Norwegian-German translation of produktiv

Translation of the word produktiv from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

produktiv in German

produktiv
økonomiadjective produktiv
Synonyms for produktiv
Derived terms of produktiv
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg er forholdsvis flink til å organisere mitt yrkesliv - og kan nok regnes som produktiv, ja, sier forfatteren med kledelig beskjedenhet gjemt bak sitt lune og lure smil.
2.ASEA, ASTRA, Ericsson, Electrolux, Saab Scania og mange flere er eksponenter for strategien bak produktiv kapitalisme.
3.Av det totale arealet ved" Evje øst" på 30 000 dekar er ca. 20 000 dekar produktiv skog og 320 dekar er dyrket eller dyrkningsjord.
4.De færreste her hjemme er vel klar over at Sakharov til tross for den isolasjon, de umenneskelige lidelser og de sykdommer Gorkijeksilet har påført ham utrolig nok har vært meget produktiv i denne mest tragiske fasen av sitt liv.
5.De siste årene har det vært stille fra Bad Company og Rodgers har ikke vært synderlig produktiv.
6.Dens sluttresultat er en mer produktiv anvendelse av bedriftenes verdier.
7.Dersom oljeepoken er i ferd med å legge forholdene best til rette for den spekulative delen av kapitalstrømmene, behøver ikke engang Finn Lieds visjonære innsatspakke bli måloppfyllende for at vi skal få en norsk modell av produktiv kapitalisme.
8.Det fører til et urettferdig skattesystem når progresjonen blir så høy at folk er mer opptatt av hvordan de skal unngå skatten enn av produktiv virksomhet.
9.Dette er det motsatte av en produktiv gjenbruk eller opparbeidelse av tradisjonen.
10.Direktør Per Kroken ved Standard forklarer dette med at selv ikke japanerne har en så produktiv sjøkabelfabrikk som STKfabrikken i Halden.
11.Efter de opplysninger Norsk Brannvern Forening har fremskaffet, brant ialt 8000 dekar produktiv skogsmark og annen utmark i 1982.
12.Eftersom den godeste Møller er svært så produktiv, ser han det som en fordel å spre seg på flere forlag.
13.Einar Førde, Arbeiderpartiets viseformann, rykket igår ut i Arbeiderbladet og sa at de samlede skattelettelser til kapitalsterke beløper seg til milliarder, og at disse lettelsene ikke har hatt noen gunstig innvirkning på produktiv virksomhet.
14.En hovedoppgave må være å investere i fastlandsNorge for å gjøre denne industrien mest mulig produktiv og konkurransedyktig.
15.En produktiv komponist har Johnsen vært, med 12 symfonier, 6 konserter, 3 strykekvartetter og annen kammermusikk, foruten operaen" Legenden om Svein og Maria" som ble oppført av Den Norske Opera i 1973 / 74.
16.En særlig produktiv arbeider kan idag tjene det dobbelte av kameraten, som arbeider ved siden av ham, men i et langsommere tempo.
17.Fellestrekket for en rekke av våre forslag har vært å bedre foretaksklimaet ved å gjøre det mer attraktivt og lønnsomt å skape ny produktiv virksomhet, og stimulere tilgangen på slik kapital som er nødvendig for å satse på nye risikofylte områder, sa Osmundsen og minnet om skattelettelsene, aksjesparing med skattefradrag, tiltak som letter kjøp og salg av aksjer, avgiften ved nytegning og forhøyelse av aksjekapital og økningen av avsetningene til konsolideringsfondet.
18.For Dagfinn E. Kjeholt er en produktiv maler, og han lager selv de fleste av rammene som skal til for å sette prikken over ien på et nymalt bilde.
19.Fra han tok embedseksamen til han døde i 1963, var han kontinuerlig produktiv.
20.Gerd Kjølaas er født i Trondheim og begynte tidlig både å danse og å utdanne seg profesjonelt, åpnet senere skole i Oslo, var aktiv som danserinne og var en produktiv koreograf.
21.Gårdbrukeren på Romerike, med 500 mål dyrket mark under plogen og vel 3000 mål god, produktiv skog, kjører gjerne traktor en dag, for neste dag å forhandle om store summer i internasjonale finanskretser, eller kanskje han sitter som dommer frivillig i voldgiftsretter.
22.Han har hele tiden vært kunstnerisk leder og er en talentfull, produktiv koreograf.
23.Han var kanskje ikke det man kan kalle en produktiv kunstner, til det var han for kompromissløs overfor seg selv.
24.Her er en som ikke holder mål i hans produksjon.Hans Peterson er en produktiv forfatter som kan skrive gode bøker.
25.Hva er så produktiv kapitalisme for et nytt begrep, vil mange spørre.
26.I den kaotiske økonomiske situasjonen som Reagan arvet fra Carteradministrasjonen i 1980, følte jeg at å bruke penger på programmer som bare bidro til å blåse opp det føderale byråkratiet og å sprenge budsjettet, ikke var produktiv politikk.
27.I en slik situasjon vil egoismen ikke bli omsatt i produktiv virksomhet på markedet, men vil kunne gi seg utslag som skader andre.
28.Jeg har vært veldig produktiv denne perioden.
29.Litteraturkritikere og forskere karakteriserte Tikkanen som en utrettelig, produktiv og utrolig rask skribent og tegner.
30.Lov til ikke å være produktiv og rasjonell bestandig, til ikke å måtte prestere noe hele tiden.
Your last searches