No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword minnelig. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Jeg er sikker på at dokumentene foreløbig er betryggende oppbevart, og jeg håper at vi nå kan komme frem til en frivillig og minnelig løsning i saken, sier Haug.
2.Advokat Hans Petter Haugen, som representerer den uheldige koordinatoren av det store flaskepartiet, sier til Aftenposten at hvis det ikke blir en minnelig løsning på saken, vil hans klient lide et økonomisk tap på bortimot en halv million kroner.
3.All den stund forliksforhandlingene fremdeles pågår, vil ikke direktør MonradKrohn offentlig gå ut med på hvilke punkter det fremdeles strides, men han opplyser at man satser på å komme frem til en minnelig avtale innen klokken 14 idag.
4.Alle forsøk på å få til en minnelig ordning der begge parter redder ansikt, har hittil slått feil.
5.Allerede ihøst forsøkte styret å finne en minnelig ordning.
6.Bae fremhever også at mesteparten av det beslaglagte materialet ble levert tilbake til Wilkes ved en minnelig ordning og uten rettssak, og at det hele derfor er mindre alvorlig og dramatisk.
7.De to svenske selskapene og den norske stat, representert ved Regjeringsadvokaten, er først nå kommet frem til en minnelig ordning av erstatningssaken.
8.Det ser ikke ut til å bli noen minnelig ordning mellom Wenche Myhre og ukebladet Allers, og partene møtes derfor i namsretten imorgen.
9.Dette er klart efter at representanter for Riksantikvaren og kommunen kom frem til en minnelig ordning i et møte på Dalen onsdag.
10.Distriktskommandoen forsøkte først å finne en minnelig ordning.
11.En talsmann for teatret, Stein Rosenlund, sier til NTB at det er kontakt mellom teatrets advokat og Andersland med sikte på en minnelig ordning.
12.Forbudet i namsretten skal vare inntil tvisten mellom VG og" Press" er avgjort ved endelig dom eller ved en minnelig ordning.
13.Formålet med lovforslaget er å sikre fortsatt samisk reindrift i Trollheimenområdet, efter at alle forsøk på å få til en minnelig løsning av reinbeitestriden er strandet.
14.Fylkesrådmann Kaare Frøland sier til Tønsbergs Blad at han håper og tror at man kan komkme til en minnelig ordning uten å føre saken for retten.
15.Han regner det som utelukket at partene kommer frem til en minnelig ordning og regner med en rettssak senere.
16.I et brev som arbeidstagerorganisasjonene i Luftfartsverket har sendt Samferdselsdepartementet, blir det gjort klart at de ansatte først og fremst er interessert i å komme frem til en minnelig ordning om kompensasjon.
17.I stedet for å bidra til at saken ble løst på en minnelig måte la Lektorlaget seg på en konfrontasjonslinje.
18.Importøren håper på en minnelig ordning.
19.Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen skal få lov til å danse på scenen i Fyllingsdalen Teater en stund fremover efter at de stridende parter er kommet frem til en minnelig ordning.
20.Knudsen fremsetter sitt siste tilbud til Staten i neste uke og er innstilt på en minnelig løsning hvis utnevnelsen av den nye sognepresten trekkes tilbake.
21.Kommer vi ikke til en minnelig ordning når det gjelder dette med kompensasjonen, må vi engasjere advokater.
22.Mannen som koordinerte importen, og som hevdet at listene over private mottagere i Norge ble feilaktige på grunn av en computerfeil, står i ferd med å lide personlig ruin hvis det ikke blir en minnelig løsning på saken.
23.Men siden de ansattes organisasjoner ønsker å komme frem til en minnelig ordning, vil departementet forsøke dette i første omgang.
24.Myhre sier at klientene hans ikke tror en minnelig ordning med billighetserstatning vil dekke de reelle tap forretningene har hatt efter at gravearbeidene begynte.
25.NSB og de efterlatts representat, høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner, kom frem til en minnelig løsning på erstatningsoppgjøret efter langvarige og kompliserte forhandlinger.
26.Navneendringen vil antagelig koste dataselskapet et par millioner kroner, men på grunn av en fredsommelig, minnelig avtale med oberstløytnant Knut Haugland, som også handler på vegne av Heyerdahl, vil omkostningene bli begrenset.
27.President Alfonsins radikale parti bevarer håpet om å få til en minnelig ordning, men føler seg presset av peronistene.
28.Representanter fra såvel Oslo som Asker beklager at det hittil ikke har vært mulig å komme frem til en minnelig løsning.
29.Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen pålegger partene i en klagesak å søke å forhandle seg frem til en minnelig ordning eller et forlik.
30.Det er håp om å komme til en minnelig ordning med avisene, slik at vi slipper hovedforhandlinger i retten, sier advokat Truls Dramer til Aftenposten.