Norwegian-German translation of sette av

Translation of the word sette av from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sette av in German

sette av
reiseverb abfahren
Anagrams of sette av
Examples with translation
Det er ikke noe gøy på fjernsynet i dag, kanskje jeg skal sette på en DVD.
Sørg for å regelmessig sette sunn planteføde på menyen.
Både voksne og barn sliter med å sette ord på det vi ser i naturen.
Similar words

 
 

More examples
1.Iver Chaser" var i ferd med å sette av losen, da man hørte et kraftig smell forut, sier skipsreder Jan A. Bugge, som også er ansvarlig for driften.
2.De kan f.eks. sette av en planleggingsdag til å drøfte hvordan fagene og skolehverdagen kan forbedres i årene fremover.
3.For det første å sette av arealer til handel i sentrum, for det andre trenger vi tilgjengelighet og parkering i sentrum, miljø og trivsel er tredje faktor og endelig må kjøpmennene selv stimulere sin fantasi.
4.Vi kommer til å sette av 200 000 kroner til aktiviteten til våre klubber på Valle Hovin, forteller Kjell M. Marthinsen, formann i Oslo Cyklekrets.
5.Vi må sette av en av legene til øyeblikkelig hjelp hver dag, forteller Anne Lise Stadskleiv.
6.46 pst. av dem som hadde vært hos lege 34 ganger mente det var riktig å sette avtalen ut i livet, 43 pst. var imot, mens 10 pst. svarte" vet ikke".
7.70 pst. av dem som vanligvis er tilfreds med Regjeringens arbeide, mente det var riktig å sette avtalen ut i livet, mens 24 pst. var imot.
8.At besøkende kan sette av en hel dag er ikke mye sagt.
9.Bilister som vil være med på dette opplegget, bør sette av en hel uke.
10.Carlzon fremholdt at bl.a. forsikringsutbetalingene siste regnskapsår ga rom for at man nå kunne sette av dette beløpet som en reserve til betaling av lånene, i tilfelle dollarkursen fortsatt ville holde seg på dagens høye nivå.
11.Dette kan vi gardere oss mot ved å sette av penger på forhånd.
12.Er sluttinntekten i 190 000kroners klassen, må man som 30åring begynne å sette av 12,5 prosent av inntekten og gå enda raskere opp i det maksimale man har adgang til å sette av til egen pensjon, eller premiefond, og fremdeles få inntektsfradrag for beløpet.
13.Fiskarlaget er villig til å efterkomme Regjeringens ønske om å sette av midler til effektiviseringstiltak.
14.Hensikten med å sette av en viss pengesum, er at man skal kunne gi lærere med problemer en form for attføring.
15.Hvis de vil åpne for et slikt møte, mener jeg at det skulle være mulig å sette av et par timer til meg, sier Knudsen.
16.Hvis man skal få med seg alt det som hører med når man er på weekendferie, lønner det seg å sette av plass til litt søvn mellom slagene.
17.I forbindelse med den nye loven er det viktig å sette av ressurser til slagkraftig informasjon, mener kontorsjefen.
18.I stedet for å gå til nærmeste flyplass for å sette av passasjerene, skal flyverne såfremt det er mulig, begynne søk straks de får meldning.
19.I vårt videre arbeide må vi også sette av folk her hjemme til å arbeide med Japan.
20.Jeg må sette av spesielle tider til trening, og blir det ikke noe av da, er den økten tapt.
21.NGS vil aldri akseptere at elevene i en slik situasjon skal bli ilagt ekstraordinære" papirpenger" for at en forsvarlig undervisning kan fortsette, og henstiller til Kirke og undervisningsdepartementet og Stortinget om å sette av mer penger til dette formål.
22.Nytt er også forslaget om å sette av en halv million kroner som de samme instanser kan bruke til bestillingsverk fra norske komponister.
23.Nærradioene vil fortsatt sende selv om de blir stående uten TONOavtale fra årsskiftet, og vil sette av et fast beløp til betaling for musikk når ny avtale er klar.
24.Regjeringen besluttet fredag å sette av 25 millioner kroner for resten av året til 2500 praksisplasser for ungdom i offentlig og privat arbeide, og til 150 lærlingeplasser i statlige etater.
25.Selv om 17. mai er en gledens og festens dag, bør man også sette av tid til de mer høytidelige arrangementer.
26.Skal barna utvikle seg her, må de på eget initiativ sette av tid til danseskole, musikkøvelse eller gymnastikk og fotball på fritiden, og da er bare onsdag eftermiddag eneste mulighet.
27.TVselskapene som overfører engelsk fotball direkte, har måttet sette av penger til et fond som fotballforbundet administrerer, og som blir brukt i saker som denne.
28.Vår eftertraktede sangerinne Ingrid Bjoner har endelig funnet det mulig å sette av tid til en rekke opptredener i Norge.
29.Dette ga mersmak, nå skal vi sette av fredagene til fast badedag, sier guttenes mor, Ingrid Lian.
30.Drabantbyene med konsentrert blokkbebyggelse mangler denne variasjonen, og Oslo kommune bør passe på å sette av tomter til f. eks. terrassehus når de bygger nye bydeler med sterk grad av småhusbebyggelse, sier direktør Arnt Sundli i Kreditkassens Eiendomsavdeling til Aftenposten.
Your last searches