Norwegian-German translation of skissere

Translation of the word skissere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skissere in German

skissere
tegningverb die Umrisse zeichnen von, die Konturen zeichnen von, umranden
  planverb entwerfen, konzipieren
Synonyms for skissere
Anagrams of skissere
Similar words

 
 

More examples
1.Nå har vi benyttet anledningen til både å foreslå sproglige forenklinger og skissere juridiske endringer, sier juridisk konsulent i Forbrukerrådeet, Torfinn Bjarkøy til Aftenposten.
2.Bankforeningen svarte på denne utfordringen ved å skissere et opplegg hvor forretningsbankene ydet lån med lengre avdragstid og eventuelt delvis utsettelse av rentebetalingene de første årene av lånets løpetid.
3.Det er også denne gang uendelig mye lettere å påpeke at forutsetningene for den politikk Reagan forsøkte å føre i Libanon, var uholdbare, enn det er å skissere hva USA burde ha gjort.
4.Det skal skissere rammer for hva dette arbeidet bør inneholde og vurdere hvilken rolle skolen kan og bør spille her.
5.Det tiende økonomitoppmøtet mellom verdens syv ledende industriland vil neppe makte å skissere en løsning på våre dagers mest akutte økonomiske problem : gjeldskrisen for utviklingslandene.
6.Dette skjedde bl.a. ved en utvidet utgave av klubbavisen Stjerneverdenen, hvor redaktøren, Petter Stigar, sørget for å skissere interessante trekk fra klubbens historie og virksomhet idag, som tidligere nevnt.
7.Et slikt dokument må skissere hvilke tiltak Argentina er rede til å gjennomføre for å bringe økonomisk orden i sitt hus.
8.Han forsøker å skissere et helhetsbilde av det samfunn som kan oppnås ved å prioritere menneskelige, sosiale og miljømessige verdier foran materiell og økonomisk utvikling.
9.Han mente at rapporten la altfor sterk vekt på nasjonalistenes langsiktige mål, et gjenforenet Irland, uten å skissere hvorledes det kan oppnås med protestantenes godkjennelse.
10.Hygen reagerer på det menneskesyn jeg har forsøkt å skissere.
11.I en artikkel som kunne ha vært interessant hvis han hadde hatt plass til mer enn å skissere temaet, omtaler programredaktør Rolf Brandrud europeerens tre måter å møte den tredje verden på : som oppdrager, eventyrer og pilegrim.
12.I tidligere innlegg har jeg prøvd å skissere mitt syn på den økonomiske utvikling i 1970 og 80årene.
13.I tillegg til å skissere opp planene for nybygget, har plankomiteen foreslått en utbedring og oppussing av Brambanigården for 7,9 millioner og opppussing av rådhuset for 2,6 millioner.
14.Jeg har kort forsøkt å skissere hvorfor de frie markeder står for meg som en verdi.
15.Jeg skal ikke her vurdere iverksatte og planlagte tiltak for å redusere ledigheten - og heller ikke forsøke å skissere nye botemidler.
16.Jeg vil her forsøke å skissere noen problemstillinger og reise endel spørsmål.
17.Kan hun skissere hva hun mener er et forsvarlig barnehavetilbud ?
18.Men en viktig ting behersker Arbeiderpartiet bedre enn de borgerlige - å skissere og gjennomføre en taktikk som selger overfor velgerne.
19.Vi skal i det følgende skissere et vestlig og et afrikansk kulturfilter og vise hvordan dette vil virke begrensende på den kommunikasjon som er mulig.
20.(Kanskje du, kjære leser, skulle sette deg ned et øyeblikk og skissere en genial besvarelse på disse oppgavene ?
21.Hvorfor er man ikke kommet lenger med utbyggingen av lufttrafikktjenesten i Nordsjøen, og hvordan vil du skissere en løsning ?
22.Men dette er et onde vi må bort fra, sa Øy, uten å skissere hvordan NP vil gå frem.
23.Om et par uker regner vi med å skissere en løsning for å bøte på plassmangelen ; vi arbeider intenst, forsikrer han.
24.Vi kan ikke skissere noen løsning.
25.Arne Treholt forsøkte under rettsmøtet igår å skissere motiver for at han igjen ønsket å møte Titov, som han på det tidspunkt visste var KGBgeneral.
26.De faktorer som her er nevnt kan du skissere opp i den skriftlige søknaden.
27.Det er ikke Kirkens oppgave å skissere konkrete politiske løsninger, men den må kunne kritisere uretten der hvor menneskeverdet krenkes.
28.Ekteparet Hovelsrud vil skrive en rapport efter sin første sommer med dagleir, der de også vil skissere et mønster for hvordan slike leirer bør drives.
29.Engang ble han bedt om å skissere den ideelle stortingsmann, og svarte fluksens at det måtte være en av plast.
30.Folk som mener de har ideer, ber vi skrive inn til oss, og på maksimum to A4sider skissere et programopplegg eller en ide som kan videreutvikles til TVprogram.
Your last searches