Norwegian-German translation of regne ut

Translation of the word regne ut from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regne ut in German

regne ut
prisverb ausrechnen
Synonyms for regne ut
Anagrams of regne ut
Examples with translation
Det kommer til å regne snart, bare se på de mørke skyene.
Similar words

 
 

More examples
1.Blant annet mener de å kunne regne ut hvor langt fra vinduet drapsmannen har stått.
2.Forbrukerne kommer til kort når de skal regne ut hvilke tilbud som lønner seg.
3.Jeg hadde aldri trodd at han skulle være så god til å regne ut variantene, sier Simen.
4.Skipsføreren innrømmet ganske fort forholdene, og han hjalp meg med å regne ut efterkravet som skulle fremsettes overfor rederiet efterat lossemannskapet i Lillesand iverksatte boikott mandag middag.
5.Som du vel kan regne ut, hun er seks måneder på vei.
6.Vi må til enhver tid regne ut hvilke næringssalter plantene behøver, for det er viktig at tiden fra blomstring til moden fruk blir så kort som mulig, forteller Espedal.
7.Byggekunst er gjenoppstått efter årtier med pietetsfullt arbeide ; du kan regne ut at de siste ruinhaugene vil være borte en gang i neste århundre.
8.Da fremlegges statsbudsjettet, og oljeselskapene tar frem sine tabeller for å regne ut dollarens innflydelse på oljemillionene, sier NAFdirektøren.
9.De (myndighetene) måtte vel kunne regne ut på sine fem fingre at jeg med mine 59 år og en sikker eksistens her, at jeg ikke kunne tenke på å...
10.Det eneste vi ikke klarer å regne ut, er hva skatten slår ut av virksomhet, hva den dreper på sin vei, og hva den hindrer i å vokse opp.
11.Det er ikke vanskelig å regne ut hva dette egentlig koster.
12.Det er naturligvis en kontinuitet bakover, generasjonene griper inn i og har overlappet hverandre, og slik mener Elo at han har kunnet regne ut ratingnivået endog helt tilbake til et godt stykke inn i forrige århundre iallfall med et visst slingringsmonn.
13.Det programutkast som nå er utsendt til debatt blant medlemmene inneholder få eller ingen konkrete krav som gjør det mulig å regne ut hva det vil koste å gjennomføre LOs intensjoner for å bedre de fagorganisertes levestandard.
14.Det som senket toppmøtet var ikke i første rekke en strid om kontanter selv om dette også var viktig - men om metodene for å regne ut om et land" betaler for mye" til EFkassen.
15.Eksakte besparelser er vanskelig å regne ut, men de ligger på mellom tre og fem millioner kroner, og det er fortsatt endel i reserve.
16.Enhver kan regne ut hva skattekommisjonens forslag vil bety i inntektsøkning.
17.For første gang benyttes en datamaskin for å regne ut maksimal økonomisk bruk av maskinparken under en militærøvelse.
18.Hotell - vrimmel Vi lar pressesjef i Disney - World, Charles Ridgway, regne ut for oss hva det vil koste en familie på to voksne og to barn å oppholde seg i Disney World en uke - altså seks overnattinger.
19.Høeg er den i Norge som har drevet lengst med pollenvarsling, og han forteller at man med utgangspunkt i kurven fra tidligere år, samt morgendagens værmelding og kunnskap om hvor langt man har kommet i blomstringen, kan regne ut hvor mye pollen det vil bli i luften dagen efter.
20.Høien og hans organisasjon er i disse dager opptatt av å regne ut de tap som bensinforhandlerne er påført av Norges AutomobilForbunds (NAF) boikott mot Shellstasjoner.
21.JEG satt bakerst i klassen og fulgte sånn halvveis med i matematikklærerens forklaring på hvordan vi skulle regne ut oppgavene som sto på tavla.
22.Lettere er det ikke med Edvard Munch, selv om man kan regne ut salgssummer.
23.Mens hun dekket bordet i den vesle bua på holmen, forsøkte Turi å regne ut hvor lang tid hun og Thomas turde avse til frokosten.
24.Noen vil kanskje mene at to prosent høres lite ut, men man skal ikke være særlig god i matematikk for å regne ut at en slik økning hvert år vil gi skremmende totaltall i årene fremover - hvis vi ikke makter å endre situasjonen.
25.Norbomutvalget har allerede latt flinke økonomer regne ut at disse skattefordeler er for store.
26.Når det gjelder alle andre krigsinvalide enn sjøfolk, er det Rikstrygdeverkets oppgave å se på 1946 som basisår og regne ut pensjonene efter vedkommendes mulige erversinntekt.
27.Og når man i Coliseums" nordre sving" må ut med 60 dollar billetten, så kan man regne ut hvor USA håver inn mest gull.
28.Sjømannsorganisasjonene er nå i ferd med å regne ut erstatningskravet, og efter det NRKDagsnytt erfarer, vil kravet ligge på nærmere ti millioner kroner.
29.Sparebankforeningen i Norge anbefaler medlemsbankene å gå over til enklere renteberegning på utlån for å gjøre det lettere for kunden å regne ut renten på lån på egen hånd.
30.Så kan man da spørre seg hvorfor gjenoppta den formen man forlot på slutten av 60tallet fordi rennene ble veldig langdryge og resultatene kompliserte å regne ut.
Your last searches