Norwegian-German translation of slutte seg til

Translation of the word slutte seg til from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slutte seg til in German

slutte seg til
beslutningverb deduzieren, ableiten, folgern
Examples with translation
Romeo elsket Julia mer enn han visste om det, og han kunne ikke slutte fred med tanken på at han hadde tapt henne.
Det vil snart slutte å snø, og da vil været blir bedre.
Jeg har jo alltid håpet at Tom skulle slutte å drikke.
Jeg har ofte tenkt på at jeg snart skal slutte å drikke.
Jeg må slutte å drikke.
Da kan jeg vel slutte å late som.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke vanskelig å slutte seg til dem som ønsker de gode gamle dager tilbake, da amatør var amatør og arenaen var omkranset av idrettsinteresserte entusiaster og ikke utstyrsprodusenter.
2.Konupek ser ut til å slutte seg til dette syn med andre ord : opprustning for å ruste ned.
3.Det er lite sannsynlig at flertallet vil slutte seg til mitt forslag, men det kan tjene som en illustrasjon på hvordan det er mulig å redusere inntektsskatten vesentlig og være en pekepinn på hvilket parti man bør stemme på om man ønsker å drive den langsiktige utvikling i en slik retning, sier Gundersen.
4.Det går i retning av at Norge vil slutte seg til disse tidligst i 1986, sier byråsjef Steenberg.
5.I stedet for å slutte seg til Rederforbundets vurdering burde de folkevalgte i Oslo kreve at hovedstaden skal få sin maritime høyskole slik Stortinget har vedtatt.
6.Tror De resten av Østblokken vil slutte seg til Sovjets vedtak ?
7.Utfra Deres tolkning av det brede kompromiss i Stortinget, vil det innenfor den fastsatte ramme være mulig for Arbeiderpartiets representanter å slutte seg til det danske søsterpartiets nei til atomvåpen i freds, krise og krigstid ?
8.Vi må først og fremst vinne erfaringer med dette tilbud, men jeg håper flere vil slutte seg til efterhvert hvis det viser seg at vi vil fortsette, sa han på en pressekonferanse ombord i en av Oslos forholdsvis nyanskaffede leddtrikker igår.
9.103 000 gikk til streik i morges, mens over 80 000 i løpet av denne uken skal avgjøre om de vil slutte seg til streiken.
10.140 000 av Storbritanias 183 000 grubearbeiderne streiker nå på 10. uke, men det faktum at vel 40 000 nekter å slutte seg til streiken, uten en uravstemning innen forbundet, har hittil svekket resultatet av streiken.
11.80 soldater har desertert fra den afghanske hæren og tatt seg over grensen til Pakistan for å slutte seg til den afghanske motstandsbevegelsen.
12.9. desember 1984 som siste frist betyr ikke at de gjenværende land ikke senere kan slutte seg til traktaten.
13.ADfronten er ikkesosialistisk, men 12punktsprogrammet er et minimum som AD godt kan slutte seg til, mente Parra.
14.Afghanere som tvangsutskrives til hæren, deserterer så fort de kan for å slutte seg til motstandsbevegelsen, forteller Wakil.
15.Aftenpostens Grafiske Klubb vedtok på sitt årsmøte lørdag med overveldende flertall å slutte seg til en politisk streik 6. desember mot det som betegnes som den borgerlige økonomiske politikk.
16.Aftenpostens leder snakker om" å slutte seg til opposisjonen når man finner det politisk formålstjenlig".
17.Alle kan slutte seg til dei ideala for god språkbruk som rektor Kaare Melhuus stiller opp i sitt nye innlegg i Aftenposten 20. februar.
18.Andre banker og forsikringsselskaper inviteres til å slutte seg til avtalen.
19.Andre land, spesielt Storbritannia og USA, ble samtidig oppfordret til å slutte seg til avtalen.
20.Arbeiderpartiet kan åpenbart slutte seg til noe av dette.
21.Arbeiderpartiet var opprinnelig innstilt på å støtte forslaget om ramper på grunn av protestene fra næringslivet, mens Høyre ser ut til å slutte seg til bydelsutvalgets synspunkter om ikke å bygge ramper.
22.Arbeiderpartiet vil, efter det Aftenposten får opplyst, ikke slutte seg til Fremskrittspartiets forslag.
23.Arrangørene har i snart et år forberedt en rekke forslag, som man til å begynne med håpet at alle kyststatene ville slutte seg til.
24.At Høyre vil slutte seg til de endrede forskrifter kan man ta som gitt i og med at en økning i barnetallet pr. avdeling var en hovedforutsetning i partiets barnehavebudsjett for inneværende år.
25.At det skulle bli det, kunne man slutte seg til allerede for ett år siden, den gang dørene ble stengt i Geneve.
26.Avisen Vårt Land antydet tidligere denne uke at Kr.F. ville slutte seg til et forslag fra Ap. om å gå imot etableringen av privat legesenter for medlemmer.
27.Bedrifter med under 20 ansatte er fritatt fra ordningen, men kan slutte seg til den på frivillig grunnlag.
28.Benkow sa at det kanskje fantes gode og hittil ukjente løsninger i økonomiske spørsmål som alle kan slutte seg til, som hverken er konservativt særeie eller sosialistisk tankegods.
29.Britiske grubearbeidere vedtok onsdag på sin kongress i Sheffield å opprette et spesielt disiplinærtribunal hvor saker mot gjenstridige arbeidere som nekter å slutte seg til streiken, kan prøves.
30.Bruken av pensjonerte dommere er, efter hva NTB får opplyst, så omfattende at det vil få store konsekvenser hvis Høyesterett skulle slutte seg til denne oppfatningen.
Your last searches