Norwegian-German translation of overføre

Translation of the word overføre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overføre in German

overføre
bokføringverb umbuchen, übertragen
  informasjonverb übersenden, übertragen
  fysikkverb leiten
  rettsvitenskapverb übertragen, überschreiben
  medisinverb übertragen
Synonyms for overføre
More examples
1.Arbeiderpartiet slår seg selv på munnen i sin slagordpregede kritikk av tanken om å overføre visse offentlige oppgaver til frivillige organisasjoner eller private, sa Kristelig Folkepartis formann, statsråd Kjell Magne Bondevik, på årsmøtet i SørTrøndelag Kr.f. idag.
2.De som har kraftkilder å bygge ut har problemer med å ta den belastning det er å bygge ut vassdrag for å overføre kraft til andre distrikter.
3.Den justering av kumuleringsordningen som fant sted ved siste endring av valgloven, og som begrenset adgangen til å overføre slengere på valglistene, har neppe hatt mye å si for kvinnerepresentasjonen.
4.Dersom det blir aktuelt å overføre studielån til private banker, vil det bli gjennomført på lengre sikt, men foreløbig er det bare en ide fra vår side, sier personlig sekretær til kulturministeren, Gunnar Magnus.
5.Dersom vi gjennom økt satsing på markedsføringstiltak i Norge maktet å overføre (til Norge) 10 prosent av turisttrafikken som går til utenlandske hoteller, eller ca. 500 000 gjestedøgn, ville vi få en økning i offentlige avgiftsinntekter i Norge på totalt 50 millioner kroner, sa Hansen, som er professor ved Norges Handelshøyskole.
6.Det blir ikke aktuelt å overføre pasientene til andre fylker.
7.Det er første gang at et fjernsynsnett, i dette tilfelle Janconettet i Oslo, benyttes til å overføre den form for datatrafikk som blir krumtappen i det fremtidige informasjonssamfunnet, sier viseadm. direktør Jan Tore BergKnutsen i Kreditkassen til Aftenposten.
8.Det er ikke noe mål å overføre lån for å si at vi er fremgangsrike, sier Theobald.
9.Det er spørsmål om enten å overføre de få saken det dreier seg om til fylkesmannen i Tromsø, noe fylkesmannen der ikke har noe å innvende mot, eller å forsterke sysselmannens stab på Svalbard ved å tilkalle ekspertise, når / hvis sakene dukker opp, presiserer ekspedisjonssjef Østgaard.
10.Det er særlig ille at Arbeiderpartiet gjennom en administrativ rentenedsettelse vil overføre penger fra sparerne til låntagerne.
11.Det vil ikke komme på tale å overføre hverken teknisk vedlikehold eller andre aktiviteter fra Norge til Sverige dersom det blir noe av planene om å slå sammen Linjeflyg og deler av SAS til et eget selskap som skal ta seg av svensk innenrikstrafikk.
12.EBkomponentene inngår i den første digitale hussentralen i Japan som kan overføre både tale og data samtidig, og derfor anser vi dette som et gjennombrudd for systemet, sier markedssjef Gudmundur Einarsson i EBScanword.
13.Er det aktuelt å overføre eierinteressene i Beordringsbyrån til MediaTerminalen ?
14.For å få overføre lekene i Moskva måtte vi ut med seks millioner dollar totalt i EBU.
15.Foreløbig har vi ikke fått gehør for dette behov og vi vil nå forelegge et forslag for Helsedirektoratet og Sosialdepartementet om å få overføre pleierpersonell fra andre avdelinger slik at vi kan være sikret døgnvaktservice på operasjonsavdelingen.
16.Helse og sosialstyret kan ikke se at Akershus fylke kan overføre ytterligere 400 fødeplasser til Rikshospitalet fra egne sykehus, heter det i vedtaket fra gårsdagens møte.
17.Kan det allikevel bli aktuelt å overføre noe av reklameinntektene fra de private senderselskapene til de avisene som får størst problemer med å overleve på grunn av tapte annonseinntekter ?
18.Men man kan ikke uten videre overføre den individuelle moral på staten.
19.Men ved å overføre en større del av Statoils bruttoinntekter direkte til Staten, og til gjengjeld la Staten dekke en tilsvarende del av investeringene, vil man kunne forsterke aktsomheten ved bruk av samfunnets midler.
20.Men vi må ikke ha overdrevne forestillinger om hva vi kan utrette ved å overføre penger fra sykepengeordningen til sykehusbudsjettene, sier Heløe.
21.Nå er spørsmålet om å overføre myndighet fra kommunene til kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, som helt og holdent er styrt av kommunene.
22.Omorganiseringen ble vedtatt blant annet fordi vi ville overføre ressurser til et program for tidligere innsatte.
23.Opplegget er så avansert at man til og med kan overføre de opplysninger som tas ut over telefonen, forteller overlege Søyland videre.
24.Prinsipielt mener jeg det er positivt å overføre erfaringer fra en sektor til en annen.
25.På nyåret vil Stortinget trolig bli forelagt spørsmålet om å overføre ansvaret for sykehjem fra fylkene til kommunene.
26.Selv om vi må være varsomme med å overføre resultater fra dyr til mennesker, skulle det nå være mulig å teste mistenkelige faktorer som gravide kvinner utsettes for direkte på karsystemet hos fostre, på forsøksdyr.
27.Synd at ikke norsk TV ville overføre kampen vår mot Aston Villa lørdag, men kanskje det allikevel var den beste løsningen...
28.Under forutsetning av en skikkelig kompensasjon til klubbene, ser jeg ikke noe som skulle være til hinder for at vi ikke skulle kunne følge svenskene også i denne saken, sier seriekomiteens formann Bjørn Listerud, som en kommentar til at svensk fjernsyn skal overføre fem seriekamper direkte i april / mai.
29.Vi er forbauset over at så få fylker benytter seg av den eksisterende mulighet til å overføre myndighet.
30.Vi er ikke en saueflokk som automatisk lar oss overføre til Statoil, sa hun.
Similar words

 
 

overføre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) overføreoverførendeoverført
Indikative
1. Present
jegoverfører
duoverfører
hanoverfører
vioverfører
dereoverfører
deoverfører
8. Perfect
jeghar overført
duhar overført
hanhar overført
vihar overført
derehar overført
dehar overført
2. Imperfect
jegoverførte
duoverførte
hanoverførte
vioverførte
dereoverførte
deoverførte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde overført
duhadde overført
hanhadde overført
vihadde overført
derehadde overført
dehadde overført
4a. Future
jegvil/skal overføre
duvil/skal overføre
hanvil/skal overføre
vivil/skal overføre
derevil/skal overføre
devil/skal overføre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha overført
duvil/skal ha overført
hanvil/skal ha overført
vivil/skal ha overført
derevil/skal ha overført
devil/skal ha overført
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle overføre
duville/skulle overføre
hanville/skulle overføre
viville/skulle overføre
dereville/skulle overføre
deville/skulle overføre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha overført
duville/skulle ha overført
hanville/skulle ha overført
viville/skulle ha overført
dereville/skulle ha overført
deville/skulle ha overført
Imperative
Affirmative
duoverfør
viLa oss overføre
dereoverfør
Negative
duikke overfør! (overfør ikke)
dereikke overfør! (overfør ikke)
Your last searches