Norwegian-German translation of produktivitet

Translation of the word produktivitet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

produktivitet in German

produktivitet
industrinoun Produktivität [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Økt produktivitet gjennom automasjon.
2.Det må efterhvert gå opp for bedriftsledere at den sammenføyningsteknikken som brukes, går ut over deres lønnsomhet og produktivitet.
3.En slik vekst i produktivitet og effektivitet er bare mulig i den grad personalet i helsesektoren lykkes i å gjennomtenke sin rolle i dagens og morgendagens situasjon, sier Sørland.
4.Et mer formalisert samarbeide Horten Verft og Kaldnes kan gi store besparelser og øket produktivitet ?
5.Haugesunds Mekaniske Verksted A / S fortjener prisen fordi bedriften i en tid med sterk omstrukturering innefor næringen har satset på opplæring for å øke produktivitet og konkurranseevne, spesielt opplæring av ungdom, sier N.A.F.s arbeidsutvalg i sin begrunnelse for tildelingen.
6.I land med lavere kostnadsnivå, har verkstedindustrien tatt i bruk mer moderne teknologi og oppnådd langt høyere produktivitet, legger han til.
7.Kapitalmarkedet er der, og disse statsbedriftene har ved sin omstrukturering fått høyere produktivitet og er innrettet på et voksende marked.
8.LO er positiv til et samarbeide om økt produktivitet og vedkjenner seg sitt ansvar, men Regjeringen har også et ansvar til å bidra til at produktivitetsarbeidet ivaretas, heter det bl.a. i brevet til Industridepartementet.
9.Legg opp til omgivelser som efterstreber lykke, og vi vil få bedre produktivitet i det 21. århundre.
10.Nykunnskaper til teknologer for økt produktivitet.
11.Vi kan bare redusere arbeidsledigheten gjennom kontroll av inflasjonen, økt produktivitet og bedring av næringslivets konkurranseevne, sier direktør Sverdrup.
12.Vi vet at det i senere tid har gått nedad bakke med vår produttivitet, samtidig med at altså myndighetene ikke lenger ser seg råd til å opprettholde et eget norsk institutt for produktivitet.
13.Vi vil minne Pål Kraby om at våre lokale lønnsforhandlinger bare har vært med på å skape øket produktivitet og igjen gode økonomiske forhold ved bedriften.
14.Vi vil minne Pål Kraby om at våre lokale lønnsforhandlinger bare har vært med på å skape økt produktivitet og ingen gode økonomiske forhold ved bedriften.
15.Øket oljeproduksjon og bedret effektivitet og produktivitet er hovedårsakene til at overskuddet gikk opp i 1983, sier Phillips styreformann William C. Douce.
16.Administrerende direktør Pål Kraby i Norsk Arbeidsgiverforening sa i en kommentar fredag at lønnstillegget virker høyt, men uttrykte samtidig forståelse for betydelige tillegg i bedrifter med god produktivitet og økonomi.
17.All sannsynlighet taler for at vi også kan forvente økt produktivitet ved nedsatt arbeidstid - også ved en reduksjon fra åtte til f.eks. seks timer.
18.Allerede nå kan bedriften skilte med økt produktivitet, men den må bedres enda mer for å nå lønnsomhetsmålet.
19.Alt dette gjør" produktivitet" til et mer omfattende begrep enn for 20 år siden, sier Thorsrud.
20.Alt nu er ekspertene enige om at høy produktivitet hindrer økende inflasjon, sa Riggs.
21.Arbeidstagerne vil ha lokal forhandlingsrett hvor det enkelte kontors lønnsomhet og produktivitet skal være grunnlaget for forhandlingene.
22.At arbeiderne kjemper for sin sak, dvs. stadig økende lønn, nesten uansett hvordan det ellers går med produktivitet, effektivitet og bedriften ellers, er forsåvidt greit nok.
23.At høyere produktivitet skal gi grunnlag for høyere lønn, er blitt vanlig akseptert på arbeidsgiversiden og arbeidstagersiden.
24.Bakke understreket at Norges konkurranseevne bare kan holdes oppe og forbedres ved øket produktivitet.
25.Blant de fordelene nordmennene finner i Minnesota er stabil arbeidsstyrke som skilter med høy produktivitet og lite sykefravær.
26.Blant dem er lav produktivitet, stort forbruk av energi og materialer, mangelfulle forsyninger med forbruksvarer og dårlig konkurranseevne på verdensmarkedet.
27.Bolig og eiendomsbeskatningen er viktig i en fortsatt positiv utvikling for produktivitet og mindre arbeidsledighet, spesielt i tettbebyggede strøk av landet.
28.Både produktivitet og arbeidsmiljø blir dermed skadelidende.
29.Cand. oecon. Trond E. Bakke har i Aftenposten 9 / 884 noen betraktninger om innføring av overskuddsdeling som et ledd i en bedrifts bestrebelser for økt produktivitet.
30.DEN giv Regjeringen og Industridepartementet for sin del stiller i utsikt, er med andre ord spesielt innrettet på bedrifter og lokalsamfunn hvor man er villig til å sanere ulønnsomme arbeidsplasser, satse på øket produktivitet eller på utvikling av nye produkter og mer offensiv markedsføring, for bare å nevne noen momenter.
Your last searches