Norwegian-German translation of påtvinge

Translation of the word påtvinge from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

påtvinge in German

påtvinge
idéverb aufdrängen, aufzwingen
  framtvingeverb aufzwingen, auferlegen, in Kraft setzen
Anagrams of påtvinge
More examples
1.Det vil ikke være riktig å påtvinge andre mitt syn, sier Cuomo.
2.Kirken lever med nasjonen og lar ikke andre påtvinge den sin vilje.
3.Vi kan ikke påtvinge de to land en fredsløsning, sa statsminister Margaret Thatcher på sin avsluttende pressekonferanse lørdag kveld.
4.Den militære oppgave består i å okkupere et nærmere bestemt geografisk område eller å motsette seg motpartens okkupasjon, eventuelt på annen måte å påtvinge motparten sine betingelser.
5.Dette oppfattes som en chanse til å velge den demokratisk valgte regjering og til å påtvinge det britiske samfunn marxistenes vilje.
6.Fortjener de som synes det er riktig å påtvinge uskyldige dyr lidelser ikke noe menneske tør gjennomgå, selv å få lindring mot smerte ?
7.Hun ba også skolesjefen beklage at han hadde prøvet å påtvinge lærerorganisasjonene og deres tillitsvalgte de retningslinjer som han hadde pålagt skolens organer.
8.Hvordan kan man ellers påtvinge beboere, yrkesutøvere og handlende, dvs. tusener av mennesker i Bygdø alle, en kontinuerlig helse og livstruende situasjon ?
9.I InvestaNorcemsaken er mitt inntrykk at Investa forsøker å påtvinge Norcem fusjonsalternativer som Norcems styre og administrasjon vurderte negativt.
10.I samme artikkel fremsetter Lindbæk påstander om at Investa søker å påtvinge Norcem fusjoner og at Investa søker å skaffe seg særfordeler på andre aksjonærers bekostning.
11.Ifølge kritikerne forsøker han å påtvinge andre amerikanere ikke bare sin tro, men også sin egen fortolkning og religionsutøvelse.
12.Jeg vil, fremholder Reagan, fortelle Gromyko at vi ikke søker noen territoriell utvidelse og ikke forsøker å påtvinge andre vår vilje. men vi vil aldri mer la vårt forsvar forfalle.
13.Om situasjonen i Europa sa Shultz at forsøket på å påtvinge Europa en deling uunngåelig er en kilde til ustabilitet og spenning.
14.Samtidig forsøker invasjonsmakten å påtvinge den gjenværende befolkning et sovjetisk samfunnssystem som er like fremmed som det er uønsket.
15.Som det fremgår av utspillet fra kommunalråd Arne Kvalheim, har man på Ap.hold ennå ikke gitt opp håpet om å kunne påtvinge bydelen en trafikkplan som er direkte helse og livstruende, en plan Jon Lyng betegner som mindreverdig og dårlig !
16.Sosialministeren besvarte et spørsmål fra Kjell Bohlin (a), Telemark, som ville vite med hvilken juridisk og moralsk rett departementet kan påtvinge fylker en legeavtale de ikke vil ha, ved å true med å holde tilbake vedtatte rammetilskudd til helsesektoren.
17.Striden om legeavtalen kommer også opp i Stortinget onsdag og det er Kjell Bohlin (a) som ønsker å vite hvilken moralsk og juridisk rett Sosialdepartementet har til å påtvinge fylkene en legeavtale de ikke vil ha, ved å true med å holde tilbake vedtatte rammetilskudd til helsesektoren.
18.Så langt har partiledernes forsøk på å påtvinge kandidatene en fredsavtale bare resultert i nye bitre utfall.
19.Tanken om en internasjonal avantgarde eller en internasjonal stil (i arkitekturen) fortoner seg efter 70årenes leting efter" røtter" som universalistisk og sentralistisk, utsprunget av en teknologisk, ja endog eurosentrisk fornuft, som vil påtvinge sin modell overalt uten hensyn til forskjeller og anderledeshet.
20.Vi vet at prisen for å påtvinge andre vår makt og vår tro, er at de kanskje vi påtvinge oss sin makt og sin tro, fremholdt Cuomo.
21.Å påtvinge et folk slike betingelsr i demokratiets navn er å frata dem deler av den frihet de kjemper for, sa Duarte.
22.Det er blitt påstått at Hans Petter Lundgaard vil påtvinge oss andre sitt eget livssyn ?
23.N.A.F. har ingen midler til å påtvinge en bedrift AKANsystemet, men vi kan motivere ledelsen til å vise ansvar og tilby hjelp, sa Terje Due Strand.
24.De kan enten starte en krig eller bruke sin overlegenhet til å påtvinge andre sin vilje.
25.De to siste årene har Noregs Mållag gått til aksjon overfor departementet og stortingsrepresentanter for å få støtte for noe som i realiteten betyr å påtvinge barn fra bokmålshjem nynorsk som opplæringsmål.
26.Den britiske NordIrlandminister Douglas Hurd rykket umiddelbart ut, og hevdet at den britiske regjering absolutt ikke vil prøve å påtvinge protestantene en felles irsk løsning mot deres vilje.
27.Denne vil i sin sannsynlige konsekvens slå bena under prinsippet om retten til å være uorganisert og derved påtvinge den uorganiserte en lockoutsituasjon.
28.Det er vel ikke i tråd med god, norsk demokratisk holdning å diktere, påtvinge oss uønskede løsninger, men det begynner å ligne vanlig samferdselspolitikk.
29.Det innebærer at departementet i tråd med Stortingets ønsker er tilhenger av en mild form for pasientstyring og ikke ønsker å påtvinge pasienter innleggelse i bestemte sykehus, fremholder Hauge overfor Aftenposten.
30.Det kan enten skape en krig eller bruke sin overlegenhet til å påtvinge andre sin vilje.
Similar words

 
 

påtvinge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) påtvingepåtvingendepåtvunget
Indikative
1. Present
jegpåtvinger
dupåtvinger
hanpåtvinger
vipåtvinger
derepåtvinger
depåtvinger
8. Perfect
jeghar påtvunget
duhar påtvunget
hanhar påtvunget
vihar påtvunget
derehar påtvunget
dehar påtvunget
2. Imperfect
jegpåtvang
dupåtvang
hanpåtvang
vipåtvang
derepåtvang
depåtvang
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde påtvunget
duhadde påtvunget
hanhadde påtvunget
vihadde påtvunget
derehadde påtvunget
dehadde påtvunget
4a. Future
jegvil/skal påtvinge
duvil/skal påtvinge
hanvil/skal påtvinge
vivil/skal påtvinge
derevil/skal påtvinge
devil/skal påtvinge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha påtvunget
duvil/skal ha påtvunget
hanvil/skal ha påtvunget
vivil/skal ha påtvunget
derevil/skal ha påtvunget
devil/skal ha påtvunget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle påtvinge
duville/skulle påtvinge
hanville/skulle påtvinge
viville/skulle påtvinge
dereville/skulle påtvinge
deville/skulle påtvinge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha påtvunget
duville/skulle ha påtvunget
hanville/skulle ha påtvunget
viville/skulle ha påtvunget
dereville/skulle ha påtvunget
deville/skulle ha påtvunget
Imperative
Affirmative
dupåtving
viLa oss påtvinge
derepåtving
Negative
duikke påtving! (påtving ikke)
dereikke påtving! (påtving ikke)
Your last searches