Norwegian-German translation of omtale

Translation of the word omtale from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omtale in German

omtale
historieverb beschreiben, erzählen, mitteilen
Synonyms for omtale
Derived terms of omtale
Anagrams of omtale
More examples
1.Den forargerlige og i mange Henseender fordærvelige Uskik, der er bekjendt under Navnet Natteløben," som det het i et sirkulære fra det som i 1853 var Justits og PolitiDepartement, har også fått sin omtale i Askerboken under kapitlet om askerbøringens livsløp.
2.Er kultur lønnsomt" - en omtale av en debatt i P2, som stod i onsdagens morgenutgave, var skrevet av Ingar Sletten Kolloen.
3.Heptakord"s skulptør som i 1971 begynte på Statens Kunstakademi, billedhuggerlinjen, under professor Per Palle Storm, fikk en rosende omtale av sin læremester, som var full av beundring for sin elevs verk og som utropte et 3x3 hurra for kunstneren.
4.Kollstikka" fra Ammerudkollen borettslag og" Seterstikka" fra Nordseter borettslag, får begge hederlig omtale av juryen, som består av representanter for OBOS styre, representantskap og administrasjon, samt journalister fra Oslopressen.
5.Oppretthold et klart skille mellom annonser og redaksjonell tekst, og gi aldri tilsagn om redaksjonell omtale som motydelse for annonser".
6.Partene er enige om at den omtale saken har fått kan ha vært en belastning for bedriften og dens ledere, og partene beklager at det i den forbindelse er fremkommet urimelige påstander.
7.Påskeopprøret" var en gang et aktuelt emne som var gjenstand for megen omtale på grunn av sine konsekvenser.
8.Rett Vest" fikk hederlig omtale i 1982konkurransen, og har utviklet seg positivt.
9.Sofies Plass" er gitt ut på Hot Club Records, distribusjon Tritonus, og har fått meget positiv omtale også i denne avis, under" På plate og bånd".
10.Alle er vi outsidere på dette punkt, sier John Cassavetes, en av de mest omtale originale av dagens amerikanske filmskapere.
11.Avisene gir for mye positiv og nøytral fremstilling av rusgifter når vi tar i betraktning de problemer de skaper i samfunnet, og alkohol får altfor lite omtale i forhold til narkotika når vi vet at alkohol foreløbig er årsak til langt større og omfattende problemer enn narkotika.
12.De må ha forståelse for vår begrensede anledning til å omtale konkrete saker, sier dr. Inaymat Khan, direktør for Verdens Helseorganisasjons avdeling for mental sunnhet.
13.Det er klart at en sportsgren er tjent med store oppslag i avisene, og den enkelte idrettsutøver setter selvfølgelig pris på hyggelig omtale.
14.Det kan vi ikke si noe om all den tid vi ikke har omtale av andre typer samfunnsemner å sammenligne med.
15.Er det ikke ansvarsløst av pressen å omtale en narkosak som kan føre til at politiets tråder i saken blir kuttet ?
16.Hensynet til den berørtes familie kan ikke være tilstrekkelig til å nekte omtale av viktige spørsmål.
17.Hvordan er så de enkelte avisers omtale ?
18.Hører du med i den gjengen som mener at all omtale er PR ?
19.I det verst tenkelige tilfelle kan det bli en merkverdig medhjelper til KGBs forsøk på desinformasjon, fremgår det av analysen hvor organisasjonens leder, Lyndon H. LaRouche, vies bred omtale.
20.I retningslinjer for pressens omtale av rettssaker heter det at man bør vise hensynsfullhet når det gjelder fotografering av personer som er arrestert.
21.I utlandet har" Mo Sami Valdet" (" Slik tar de Sameland"), fått utallige priser og fantastisk omtale.
22.Jeg frykter rosende omtale.
23.Jeg har aldri lagt skjul på at jeg blir glad over god omtale og mindre glad for det motsatte.
24.Jeg synes Caroline og Humaira på åtte år fra Sognsveien er ærlig verd en liten blomst og omtale, sier Edith Fuglli som ringer oss på kveldstid.
25.Jeg synes ikke at den vesteuropeiske presse har vært helt rettferdig i sin omtale og kritikk av USAs politikk i MellomAmerika.
26.Jeg tenkte at dette er et lyspunkt i all den negative omtale omkring behovet for lærerutdannelse ellers.
27.Mitt land er blitt offer for en skjev og urimelig omtale i internasjonale media.
28.Myndighetene fortjener ros for omleggingen av kredittpolitikken, men det er dessverre ikke grunnlag for samme rosende omtale av Regjeringens håndtering av rentepolitikken, sa formannen i Sparebankforeningen Norge, banksjef Fredrik MossIversen, i sin årstale på foreningens årsmøte igår.
29.Nei, jeg får tåle den omtale som følger av jobben.
30.Omstruktureringen av Vikingkonsernets virksomhet ble stort sett gjennomført i 1983, noe som vil føre til en positiv resultatutvikling for 1984, heter det i Viking Askims årsberetning, som nå foreligger foran generalforsamlingen 9. mai. Viking oppgir ikke selv noen prognose for resultatet inneværende år, men den omtale som gis av de enkelte divisjoner peker i retning av et resultat i størrelsesorden 2530 millioner kroner, mener observatører.
Similar words

 
 

omtale as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) omtaleomtalendeomtalt
Indikative
1. Present
jegomtaler
duomtaler
hanomtaler
viomtaler
dereomtaler
deomtaler
8. Perfect
jeghar omtalt
duhar omtalt
hanhar omtalt
vihar omtalt
derehar omtalt
dehar omtalt
2. Imperfect
jegomtalte
duomtalte
hanomtalte
viomtalte
dereomtalte
deomtalte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde omtalt
duhadde omtalt
hanhadde omtalt
vihadde omtalt
derehadde omtalt
dehadde omtalt
4a. Future
jegvil/skal omtale
duvil/skal omtale
hanvil/skal omtale
vivil/skal omtale
derevil/skal omtale
devil/skal omtale
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha omtalt
duvil/skal ha omtalt
hanvil/skal ha omtalt
vivil/skal ha omtalt
derevil/skal ha omtalt
devil/skal ha omtalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle omtale
duville/skulle omtale
hanville/skulle omtale
viville/skulle omtale
dereville/skulle omtale
deville/skulle omtale
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha omtalt
duville/skulle ha omtalt
hanville/skulle ha omtalt
viville/skulle ha omtalt
dereville/skulle ha omtalt
deville/skulle ha omtalt
Imperative
Affirmative
duomtal
viLa oss omtale
dereomtal
Negative
duikke omtal! (omtal ikke)
dereikke omtal! (omtal ikke)
Your last searches