Norwegian-German translation of registrere

Translation of the word registrere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

registrere in German

registrere
bilerverb anmelden
  tekniskverb anzeigen
Synonyms for registrere
More examples
1.Aksjon skolevei" ble innledet sommeren 1979, og elever, foresatte og lærere ved skolene gjorde en stor innsats med å registrere problemer på elevenes skolevei og foreslå sikringstiltak.
2.Det tar 15 minutter å registrere en firmaendring ved en domstol, og 280 dager ved en annen.
3.Efterat Per Busk ble overført til E2 (på Tunga) slik at han kunne delta i det vanlige fellesskap (han satt først isolert) i fritiden, kunne man raskt registrere hans negative aktivitet blant de innsatte.
4.Plasterlappen" øverst til høyre er en av flere som ble satt opp i 1981 for å registrere eventuelle utvidelser.
5.Vi ga, om ikke så det sved, og vi kan registrere at Amnestyinnsamlingen ble en suksess.
6.Beslutningen om ikke å registrere våre kandidater, kan tolkes som en avgjørelse om ikke å delta i valget, sa Agustin Jarquin, leder for det kristeligdemokratiske partiet som tilhører koalisjonen og støtter Cruz.
7.Da vi skulle kartlegge hver enkelt kandidats motivasjon for å søke opptak i etaten, kunne vi med interesse registrere at svært mange iår mente at muligheten for fast arbeide var av størst betydning.
8.Dersom vi ser noe bakover i tiden, kan vi registrere at det er skjedd adskillig på dette området gjennom 70årene, sa Marit Rotnes som nevnte opprettelse av nye distriktsavdelinger som f. eks. Statistisk Sentralbyrås avdeling på Kongsvinger, og vi har fått bra utvikling regionalt med delegering som miljøavdelingene ved fylkesmannsembedene, for å nevne noen eksempler på typer av lokaliseringer.
9.Det er fantastisk å registrere at Staten som arbeidsgiver ser bort fra sitt eget arbeidsgiveransvar og forsøker å benytte statsoppgjøret til å få gjennomført det som nærmest må kalles et lønnsdiktat, sa formannen i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Seksjon Stat, Erling Petter Roalsvig, da han igår åpnet organisasjonens representantskapsmøte i Oslo.
10.Det er klart at det er grenser for hvor lenge man f.eks. kan kalke sure fiskevann, sier Wickstrand, som mener nå å kunne registrere en langt mer offensiv holdning til miljøvern generelt innen EDU enn tidligere.
11.Det er nok en tendens til helst bare å registrere kravet om betaling for samfunnsydelsene.
12.Det er også tilfredsstillende å registrere at Regjeringen nå vil innkalle 1000 flere vernepliktige mannskaper til førstegangstjeneste enn det som var forutsatt.
13.Det er tankevekkende å registrere den økende uoverensstemmelsen mellom parti og velgere.
14.Det er tilfredsstillende å registrere at Regjeringen også i 1985 sterkt har prioritert ungdomspolitiske spørsmål.
15.Det er vanskelig å motsi dem som hevder at selen, som enhver mor, lider av å miste sitt avkom, selv om vi ikke kan registrere det.
16.Dette er interessant å registrere på tampen av Venstres tilværelse, repliserte Steenstrup.
17.Disse bøkene representerer et høyt nivå, og det er fin standard på norske bøker, noe vi har kunnet registrere i flere år nå, så vi ligger fullt på høyde med de øvrige nordiske land både hva design og teknisk utførelse angår, sier Harald Nilsen.
18.Du får ta og registrere deg som selvstendig næringsdrivende, foreslår hun velvillig.
19.En av hovedårsakene til at vi nå samlet sett kan registrere en gledelig nedgang i antall tyverier, er at næringsdrivende idag sikrer sin virksomhet mot innbrudd adskillig bedre enn tidligere.
20.En del av forklaringen på den store, skjulte arbeidsledighet er at ungdom som ikke har hatt arbeide tidligere, må registrere seg fire ganger på arbeidskontoret før de blir med i statistikken over arbeidsløse, sier Haaland.
21.Erfaringen sier likevel at de som kommer hit, lar seg registrere og holder kontakten en stund, de får noe å gjøre.
22.I boksene har vi montert datamaskiner som ved hjelp av følere i veibanen kan registrere hva slags biler som passerer veipunktet og tidspunktet for passeringen etc.
23.Jeg tror det er viktig å satse mer på å registrere de ungdommene som lett kan bli narkotikamisbrukere, og sette i gang tiltak for dem før de er blitt avhengige, sier han.
24.Min klient forstår betydningen av å sikre og registrere dokumentene, som har historisk verdi, og han stiller nå i første omgang ingen økonomiske betingelser.
25.Målet er å registrere alle offshoreulykker over hele verden, sier Enghaug.
26.Nå få organisasjonen bedre tid til å registrere og behandle de mange" neikortene" som strømmer inn til Osloavdelingen.
27.Selv om siste år har vært usedvanlig hektisk og aktivitetspreget for Norges speiderforbund, har man fortsatt kunnet registrere en svak medlemsnedgang.
28.Sett fra Varefaktasiden og fra et opplæringssynspunkt er det av betydning å registrere at merkeeffekten er enorm.
29.Siden sandinistene ikke har svart positivt på kravet om en nasjonal dialog som innbefatter de antisandinistiske opprørsgruppene, har opposisjonen bestemt ikke å registrere sine kandidater, sa Arturo Cruz.
30.Så lenge vi kan registrere tilbake i tiden, har vi ikke hatt så mange besøkende i løpet av en dag.
Similar words

 
 

registrere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) registrereregistrerenderegistrert
Indikative
1. Present
jegregistrerer
duregistrerer
hanregistrerer
viregistrerer
dereregistrerer
deregistrerer
8. Perfect
jeghar registrert
duhar registrert
hanhar registrert
vihar registrert
derehar registrert
dehar registrert
2. Imperfect
jegregistrerte
duregistrerte
hanregistrerte
viregistrerte
dereregistrerte
deregistrerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde registrert
duhadde registrert
hanhadde registrert
vihadde registrert
derehadde registrert
dehadde registrert
4a. Future
jegvil/skal registrere
duvil/skal registrere
hanvil/skal registrere
vivil/skal registrere
derevil/skal registrere
devil/skal registrere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha registrert
duvil/skal ha registrert
hanvil/skal ha registrert
vivil/skal ha registrert
derevil/skal ha registrert
devil/skal ha registrert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle registrere
duville/skulle registrere
hanville/skulle registrere
viville/skulle registrere
dereville/skulle registrere
deville/skulle registrere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha registrert
duville/skulle ha registrert
hanville/skulle ha registrert
viville/skulle ha registrert
dereville/skulle ha registrert
deville/skulle ha registrert
Imperative
Affirmative
duregistrer
viLa oss registrere
dereregistrer
Negative
duikke registrer! (registrer ikke)
dereikke registrer! (registrer ikke)
Your last searches