Norwegian-German translation of privatisere

Translation of the word privatisere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

privatisere in German

privatisere
foretakverb privatisieren
More examples
1.Det er merkelig at det sosialistiske studentflertall velger å privatisere deler av bedriften, sier hovedtillitsvalgt for de LO organiserte, Janne OLsen.
2.Høyrebølgen har ført med seg en iver efter å privatisere, også på helsetjenestens område - et særlig følsomt område.
3.Studentflertallet har satt seg som mål å privatisere deler av bedriften som bokhandel, reisebyrå og varehus innen 1. januar 1985.
4.Arbeiderpartiet og Venstre går igjen sammen om en sterk kritikk av Høyres og Regjeringens ønsker om å privatisere visse deler av kommunenes og fylkenes virksomhet.
5.Bakgrunnen for streiken er at det sosialistiske studentflertall i Samskipnadens hovedstyre går inn for å privatisere Samskipnadens underavdelinger til aksjeselskaper.
6.Derfor må vi privatisere og få omsorgsarbeidet tilbake til nærmiljøet.
7.Dertil, erklæres det, kommer fagbevegelsen til å motsette seg alle forsøk på å nedbygge eller privatisere deler av det offentlige helsevesen.
8.Det er Universitetenes Reisebyrå, dagligvareforretningene og Universitetsbokhandelen studentene nå ønsker å privatisere.
9.Det er heller ingen som vil privatisere viktige fellesoppgaver.
10.Det er rimelig at industriministeren vil slippe å" gå jernbyrd" lenger, og søker nye utveier for å trygge de statlige bedrifter, blant annet ved å privatisere dem.
11.Det sosialistiske studentflertall i Studentsamskipnadens hovedstyre går inn for å privatisere samskipnadens underavdelinger til aksjeselskaper.
12.Dette arbeidet omfatter en øket innsats for å reformere lover og forskrifter, utvikle bruken av EDB og vurdere muligheten for å privatisere deler av den virksomhet som idag drives i det offentliges regi.
13.Direktør Bayly hevder at British Gas Corporation, som den konservative regjering ønsker å privatisere igjen, oppgir alfor lave overslag over gassreservene i den britiske Nordsjøsektor.
14.Fremfor å privatisere har man heller ønsket å forbedre den offentlige helsetjenesten.
15.Høyrebølgen, blir det sagt, har ført med seg en iver efter å privatisere også på dette følsomme område.
16.Lord King fremholder at selskapet nå er i en så god økonomisk situasjon at selskapets aksjer vil bli meget attraktive når det er meningen å privatisere flyselskapet om et års tid.
17.Man kan for eksempel privatisere skifter ved at bankene i større grad trekkes inn i regnskap og booppgjør, mens Advokatforeningen kan overta arbeidet med å utstede advokatbevillinger og autorisasjoner av advokatfullmektiger.
18.Mange har uklare forestillinger om hva det egentlig vil si å privatisere, og om hva man vil oppnå og hva privatiseringstiltak vil si i praksis.
19.Og vil man" tvinge" politikerne til å privatisere oppgaver, viser det seg svært vanskelig å oppnå enighet om klare løsninger.
20.Også godstrafikken over Kanalen ble rammet fra natt til lørdag, fordi sjømannsforbundet protesterer mot regjeringens beslutning om å privatisere Sealink, som driver rutene.
21.Problemstillingen er ikke relevant her i landet med mindre man da først ønsker å privatisere det offentlige skoleverket.
22.Thatcherregjeringen skal nå privatisere denne etaten som et ledd i sitt arbeide med å avmonopolisere teletjenestene i Storbritannia og legge forholdene til rette for fri konkurranse.
23.VI vil ikke være med på en politikk som fører til at vi må bygge ned velferdssamfunnet og privatisere viktige fellesoppgaver, sa Gro Harlem Brundtland da Arbeiderpartiets landsstyre igår kom sammen til et to dagers møte i Tønsberg.
24.Vi ønsker ikke å privatisere for privatiseringens egen skyld, men å privatisere når dette er fordelaktig.
25.lar seg privatisere !
26.Astrid Gjertsen refererte til pågående" buskagitasjon" fra Arbeiderpartiet om at Regjeringen legger opp til å rasere offentlig virksomhet og privatisere hele helsevesenet.
27.Chukakuha er også imot planene om å privatisere de statlige jernbanene, som har gått med store underskudd de siste 20 år.
28.De LOorganiserte i Televerket har vedtatt å gå til en times politisk streik 6. mai. Streiken er en protest mot forslaget om å privatisere viktige deler av teletjenstene i Norge.
29.Den britiske regjering bebudet ifjor å privatisere selskapet tidlig iår, men det er utsatt til man har fått en løsning på Lakerkravet.
30.Den franske storbanken har vært nasjonalisert i lengre tid, men i den franske debatten er det nå de som går inn for at man igjen skal privatisere bankene.
Similar words

 
 

privatisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) privatisereprivatiserendeprivatisert
Indikative
1. Present
jegprivatiserer
duprivatiserer
hanprivatiserer
viprivatiserer
dereprivatiserer
deprivatiserer
8. Perfect
jeghar privatisert
duhar privatisert
hanhar privatisert
vihar privatisert
derehar privatisert
dehar privatisert
2. Imperfect
jegprivatiserte
duprivatiserte
hanprivatiserte
viprivatiserte
dereprivatiserte
deprivatiserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde privatisert
duhadde privatisert
hanhadde privatisert
vihadde privatisert
derehadde privatisert
dehadde privatisert
4a. Future
jegvil/skal privatisere
duvil/skal privatisere
hanvil/skal privatisere
vivil/skal privatisere
derevil/skal privatisere
devil/skal privatisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha privatisert
duvil/skal ha privatisert
hanvil/skal ha privatisert
vivil/skal ha privatisert
derevil/skal ha privatisert
devil/skal ha privatisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle privatisere
duville/skulle privatisere
hanville/skulle privatisere
viville/skulle privatisere
dereville/skulle privatisere
deville/skulle privatisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha privatisert
duville/skulle ha privatisert
hanville/skulle ha privatisert
viville/skulle ha privatisert
dereville/skulle ha privatisert
deville/skulle ha privatisert
Imperative
Affirmative
duprivatiser
viLa oss privatisere
dereprivatiser
Negative
duikke privatiser! (privatiser ikke)
dereikke privatiser! (privatiser ikke)
Your last searches