Norwegian-German translation of skjære ned

Translation of the word skjære ned from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjære ned in German

skjære ned
arbeidsstyrkeverb verkleinern, reduzieren, abbauen
  utgifterverb einsparen, beschränken, einschränken, eindämmen, reduzieren, begrenzen, kürzen, verringern
  størrelseverb verringern
  beskjæreverb beschränken, beschneiden, drosseln
Anagrams of skjære ned
Similar words

 
 

More examples
1.Det vil dermed ikke komme på tale å skjære ned på antall ansatte, eller kommunal innsats som vil redusere nødvendig hjelp og service til byens befolkning.
2.Enten må vi nå øke inntektene eller skjære ned på driftsutgiftene.
3.Hvis den eneste veien for Oslo er å skjære ned på driftsutgiftene, så vil dette derfor ramme grupper som ikke har noe alternativ til offentlig omsorg og støtte.
4.Jeg er forberedt på å skjære ned på gledene jeg har ved å være i skog og mark.
5.Jeg kan ikke tenke meg at forslag om å skjære ned de amerikanske styrker i Europa vil samle flertall i Kongressen i overskuelig fremtid, sier senator Richard G. Lugar til Aftenposten.
6.Norge må ikke skjære ned sine bidrag til FNsystemet.
7.Oppgaven er i og for seg ikke å skjære ned, men frigjøre ressurser for å kunne øke innsatsen raskere for svakstilte grupper.
8.Oslo må neste år skjære ned utgiftene minst 220 millioner kroner sammenlignet med det reduserte og reviderte budsjett for 1984.
9.SaudiArabia - er villig til å skjære ned på sin produksjon langt mer enn de øvrige land.
10.Så lite av bevilgningene går idag til barnepsykiatrien at det er utrolig hvis politikerne vil skjære ned på det som er.
11.Vi er meget bekymret over at politi og lensmannsetaten må skjære ned på bemanningen på kveldstid og i helgene.
12.Vi gjør det som et ledd i våre forsøk på å skjære ned på kjøretidene.
13.Vi har for tiden tre biler med to mann på hver, men fra nyttår regner vi med å skjære ned til to biler.
14.Vi har i Kristiansand forsøkt å sette tæring efter næring ved å skjære ned på budsjettene, men jeg lurer på om vi som er fornuftige, straffes for det av de sentrale myndigheter.
15.Vi kan ikke gå med på å skjære ned driften fra akuttsomatisk til kun somatisk på to av våre fem sykehus, sier Johansen.
16.Vi må bli mer effektive, skjære ned på produkter det har vist seg vanskelig å selge, satse på nye produkter og fremfor alt på en generell kvalitetsmessig nivåhevning.
17.164 milliarder ville ha vært nødvendige for å skjære ned en betydelig del av subsidiene, blir det sagt.
18.Antydninger om at de bevisst vil la kommunene få svi eller la dem i stikken, eller at man vil" skjære ned på vår velferdsstat", er bunnfalske, for å si det med rene ord.
19.Arbeiderpartiet er villig til besparelser på 127 millioner kroner, men går sterkt imot å skjære ned investeringene, blant annet med den begrunnelse at dette vil føre til tap av 600 årsverk.
20.Barnehavene vil måtte skjære ned på antallet og mangefoldet av aktiviteter på grunn av flere barn.
21.Bondelaget er selv innforstått med om nødvendig å skjære ned på overføringer til andre næringer - derunder støtten til jordbruk og fiske.
22.Bondelaget vil gå inn for å øke merverdiavgiften på luksusvarer og om nødvendig skjære ned på overføringene til forskjellige næringer - deriblant støtten til jordbruk og fiske.
23.Bruker vi mer, må vi skjære ned på andre driftsutgifter, sier Heiberg.
24.De enkelte departementer må følgelig skjære ned kraftigere enn noen gang tidligere.
25.Den amerikanske regjering håper det er mulig å skjære ned underskuddet på statsbudsjettet med cirka 100 milliarder dollar innen 1988.
26.Den britiske energiminister Peter Walker sa i forrige uke at britene ikke vil skjære ned sin produksjon.
27.Den er vant til å spare, til å skjære ned og til å foreslå minst mulig økning i budsjettforslagene.
28.Den nye statsminister vant valget blant annet på sitt løfte om å skjære ned på de offentlige utgifter, uten å røre de sosiale hjelpeprogrammer.
29.Derfor må Oslo skjære ned på sitt 84budsjett med 400 mill. kr. og si opp 2000 ansatte.
30.Dersom vi som har lest Regjeringens proposisjon har oppfattet den korrekt, ønsker Regjeringen at støtten til enkelte kulturinstitusjoner som Nationaltheatret og Det norske Teater skal opprettholdes, mens vi må skjære ned på helse og sosialbudsjettet.
Your last searches