Norwegian-German translation of organ

Translation of the word organ from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

organ in German

organ
anatominoun Organ [n]
  politikknoun Organ [n]
Synonyms for organ
Derived terms of organ
Anagrams of organ
Examples with translation
Huden er kroppens største organ.
Den Nasjonale Folkekongressen er det høyeste organ av statsmakten i Kina.
Similar words

 
 

More examples
1.Den antisovjetiske farsen omkring den såkalte Treholtaffæren, som ble iscenesatt av Norges hemmelige organ, ikke uten hjelp av CIA, er en manifestasjon av den norske ledelses deltagelse i den heftige ideologiske krig mot SovjetUnionen.
2.Dersom det forekommer tvil om kompetent organ har besluttet ransaking og beslag i det omfang politiet krever, bør man anmode om utsettelse inntil advokat kan komme til stede.
3.Dersom polititjenestemann legitimerer seg tilfredsstillende og beslutning truffet av kompetent organ sees å hjemle beslagets art, dvs. datalister eller andre lister, og ransaking og beslag i de aktuelle lokaler, vil ransaking og beslag som dette komme inn under straffeprosesuelle regler.
4.Justisminister Mona Røkkes avvisning av forslaget om et uhildet organ for etterforskning av politisaker er derfor ikke bare uklokt.
5.Legene sier at jeg ikke har et eneste friskt organ.
6.Norges Hytteforbunds organ Hytteliv er ikke nådig med Miljøverndepartementes sjef.
7.Norsk språkråd er ikke blitt det organ for sprogpolitisk sanering som hensikten var.
8.Programmet er jo en landsmøtebeslutning, hvis efterlevelse skulde kontrolleres av landsmøtets organ, centralstyret.
9.Registrering av personopplysninger skal være saklig begrunnet ut fra hensynet til administrasjon og virksomhet i det organ eller foretak som foretar registreringen.
10.Rett Vest", organ for Lysejordet, Elvefaret og Rønningen borettslag på Ullern, er tildelt Gullblokka, OBOS pressepris for beste borettslagsavis i 1983.
11.Alle meldinger om epidemier rapporteres til et internasjonalt organ i Paris, der er man raske med å si fra ved enhver unormal utvikling.
12.Den antisovjetiske farsen omkring den såkalte Treholtaffæren, iscenesatt av Norges hemmelige organ og ikke uten hjelp av CIA, er en manifestasjon av den norske ledelses deltagelse i den heftige ideologiske krig mot SovjetUnionen.
13.Den yndede departementale sport å jonglere med sakkyndige vil ikke kunne utøves i samme målestokk som tidligere, ved etableringen av Kirkemøtet som et offentlig organ med plikt til å utøve myndighet, sa biskop Andreas Aarflot i en debatt om maktfordelingen i Kirken under presteforeningens generalforsamling torsdag.
14.Dersom drosjesjåføren råkjører, og dersom passasjeren som følge av dette velger å ville avbryte turen, så kan det neppe forlanges betaling, har UPsjefen hevdet i Norges AutomobilForbunds organ" Motor".
15.Det bunner bl.a. i et generelt ønske om å styrke presidiet som styrings og initiativtagende organ, sier stortingsrepresentant Arne Skauge (h) til Aftenposten, efterat dette spørsmål ble foreløbig drøftet på et presidiemøte i Oslo igår.
16.Det enighet om hovedmålene for vår organisasjon, men vi må erkjenne at det fortsatt er en viss uenighet om virkemidlene, det vil si det formelle rammeverk for vår struktur, prinsippene for representasjon i de ulike organ og AFs aktiviteter innenfor enkelte områder, f.eks. informasjon, sa Skuggedal.
17.Det synes nå tvingende nødvendig at efterforskningen av saker mot polititjenestemenn ledes av et uavhengig organ - ikke minst av hensyn til politiet selv.
18.Det vil gi oss muligheter for å medvirke i et sentralt organ for nedrustningsarbeidet, og vi vil selv komme med konkrete bidrag, opplyser Berg.
19.En demokratisk organisering av teateret med allmøte som høyeste organ sikrer at alle forslag og ideer til driften blir vurdert.
20.Er det tvil om at kompetent organ har besluttet ransaking og beslag i det omfang politiet krever, bør man be om utsettelse og advokatbistand.
21.Er rådet et hendøende organ ?
22.Et frittstående organ utenfor departementet er den beste løsning.
23.Et kirkemøte som er valgt med basis i over 90 prosent av alle nordmenn med borgerlig stemmerett, kan ikke bli et organ som kan tale eller handle på vegne av denne sanne kirke.
24.Et offentlig finansiert organ som Forbrukerrådet som i tillegg er dominert av de store interesseorganisasjonene, kan ikke fungere effektivt for fremme av alle forbrukernes interesser.
25.Et slikt organ må ha myndighet til å forby utleie / salg av videogrammer som de mener gjør bruk av utilbørlige voldsskildringer, sier gruppen.
26.For å få den beste effekt av de midler som må satses i årene fremover, trenger vi et organ på tvers av etablerte fag, forskningsråd og departementer, sier professor Arne Jensen til Aftenposten.
27.Idrettsstyret er idrettens høyeste organ mellom tingene.
28.Jeg er redd for å komme i massemedias søkelys, men fremmedkontrollen er et offentlig organ, og personlig er jeg innstilt på å være åpen, men samtidig en korrekt byråkrat.
29.Jeg vil klart avvise at filmen har spekulative scener, sier en meget lattermild Vibeke Løkkeberg, som er med i en scene som" Kilden" har hatt vanskeligheter med, hvor hun smiler av Høvdingens bemeldte organ.
30.Kirkemøtet springer frem av menighetene og står som et sentralt organ for kirkens liv og virksomhet.
Your last searches