" er etablert i Åmli kommune i AustAgder.
4.Det er satt ned et utvalg som vil drøfte de mer prinsipielle sidene ved ansvarsforhold i Oslo kommune, og har saken om Sosialsentralen som en referanse.
5.Det kan neppe regnes med en samlet justering som gjør at Oslo kommune kommer gunstigere ut i sitt finasielle mellomværende med Staten.
6.Drøbak TV" vil bli et pilotprosjekt hvor Frogn kommune er gått sammen med Kommunale Kinematografers Landsforbund, kabelselskap, filmbransjen, lokalpressen og Universitetet.
7.Fylkesmannen er kjent med at organiseringen av helseog sosialtjenesten i Skedsmo kommune fortsatt er et omstridt tema.
8.Huset" er bygget som et samarbeidsprosjekt mellom USBL, nærmiljøutvalget og Oslo kommune, og utgjør faktisk bare et første trinn i utviklingen av fellesanleggene i området Rosenholm / Åsbråten.
9.Hvis Oslo kommune vedtar budsjettforslaget, vil 73 000 voksne miste opplæringstilbud.
10.Hvis argumentene er riktige (for Vannlinjen - min bemerkning), hvordan kan da et stort flertall av fagfolk og folkevalgte i Oslo kommune velge Grunnlinjen ?
11.Jobb i Oslo og Akershus" endte med underskudd, og det søkes derfor både Oslo kommune og Akershus fylke om hjelp til å dekke underskuddet på 130 000 kroner med en halvpart på hver.
12.Lørenskog kommune har et av landets beste tilbud til funksjonshemmede.
13.Med denne utstillling har administrasjonen i Messina kommune villet hedre to norske kunstnere som med sin kunst er integrert i Middelhavsområdet, og spesielt vår øy som de har valgt som residens.
14.Millionklubbhuset" sto ferdig i november ifjor og Bærum kommune har vært til god støtte i det prosjektet.
15.Målbruk"loven fastslår at nynorsk og bokmål skal være likeverdige sprogformer i stat, kommune og fylke.
16.Når Hagen før valget gikk imot bygging av dyre rådhus, hadde han nok ikke Frogn kommune i tankene !
17.Offentlige myndigheter, herunder Oslo kommune, skal legge forholdene til rette for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder.
18.Oslo kommune har idag råderett over store deler av strandarealene i havnebassenget.
19.Tromsø kommune med sin dårlige økonomi er rett og slett ikke i stand til å oppfylle sine forpliktelser ifølge Lov om grunnskolen.
20.Tror De den nye legeavtalen vil medføre at den enkelte kommune får mer eller mindre kontroll over helsetjenesten i kommunen eller at det ikke blir noen forandring ?
21.Tror De den nye legeavtalen vil medføre at den enkelte kommune får mere eller mindre kontroll over helsetjenesten i kommunene, eller at det ikke blir noen forandring ?
22.Vi er ikke sikre på om Oslo kommune har rett i sin beskrivelse av hvordan festeavgiftene vil utvikle seg i åra framover.
23.Vil De være for eller imot den nye legeavtalen hvis det viser seg at den gir den enkelte kommune bedre kontroll over helsetjenesten i kommunen ?
24.(Oslo kommune har båtruter dit om sommeren).
25.Svikaktig og ikke i samsvar med virkeligheten", lød dommen i Oslo byrett da en mann fra Ås fremsatte krav om utbetaling av 475 000 kroner efter en brann i Nordby i Ås kommune i april 1980.
26.Askøy er slett ikke den første kommune som reagerer med irritasjon over måten jeg har behandlet saken på.
27.At en del foresatte til barn med barnehaveplass har varslet betalingsboikott og unnlater å betale sin gjeld til Oslo kommune, kan medvirke til en reduksjon av barnehavetilbudet i byen, skriver barnehavesjef Ellinor Østen i forbindelse med en melding om nye rutiner for opptak til barnehaver.
28.At man nå bryter denne restriktive praksis og lar Vegårshei kommune få ulveskinnet, vil neppe bli forstått eller akseptert av internasjonale naturvernorganisasjoner, sier generalsekretær Torbjørn Paule i Naturvernforbundet.
29.Avtalen mellom Oslo kommune og Norske Fysioterapeuters Forening (NFF) er veiledende for medlemmene.
30.Blir forslaget vedtatt, bryter Oslo kommune med Stortingets retningslinjer fra 1981 om at foreldrebetalingen skal utgjøre maksimum 25 prosent av driftsutgiftene.
Your last searches