Norwegian-German translation of pålitelighet

Translation of the word pålitelighet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pålitelighet in German

pålitelighet
uttalendenoun Zuverlässigkeit [f]
  personnoun Zuverlässigkeit [f], Verlässlichkeit° [f]
Synonyms for pålitelighet
Similar words

 
 

More examples
1.Dagens tall fra MMI vil trolig vekke ny debatt om meningsmålingenes pålitelighet.
2.De intervjuede ble spurt om hvor mye ekstra tid de ville måtte bruke for å skaffe frem data av tilsvarende kvalitet og pålitelighet, dersom kartverket ikke hadde eksistert.
3.Den 65årige Schmidt holdt en nøktern åpningstale til partikongressen og anbefalte SPD å vise kontinuitet og pålitelighet i sin politikk - med sikte på en snarlig gjenerobring av makten i Bonn.
4.Denne kilden mener det vil få vesentlig betydning for vurderingen av militsens pålitelighet i forbindrlse med en eventuell løsning på hele problemet i SydLibanon.
5.Dessuten ble metoder utarbeidet for å distribuere Enigmamateriale i en slik form at dets pålitelighet kunne bli godtatt uten at hemmeligheten om dets opphav skulle bli kjent utenfor en svært begrenset krets av toppstrateger.
6.Det er vel nesten tyve år siden det svenske forsvaret begynte å bruke kjørelys døgnet rundt, og den omstendighet at ikke flere har fulgt efter i alle disse årene, bidrar også til å øke mistroen til undersøkelsens pålitelighet.
7.Det klareringsmyndighetene i Forsvaret er ute efter, er om den som skal tjenestegjøre i betrodde stillinger viser evne til sunn dømmekraft, pålitelighet og lojalitet.
8.Drivstofføkonomi og pålitelighet har vært hovedmålsetningene for Fords utvikling av den nye 1,6 liters dieselmotoren.
9.Efter gårdagens massakre er det imidlertid oppstått ny tvil om militsens pålitelighet, og dens muligheter for å opprettholde ro og orden i området.
10.For ikkefinske observatører er det også grunn til å merke seg at den finske bekymring har sin rot i at det fra SovjetUnionen kommer kritiske ord om den svenske nøytralitetens pålitelighet.
11.Generelt gis det ikke sikkerhetsklarering dersom det kan herske tvil om vedkommendes pålitelighet, lojalitet eller sunne dømmekraft.
12.Iflg. veitrafikkloven og våpenloven er politiet i klartekst pålagt å undersøke søkernes edruelighet og" pålitelighet" før eventuell innvilgelse finner sted.
13.Ingen måtte tvile på partiets pålitelighet, det var nu gjenopprettet tverrpolitisk enighet om forsvars og sikkerhetspolitikken, hevdet han.
14.Janes utgir også en serie militære årbøker som blir tillagt stor pålitelighet av forsvarseksperter.
15.Justisdepartementet har meg bekjent ikke bedt om noen utvidet adgang til registerføring av" pålitelighet" slik Steenstrup kan synes å frykte.
16.Konklusjonen er at det vil være mulig å ta inn TVsignaler med akseptabel kvalitet og pålitelighet.
17.Når en korrigerer for forskjellig utvalgsstørrelse ved de ulike institutter (utvalgsstørrelsen er forøvrig av stor betydning for tallenes pålitelighet), viser det seg at NOI har sterkest utflating for de fleste partier, mens MMI foretar minst glatting av tallene.
18.Om Gro Harlem Brundtland vil makte å opprettholde denne tilstand av relativ pålitelighet helt frem til valget, gjenstår naturligvis å se.
19.Samtidig fikk Kongressens Office Of Technological Assessment (OTA) i oppdrag å iverksette en grundig undersøkelse av løgndetektorens pålitelighet.
20.Service og pålitelighet er vi kjent for å ha allerede.
21.Skal en av de få mulighetene politiet har til å foreta en smule vurdering av personers edruelighet og" pålitelighet", tas bort ?.
22.Så langt min viden rekker, er det ingen teolog eller historiker idag som anser Pontius Pilatus beretning om Jesu død (i form av en brevveksling med keiseren) for å være en historisk kilde av noen som helst pålitelighet.
23.Søkerne til studieplasser blir nøye gransket, det gjelder også deres familiebakgrunn, slik at studentenes pålitelighet kan fastslås med full visshet.
24.Vi må verne om våre strenge krav til pålitelighet og skikkelig behandling av mennesker vi intervjuer og skriver om.
25.Våpenloven setter også krav til pålitelighet.
26.Økt pålitelighet og regularitet, som oppnås ved modernisering og utbedring, og også ved å redusere forsinkelser skapt av annen trafikk.
27.Sovjetborgerens pålitelighet, partitroskap, motiv for utreise, adgang til militær interessant informasjon og familieforhold blir gransket i detalj.
28.Det fremholdes med krav på pålitelighet at Sovjet ligger langt foran Vesten når det gjelder romvåpenforskning.
29.Ad. a) Konkurranseevne er et produkt av bedriftenes vareutvalg, kvalitet, leveringsevne, pålitelighet og - pris.
30.Arbeidslivserfaring er blitt en verdifull ting, og bronse, sølv og gulldiplomer til avisbud er foruten hederen, tegn på pålitelighet og presisjon - de er til å stole på.
Your last searches