Norwegian-German translation of prosess

Translation of the word prosess from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prosess in German

prosess
naturnoun Vorgang [m]
  kjeminoun Verfahren [n]
  rettsvitenskapnoun Rechtssache [f], Rechtsfall [m], Prozess° [m], Sache [f], Streitigkeit [f], Rechtsstreit [m], Gerichtsverfahren [n]
Synonyms for prosess
Derived terms of prosess
Anagrams of prosess
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeidet i folkevalgte utvalg må kobles mer direkte inn i den politiske prosess i partiet, med vekt på oppfølging av program og vedtak," skriver gruppen.
2.Den politiske prosess i Arbeiderpartiet er alt for bred til at noe enkeltmenneske kan manipulere seg fram eller manipulere oss fram til et bestemt standpunkt i saker som engasjerer så bredt som nettopp spørsmålene om atomfrie soner i nordisk område og hele den såkalte rakettsaken, og selv i de sakene der Treholt hadde et særskilt ansvar, var jo virkeligheten at det var mange andre dyktige og selvstendige mennesker som spilte en minst like sentral rolle.
3.Ebbing illustrerer nokså klart at sammenslåing av DNA og SV ikke vil bli noen enkel prosess.
4.I forbindelse med Arne Treholtsaken er det viktig å presisere at selv om Arne Treholt skulle ha engasjert seg i den politiske prosess for å fremme synspunkter som SovjetUnionen var interessert i, innebærer ikke dette at andre som delte disse synspunkter, også delte Arne Treholts motiver eller at de ble manipulert av ham", skriver Holst.
5.Bare det vil gi en ny vitalisering av de private krefter som nå en gang må drive den økonomiske prosess.
6.Den prosess som nå nærmer seg avslutning, har omfattet medarbeidere i samtlige programavdelinger og kolleger på våre 17 distriktskontorer.
7.Denne prosess er ikke egnet til å få frem sannheten, uttalte hun.
8.Denne virksomheten har startet en prosess og påvirket anstaltene til å følge opp efter de ni ukene, sier Rune Strand, idrettsfaglig leder av treningssentret.
9.Det er en ensom prosess å stå på et atelier og male bilder.
10.Det er en kontinuerlig prosess.
11.Det er ikke tale om noe gjennombrudd, men snarere om innledningen på en prosess som vil bli vanskelig, ta lang tid og som kanskje kan gi resultater.
12.Det har lykkes regimet å innlede en prosess preget av store økonomiske og politiske reformer, heter det i rapporten til Kongressen.
13.Det har vært en lang prosess.
14.Dette er en politisk prosess hvor bevismaterialet er spinkelt.
15.Efter to og et halvt års ubegrunnet fengsling forlanger han enten betingelsesløs løslatelse eller en prosess.
16.En prosess må komme i gang mellom Sovjet og USA.
17.En viktig fordel i tillegg til de økonomiske er at mens kraftutbygging er en kortvarig prosess med konsentrerte arbeidsplasser, kan energiøkonomisering gjennomføres over lengre tid og med arbeidsplasser spredt over hele landet.
18.Honduras er rede til å innlede en slik prosess imorgen, forutsatt at det er tale om gjensidighet.
19.Hos oss har likestillingskampen på godt og vondt vært en statstro prosess som blant annet har gitt oss et likestillingsombud.
20.I den skapende prosess er du med i et kollektiv av fagfolk, du er avhengig av så mange underveis.
21.Jeg er redd for at alt som er bygget opp, og tross alt en stabilisering av demokratisk prosess under oppbyggingen av dette store og imponerende landet, nå vil kunne få et tilbakeslag, sier Jakob Aano.
22.Jeg har alltid vært konservativ, men overgangen fra Senterpartiet til Høyre er et resultat av en lang prosess, sier Godal, som ble høyst overrasket da første runde i nominasjonsprosessen bragte hans navn i fokus.
23.Jeg kan bare si at noe er på gang, men det er en vanskelig prosess.
24.Jeg kan ikke bedømme det på generelt grunnlag, men hva meg selv angår, ser jeg på det som fortsettelsen av en fullstendig lovløs prosess.
25.Jeg krever en prosess for å bevise at jeg er uskyldig, fremholdt han.
26.Jeg ser på ledelse som en prosess, et teamarbeide.
27.Jeg synes det er veldig sårt at en så klok mann som Georg Apenes skal sitte igjen med dette inntrykket av en prosess som er skjedd i partiet.
28.Mange ser vel på aldring som en negativ og nedbrytende prosess.
29.Men det er en lang prosess, mannen gir ikke frivillig fra seg vundne skanser.
30.Mens det tidligere har vært sterk motstand mot og snakk om streik på grunn av planer om omlegning i retning av øket effektivitet, er etatens stab nå selv i gang med en slik prosess.
Your last searches