Norwegian-German translation of rette seg

Translation of the word rette seg from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rette seg in German

rette seg
oppførendeverb sich bessern, etwas wieder gutmachen°
Derived terms of rette seg
Examples with translation
Forholdene ligger til rette.
Når Tom ba Mary ta seg til rette, håpet han innerst inne at hun skulle gå til kjøkkenet for å ta oppvasken.
Similar words

 
 

More examples
1.Glimtvis geniale" var formuleringen fra en kritiker efter det første" Lørdagssirkuset", der de to unge damene plutselig tok hele det norske folk med et feiende stormkast, fikk praten til å stilne i stuene og folk til å rette seg opp i sofaen, neimen, i all verden, dette er jo gøy... !
2.Annonsørene må her rette seg efter markedsføringsloven, og må oppfylle de vilkår som er fastlagt av Markedsrådet.
3.Det vil rette seg i løpet av 1984, sier markedssjef Jan Østli i CBS.
4.En stor del av en efterspørselsøkning fra privat sektor vil med nåværende pris og kostnadsnivå dessuten rette seg mot import, og dermed begrense effekten på arbeidsmarkedet, påpekes det.
5.Firmaet vil rette seg spesielt mot de mindre norske bankene som kunder, sier Petter Neslein i Nevi til Aftenposten.
6.Rederiet må gjerne ta skipet ut i ikkedansk farvann, men hvis det skal seile i dansk innenriksfart, må rederiet rette seg efter danske bestemmelser, sier Gitte Thomsen.
7.ASEAN står i prinsippet fortsatt fast på kravet om at Vietnam må rette seg efter FNs resolusjon om Kampuchea, som krever at alle vietnamesiske styrker trekkes betingelsesløst tilbake, og at det holdes frie valg under internasjonal oppsikt.
8.Andersen uttalte at med det lønnsnivå Norge har idag, ville en stor del av en efterspørselsøkning rette seg mot import, og advarte også imot å tro at offentlig aktivitet kan økes så det monner på arbeidsmarkedet.
9.Arbeidstilsynet blir beskyldt for manglende evne og vilje til samarbeide, og for ikke å rette seg efter retningslinjer om samarbeide og samordning som er trukket opp i et felles sirkulære fra statsrådene Arne Rettedal og Leif Arne Heløe.
10.Bakgrunnen for lovforslaget er at enkelte kommuner, mange med radikale Labourflertall, ikke vil rette seg efter regjeringens anbefalte budsjettrammer.
11.Banksertifikatene vil langt på vei rette seg mot de store kundene på særinnskuddsmarkedet, men det vil bli et mer markedsorientert tilbud, påpeker banksjef Per Monsrud i Christiania Bank og Kreditkasse overfor Aftenposten.
12.Bygningsrådet sier at det ville sett det som naturlig at man i Staten var ekstra påpasselige med å rette seg efter gjeldende lover og forskrifter.
13.Da avtalen igår ble beskrevet av partenes forhandlingsledere, la Finn Bergesen jr. vekt på at Fiskarlaget er lovet at Staten i stor grad vil rette seg efter næringens ønsker med hensyn til fordelingen.
14.De som har valgt å stå utenfor av politiske grunner, fordi kampanjen nødvendigvis også må rette seg mot regimer som de har et ekstremt lojalitetsforhold til, har karakterisert seg selv, og satt seg utenfor diskusjoner om emnet.
15.De vil også rette seg inn mot interessene til lokalbefolkningen på Løten.
16.Den får Børre Knudsen nå rette seg efter.
17.Departementet har merket seg at skolen vil rette seg efter anmodninger om endringer, hvis departementet skulle mene at opplegg og planer ikke er tilstrekkelig.
18.Derimot er det all grunn til å se nærmere på antagelsene om at dette vil rette seg så snart USA får en ny demokratisk president.
19.Dersom offentlige sykehus skal rette seg mer efter pasientkrav om kvalitet, komfort og omsorg, vil en enda større del av budsjettet gå til akuttsykehusene - og følgelig mindre til funksjonshemmede, kronisk syke og eldre.
20.Det blir iallfall problemet dersom kommunen lojalt skal rette seg efter beslutningene i Kontaktutvalget for hovedstadsområdet.
21.Det er grunn til å anta at efterspørselen på boligmarkedet vil rette seg mot små og sentralt beliggende boliger, og ikke mot store boliger med dårlig forbindelse til offentlige kommunikasjoner.
22.Det er imidlertid vanskelig å fastslå hvor effektiv streiken er, men på arbeidsgiverhold i Storbritannias fire største havner London, Liverpool, Hull og Southampton, ble det gjort klart at det regnes med at havnearbeiderne der vil rette seg efter streikeordren.
23.Det hersker idag ikke et godt nok tillitsforhold mellom de to organisasjonene, noe som nok kan rette seg, sier Strand.
24.Det heter bare at avgjørelsen først og fremst skal rette seg efter hva som er best for barnet.
25.Det heter i beretningen at det kan synes som om det internasjonale sjømarked er på vei til å rette seg noe efter flere år med urealistisk lavt premienivå.
26.Det må rette seg raskt, for Ullern er havnet i en bunntrio sammen med Råde og KFUM - og trenger sårt poeng.
27.Det var helt klart at stykket var langt mer veltalende og overbevisende enn selve håndboken når det gjaldt å lære barna å rette seg efter reglene.
28.Dette prosjektet vil bare rette seg mot forholdet mellom fiskerimyndighetene og næringen, sier rasjonaliseringsdirektøren.
29.Dette vil Kreditkassen rette seg efter, selv om man vil legge an en profil som sikter seg inn mot bedriftskundemarkedet.
30.Dimensjoner og listenes antall får rette seg efter den størrelsen man ønsker å lage, men med en høyde på 55 cm og platediameter på 30 cm, vil 16 lister i dim.
Your last searches