Norwegian-German translation of leilendinger

Translation of the word leilendinger from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

leilendinger in German

leilendinger
folknoun Mieter [p]
Similar words

 
 

More examples
1.De som fortsetter som leilendinger vil samtidig få en kraftig økning i jordleien.
2.Det er et hardt liv de le ver, Farag og Halima, leilendinger på 35 mål jord i Fayyoum i Egypt.
3.Det er på mange vis en anakronisme at Staten langt ut i det 20. århundre opprettholder et utstrakt system av leilendinger.
4.En vesentlig endring i det etiopiske samfunn var at en stor del av bøndene gikk over fra å være leilendinger under jordeiere til å bli egne brukere av land som staten eier.
5.Det var da den viktige grubeindustrien ble nasjonalisert, og de store landeiendommene ble oppløst og jorden fordelt til leilendinger, de aller fleste av dem indianere.
Your last searches