Norwegian-German translation of motvirke

Translation of the word motvirke from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

motvirke in German

motvirke
effektverb entgegenwirken
Synonyms for motvirke
More examples
1.Eftersom virkningen av nåværende praksis er den samme som norsk lovgivning om horisontale prisavtaler nettopp vil motvirke, ber NAF om at myndighetene foretar en granskning av den fremgangsmåte som følges," skrev NAF.
2.(Men ellers i året skal ventiler og luker stå åpne for å slippe til luft og motvirke råteskader,) råder Vannskadekontoret.
3.Bare Ristjernet i Krokskogen vil i løpet av sommeren bli kalket for å motvirke forurensingen av vannet.
4.De tiltak Regjeringen vil benytte for å motvirke svart økonomi vil hovedsakelig være endringer i skattereglene og styrking av ligningsetaten.
5.Den norske regjering vil øke sin finansielle støtte til å motvirke ørkenutvidelser i verden, erklærte statsråd Rakel Surlien i et innlegg under UNEPs 12. styremøte i Nairobi idag.
6.Den støtten som har vært gitt norsk kulturliv fra myndighetenes side, har i betydelig grad tatt sikte på å motvirke markedsmekanismen.
7.Det begrensede antall kjernefysiske våpen som Kina for tiden har, tar utelukkende sikte på å motvirke kjernefysisk utpressing fra supermaktenes side, erklærte Li Yimang overfor den britiske pasifistleder.
8.Det er foreløbig bare på utredningsstadiet og forslaget er bare ett av mange man arbeider med i Televerket for å motvirke kapasitetsproblemene sier Otterstad.
9.Det er nødvendig for å stimulere til innsats og oppsparing og motvirke omgåelser og skatteunndragelser.
10.Det er viktig for oss å motvirke barns pessimisme, sier Barneombudet når vi bringer samtalen inn på barns syn på fremtiden.
11.Det vi vil gjøre er å legge frem forslag som tar sikte på å motvirke virkningen av dollarstigningen, slik at de som studerer, kan gjennomføre sine studier.
12.Dette skulle tilsi at arbeidet med å motvirke og avdekke promillekjøring ikke må avta, men snarere opptrappes, mener Flornes.
13.En utvikling med svakere omsetningsøkning i Oslo kan lett bli resultatet også i årene fremover, hvis man ikke gjør noe for å motvirke tendensene.
14.En øket potetproduksjon vil også motvirke at vi får et ensidig jordbruk.
15.Kan man motvirke at mennesker som er utskrevet efter lange opphold i psykiatriske institusjoner blir isolert og passivisert ?
16.Mindre fett i maten vil blant annet motvirke en del av de farlige bivirkningene ved bruk av blodtrykkssenkende medikamenter, sier Helgeland.
17.Obligatorisk datalære i skolen vil derfor være ett av flere virkemidler for å motvirke en slik utvikling.
18.Selv om sniking på buss, bane og trikk primært må ansees som et holdningsspørsmål, tror jeg vi kan motvirke en ytterligere utglidning ved å forandre bestemmelsene på lov eller forskriftsiden, sier Rognlien.
19.Under dette revisjonsarbeide vil vi se på alle fagplaner på nytt, herunder samfunnsfag med geografi, sa Bondevik, som håpet at de kommende retningslinjer vil kunne motvirke slike problemer som Hagen var opptatt av.
20.Venstre vil motvirke den avindustrialisering og sterke oppblomstring av servicevirksomhet som vi ser i bykjernene.
21.Vi er bekymret for at det kan bli vanskelig å opprettholde en effektiv organisasjon, men vi vil gjøre alt for å motvirke effekten av at folk eventuelt forlater oss, sier Gunnar Bråten.
22.Vi ønsker å motvirke sektortenkningen, og samarbeide om alle pasientoppgavene.
23.40 prosent av alle midler som brukes til utviklingsprogrammer på den sovjetiske kontinentalsokkel i Barentshavet går til forskning for å hindre forurensning, eller til å motvirke den om uhellet skulle være ute.
24.All utviklingshjelp vil for fremtiden i sterkere grad måtte søke å motvirke denne utviklingen.
25.Arbeiderpartiet kom til makten i mars ifjor på løftet om å føre en samlende politikk som kunne motvirke dyptgående splittelser i det australske samfunn.
26.BYENS borgerlige politiske ledelse har vært og er opptatt av å motvirke både utflytting og inntektssvikt.
27.Bare gjennom økt kunnskap kan man motvirke en prosess der fotballen blir stadig bedre og mediafolk og publikum stadig dummere og mer fremmedgjorte.
28.Begge forslag er uttrykk for svenske bestrebelser for med politiske midler å motvirke militære truselfaktorer i vår nærhet, erklærer gruppen i sin rapport til utenriksminister Lennart Bodstrøm.
29.Begrensningene på dette felt er fortsatt nødvendig for å motvirke spekulativ formuesplassering i utlandet, mener LO.
30.Byggefagrådet har i en henvendelse til Kommunaldepartementet bedt om sterke og raske stimuleringstiltak for å motvirke økt ledighet i byggefagene til vinteren.
Similar words

 
 

motvirke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) motvirkemotvirkendemotvirket
Indikative
1. Present
jegmotvirker
dumotvirker
hanmotvirker
vimotvirker
deremotvirker
demotvirker
8. Perfect
jeghar motvirket
duhar motvirket
hanhar motvirket
vihar motvirket
derehar motvirket
dehar motvirket
2. Imperfect
jegmotvirket
dumotvirket
hanmotvirket
vimotvirket
deremotvirket
demotvirket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde motvirket
duhadde motvirket
hanhadde motvirket
vihadde motvirket
derehadde motvirket
dehadde motvirket
4a. Future
jegvil/skal motvirke
duvil/skal motvirke
hanvil/skal motvirke
vivil/skal motvirke
derevil/skal motvirke
devil/skal motvirke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha motvirket
duvil/skal ha motvirket
hanvil/skal ha motvirket
vivil/skal ha motvirket
derevil/skal ha motvirket
devil/skal ha motvirket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle motvirke
duville/skulle motvirke
hanville/skulle motvirke
viville/skulle motvirke
dereville/skulle motvirke
deville/skulle motvirke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha motvirket
duville/skulle ha motvirket
hanville/skulle ha motvirket
viville/skulle ha motvirket
dereville/skulle ha motvirket
deville/skulle ha motvirket
Imperative
Affirmative
dumotvirk
viLa oss motvirke
deremotvirk
Negative
duikke motvirk! (motvirk ikke)
dereikke motvirk! (motvirk ikke)
Your last searches