No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword kun. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.De anskuelser som en kraftig and netop nu paa en ligesaa genialsk som interessant maate fremsatte i et offentlig blad, maatte nødvendigen lægges merke til, og man vilde kun skjænke deres forfatter liden opmerksomhed og hans mening liden anerkjendelse, ifald man vilde beslutte sig til straks at skride til sagens avgjørelse.
2.Den kraftige stigningen i takstene på borettslagsleiligheter som vi har opplevd de to siste årene, har gitt som resultat at det i dag er kun 50% av boligene som omsettes til maksimalpris.
3.Der ligger et land mot den evige sne, i revnene kun er der vårliv å se...".
4.En ordning med behandling kun efter legehenvisning vil dels på grunn av legers generelle mangel på kjennskap til kiropraktorenes utdannelse og derav følgende animositet, ikke virke tilfredsstillende.
5.Erfaring viser at vi hittil kun i fem av tredve år må regne med tørrår som kan medføre rasjonering (noe som vi godt kan tåle med vårt høye overforbruk).
6.Exempted Companies" er selskaper, registrert på Bermuda, som ikke har lov til å drive virksomhet innenfor Bermuda, kun i utlandet.
7.Fremstill saken på kun ett A4ark".
8.Huseiernes servicekontor kan ikke garantere søker bolig, da vi kun informerer om ledige leieobjekter.
9.Kanarifuglene" sto gjentatte ganger nærmest i kø for å avslutte, men utrolig nok ble det kun med en nettkjenning ved Tom Sundby 13 minutter ut i kampen.
10.Kunstsamlingenes institutt for vitenskapelig virksomhet" blir en ren forretningsmessig stiftelse, kun bestående av et styre, opplyser direktør Bøe til Aftenposten.
11.Mange bøker er ikke farlige, farlig er kun en bok".
12.Men fuglen er selv full av - det skal vi ikke si men den nekter å si noe på scenen, kun i skuespillerfoyeren.
13.Parkering kun for hestedrosjer".
14.President Reagans taushet bidrar kun til å oppmuntre de krefter som står bak til å fortsette angrepene," heter det i en protest fra den lokale NOWleder i Maryland.
15.Selvstendig næringsdrivende som oppebærer full trygd og som har tilleggsinntekt av næringen, skal for skatteåret 1983 kun belastes med sykedel som pensjonsinntekten tilsier.
16.The Printmakers" er platetittelen, og hun presenterer kun egne komposisjoner.
17.Ungdom" er ikke den ensartede gruppen vil lett skal ha dem til, understreker Listhaug, som minner om at rapporten kun er en referanseramme for videre forskning.
18.Worstward Ho" synes å være videreførelsen av et verk påbegynt i 1968, forlatt, hvorav kun et lite fragment er utgitt, under titelen" Closed Space".
19.(Folkeskolelæreren fortalte at kun en tiendedel er synlig.
20.25 prosent av utgiftene ved en ny kanal bør dekkes via reklame, foreslo kulturminister Mimi Stilling Jacobsen, og hun har i sitt lovforslag henvist til vesttysk TV der reklame kun sendes i blokker på 5 minutter og ikke senere enn åtte om kvelden.
21.Bevillingen jeg har fått gjelder kun for ti måneder, og kommunestyrerepresentanten har sagt at han skal sørge for at jeg mister bevillingen når den tiden er omme.
22.Blant annet har tilsynet i løpet av fem år kun fått meldinger om feil på to kuvøser.
23.Bompengene skal kun oppkreves av dem som bruker vedkommene anlegg.
24.Bortsett fra at vi også kan tilby lån efter OECDreglene, har vi kun en dansk innenlandsordning som betyr lån over 12 år med to år avdragsfrie.
25.Cupfinalen blir kun et nachspiel.
26.Da jeg overtok som statsminister efter Trygve Bratteli, lå det kun en ting på skrivebordet nemlig sikkerhetsinstruksen.
27.Den forebyggende innsats er kun tilgodesett med en promille av det totale helsebudsjett, fremholdt han.
28.Den innstillingen vi nå har fått fra et regjeringsoppnevnt utvalg, må kun sees på som en løsning blant mange andre, sier hun til Aftenposten.
29.Den lærdom man kan hente fra årets øvelse vil være med på å justere planene for frakt av en brigade til NordNorge på denne måten, sier Hovland og tilføyer at det i prinsippet ikke er mindre risikabelt å frakte materiellet med tog all den stund man kun har ett jernbanespor nordover.
30.Derimot, hvis det som går inn i Uller kun skal omfatte riggene, er Solvangs styre redd man skal få interessekonflikt mellom den uavhengige disponent og aksjonærene, og hvor aksjekursen bare utgjør en brøkdel av de underliggende markedsverdier.