Norwegian-German translation of ligge under

Translation of the word ligge under from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ligge under in German

ligge under
konkurranseverb zurückliegen, im Rückstand sein mit
Examples with translation
Hun vil ligge i senga en stund til.
Hun vil ligge i sengen en stund til.
Jeg skal ikke gjøre noe spesielt i dag, kanskje ligge på sofaen og se på TV, eller noe sånt.
Similar words

 
 

More examples
1.Bergskolen" er beregnet for 12 elever og skal ligge under Fauske videregående skole.
2.Bygget får et totalt gulvareal på 10 390 kvadratmeter, hvorav ca. en tredjedel parkeringsarealer som skal ligge under bygget.
3.Det skal faglig og administrativt ligge under Akershus landbruksskole, men får lokaler på Vestre Komnes gård, cirka tre kilometer fra Bjørkelangen sentrum.
4.Dette vil som hittil ligge under Staten.
5.En jobb som hjemmehjelper vil bli en bijobb, ofte vil lønnen ligge under pensjonsgivende inntekt, og inntekten kommer på toppen av mannens.
6.En meget gunstig innenlandsfinansiering i Belgia gjør at den nødvendige raten for" Yatzy" vil ligge under tilsvarende rater for borefartøyer levert efter 1982.
7.Et overordnet organ for ansettelsessaker bør ligge under Kirkemøtet, heter det.
8.Flertallet mente som Leveraas at denne kanalen burde ligge under NRK.
9.Fortsetter den tendens vi har vært vidne til de to siste månedene, vil årets tall ligge under de to forannevnte i løpet av totre runder.
10.Imorgen kan dette ligge under sneen.
11.Jeg vil gjerne ligge under trærne med min løve, jeg liker godt å dovne meg.
12.Kulturminnevernet bør derfor fortsatt ligge under MD.
13.Lars Lefdal understreket at takstøkningen herefter burde gjennomføres skrittvis, og at den årlige stigningen helst burde ligge under prisstigningen.
14.Natland hevder at selv efter nytaksering pleier taksten å ligge under den virkelige eiendomsverdien.
15.Noe må ligge under, noe som ingen vil frem med.
16.Når det gjelder den nye 47 000 manns topptrimmede og topputstyrte aksjonsstyrken, understreker den franske forsvarsledelse at det ene og alene er den franske regjering som kan ta avgjørelsen om å sette den inn, og at den overhodet ikke vil ligge under NATOs felleskommando.
17.Prisene er ennå ikke fastsatt, men det blir privatfinansierte leiligheter til Husbankpriser, og prisnivået vil ligge under det som har vært markedspris for tilsvarende boliger i Oslo, sier Løken.
18.Rent generelt uttaler han at når det utmåles bøtestraff for trafikkforseelser, må denne ikke ligge under satsene for lignende eller tilsvarende forhold som avgjøres ved forenklet forelegg.
19.Som eneste Akershuskommune, og en av ganske få i hele landet, har Skedsmo besluttet at hjemmesykepleien fortsatt skal ligge under sosialetaten.
20.Spiller demokratiet kort sagt fallitt, ikke ved å ligge under i kampen mot revolusjonen, men ved å redde seg på revolusjonære premisser ?
21.Spørsmålet om forvaltningen av de prestegårder hvor det drives jordbruk fortsatt bør ligge under Kirke og undervisningsdepartementet, eller om forvaltningen bør skje på annen måte, f.eks. tillegges Landbruksdepartementet, har vært drøftet nøye tidligere.
22.Statssekretær Eide påpeker at prisstigningen fra ifjor til iår vil ligge under det som ble lagt til grunn ved lønnsoppgjørene tidligere iår, slik at reallønnen blir høyere.
23.Systemet bør ligge under norsk kontroll.
24.Å ligge under med seks mål og gå til pause med 99, var meget sterkt.
25.Når det gjelder vår aksjekurs, ser jeg derfor ingen grunn til at den skal ligge under storbankenes.
26.AraJets prispolitikk er hele tiden å ligge under de andres pris.
27.Begrunnelsen for dette er at tilsynet med sikkerheten ikke bør ligge under det departementet som har ansvaret for ressursutnyttelse og forretningsmessige spørsmål i forbindelse med oljevirksomheten.
28.De er i realiteten enige om alt, bortsett fra om hvorvidt aluminiumsvirksomheten skal samles i ett selskap eller det skal ligge under Hydro.
29.Den virkelighet som syntes å ligge under kvantemekanikkens ligninger syntes nemlig å stride mot all tradisjonell fornuft.
30.Der den er stiplet skal linjen ligge under bakken i tunnel.
Your last searches