Norwegian-German translation of sannferdig

Translation of the word sannferdig from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sannferdig in German

sannferdig
personadjective wahrheitsliebend
Synonyms for sannferdig
Similar words

 
 

More examples
1.Den sosialistiske realisme er den grunnleggende metode i sovjetisk skjønnlitteratur og litteraturkritikk og krever av kunstneren en sannferdig, historiskkonkret fremstilling av virkeligheten i dens revolusjonære utvikling.
2.Totenwald" - som nå foreligger i en ny utgave i Forbundsrepublikken - gir et bilde av de redsler mange ikke trodde på det er en bok uten patos, uten hevet stemme, uten angrep på noen, bare en høyst sannferdig og personlig skildring av hva en kunstner opplevde i det Herrens år 1938.
3.Å tegne et sannferdig bilde av en prostituert er meget vanskelig, for det er så nyansert.
4.Aina er nemlig verdensmester i sannferdig spåing !
5.Bildet kan ofte fortelle mer sannferdig om opphavsmannen enn intellektet, fordi dette siste så ofte brukes til å bortforklare det vi ikke vil se i øynene.
6.Det betyr fremfor alt at forfatterne må ha kjennskap til livet for å skildre det sannferdig i sine verker - ikke livløst, ikke bare som objektiv virkelighet, men nettopp i dets revolusjonære utvikling...
7.Det lyder sannferdig.
8.Et annet viktig trekk er definisjonens fremhevelse av realismen, kravet om at forfatterne skal gi en" sannferdig" fremstilling av virkeligheten.
9.Finn Carlings siste bok er ikke sannferdig, den er urimelig er nærmest å regne som en kort, belærende fortelling.
10.Går vi gjennom vårt regelverk systematisk og stiller dette spørsmål, så vil vi nok, hvis vi bare svarer sånn noenlunde sannferdig, temmelig fort finne hovedårsakene til våre aktuelle vanskeligheter, til arbeidsledigheten og kanskje også til inflasjonen.
11.Hver og en av aktørene bruker sin rolle til sannferdig meneskeskildring.
12.Høyesterett sier videre at ut ifra de saksforhold byretten finner bevist og har lagt til grunn for dommen, kan førstvoterende ikke se at de domfelte polititjenestemennene utsatte seg for straff ved å gi en sannferdig forklaring om episoden med arrestanten på Stavanger politikammer.
13.I mer enn en generasjon har hun skildret landsens mennesker og gitt dem en sannferdig verdighet.
14.Jeg tror at Hognestad tar feil av hvilket grunnlag et sannferdig og opplyst menneske idag må bygge sin virkelighetsforståelse på.
15.Men desto verre når den er sannferdig.
16.Politifullmektig Per Arne Johnsen ved politikammeret i Hammerfest sier til Finnmark Dagblad at historien høres fantastisk ut, men han kan forsikre at det er en helt sannferdig beretning.
17.Sammen med ca. 500 spåkvinner og menn fra hele verden konkurrerte hun om hvem som spådde mest sannferdig og hvem som dermed fikk flest kunder.
18.Sannferdig er kanskje det menneske som er villig til å lære å tyde sin avhengighet ?
19.Sannferdig i talløse varianter.
20.Slående nok er denne fabelen mer sannferdig enn noen av oss skulle ønske.
21.Utstyr lånes ellers ut fra museer og institusjoner for at deltagerne skal få et mest mulig korrekt og sannferdig bilde av hva utvandringen innebar.
22.Jeg tror alle menn har en iboende frykt for det kvinnelige fordi det er så sannferdig og så nær livet.
23.Andre sier han er briljant og sannferdig.
24.At de fleste land koster på seg en efterretningstjeneste, er noe de fleste av oss vil akseptere, men den bør opptre mest mulig ubemerket og sannferdig når den utsettes for offentlighetens lys.
25.Bildet av en kulturelt sett sulteforet lokalbefolkning er neppe sannferdig.
26.Da en av Steffens folk også la til, ikke helt sannferdig, at Steffen ved samme anledning hadde slått en annen berømthet, amerikaneren Jeff Sims, i gulvet, gjorde Hartmann på nytt store øyne.
27.Den ny tegning efterstreber et sannferdig bilde av den virkelighet INBY ville skape med sitt prosjekt i 1984, slik det ville fortone seg i vanlig synshøyde.
28.Den skotske underhusrepresentanten Tam Dalyell har utvilsomt vært drevet av sin egen konspirasjonsteor,i når han helt siden Falklands#krigen har forsøkt å presse informasjon om senkningen av" General Belgrano" ut av regjeringen - det forhindrer ikke at den enkelte representant og parlamentskomitéene har rett til å kreve en sannferdig forklaring av regjeringen.
29.Derfor har tilhengerne av en ubebygget Studenterlund gjentatte ganger tatt til orde for at en sannferdig modell bør settes opp.
30.Et vidne har ikke bare plikt til å forklare seg sannferdig, men også å fremkomme med alle opplysninger som har betydning for saken.
Your last searches